Organizace přijímacího řízení a informace o přijímací zkoušce studijního oboru Všeobecné lékařství

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Podmínky pro přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky do studijního oboru Všeobecné lékařství:

Děkan fakulty může bez vykonání přijímací zkoušky přijmout maximálně 50 uchazečů.

 • Uchazeč/ka o studium úspěšně složí ve studijním roce 2018/2019 maturitní zkoušku a úspěšně zakončí středoškolský stupeň studia střední školy na území České republiky s výsledným průměrem do 1,10 (včetně). Průměrná hodnota prospěchu se vypočítá z klasifikace všech předmětů uvedených na vysvědčeních za 2. pololetí (maturující uchazeči uvedenou za poslední ročník SŠ hodnocení za první pololetí). U čtyřletých středních škol se započítává průměr za 2. pololetí za 1. – 3. ročník a první pololetí 4. ročníku. U víceletých gymnázií se započítavají výsledky za poslední čtyři roky studia, z posledního roku pouze 1. pololetní vysvědčení. Výsledek maturity se do celkového průměru nezapočítává. Do žádného z průměrů se nezapočítává známka z chování.
 • Uchazeč/ka absolvoval/a výuku všech tří profilových předmětů fyzika, chemie, biologie v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia a během celého studia nebyl/a klasifikován/a známkou horší než 2 (velmi dobře).
 • Uchazeč/ka řádně podal/a přihlášku ke studiu a zaplatil/a poplatek spojený s přijímacím řízením.
 • Uchazeč/ka dodal/a všechny povinné přílohy přihlášky (viz níže).
 • Uchazeč/ka, který/á splňuje všechny dané podmínky, si podá žádost o prominutí vykonání přijímací zkoušky a to nejpozději do 15. března 2019 prostřednictvím formuláře.
 • Pořadí bude stanoveno dle výsledného průměru (v případě rovnosti bude brán větší důraz na prospěch u profilových předmětů – fyzika, chemie, biologie). Uchazeči, kteří se umístí na 51. místě a výše budou pozváni k vykonání přijímací zkoušky.
 • Uchazeč/ka se ke studiu do 1. ročníku zapíše před vypsaným datem řádného zápisu, případně dnem konání přijímací zkoušky, a to v termínu stanoveném děkanem fakulty.

Pro uchazeče, kteří úspěšně složí maturitní zkoušku ve školním roce 2018/2019 a žádají o přijetí bez vykonání přijímací zkoušky:

 • Ověřené kopie vysvědčení posledních 4 ročníků středoškolského studia střední školy na území České republiky (tyto kopie musí být notářsky ověřeny)
 • Ověřené maturitní vysvědčení (v případě přijetí zašlete do data uvedeném v dopise o návrhu na přijetí. Pokud nebude dokumentace uchazeče ucelena v den zápisu, bude uchazeči vydáno rozhodnutí o nepřijetí ve smyslu nesplnění podmínek přijímacího řízení).
 • Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném oboru! V potvrzení musí být uveden konkrétní studijní program/obor, pro který je vydáno.
 • Žádost o prominutí vykonání přijímací zkoušky splňuje-li uchazeč/ka kritéria tohoto výběru.
 • Doručení povinných příloh je nutnou podmínkou pro vyhovění přijímacímu řízení - bez nich nebude uchazeč/ka přijat/a ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbydou platnosti.
 • Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.

Bodové hodnocení:

Maximum bodů: 90

 • Výsledný průměr - maximum 70 bodů, minimum 0 bodů
  • 1,0 ... 70 bodů
  • 1,01 - 1,03 včetně ... 60 bodů
  • 1,04 - 1,06 včetně ... 50 bodů
  • 1,07 - 1,09 včetně ... 40 bodů
  • 1,10 - 1,10 včetně ... 30bodů
  • 1,11 a výše ... 0 bodů
 • Průměr profilových předmětů za celou dobu studia (fyzika, chemie, biologie) – maximum 20 bodů, minimum 0 bodů (do výpočtu jsou zařazeny známky 1. i 2. pololetí všech ročníků, kdy byly dané předměty vyučovány)
  • 1,0 ... 20 bodů
  • 1,01 - 1,30 včetně ... 15 bodů
  • 1,31 - 1,50 včetně ... 10 bodů
  • 1,51 - 2,00 včetně ... 5 bodů
  • 2,01 a výše ... 0 bodů

Uchazeč/ka, kteří budou přijati na základě středoškolského průměru a splní všechny podmínky přijímacího řízení budou v konečném výsledném pořadí bodováni maximem možných bodů - 90 - a budou zařazeni na 1. - 50. místě.

Podmínky pro přijetí ke studiu na základě vykonání přijímací zkoušky do studijního oboru Všeobecné lékařství:

 • Uchazeč/ka o studium ukončil/a minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitou na střední škole.
 • Uchazeč/ka řádně podal/a přihlášku ke studiu a zaplatil/a poplatek spojený s přijímacím řízením.
 • Uchazeč/ka dodal/a všechny povinné přílohy přihlášky.
 • Uchazeč/ka se zúčastnil/a přijímací zkoušky.
 • Uchazeč/ka se umístil/a do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů na základě vykonání přijímací zkoušky podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně, přičemž je rovněž rozhodující omezená kapacita studijního oboru.

Pro uchazeče, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku v roce 2017/2018 a dříve nebo nežádají o přijetí bez vykonání přijímací zkoušky:

 • Ověřené maturitní vysvědčení v případě přijetí zašlete do data uvedeného v dopise o návrhu na přijetí. Pokud nebude dokumentace uchazeče ucelena do data uvedeného v dopise o návrhu na přijetí, bude uchazeči vydáno rozhodnutí o nepřijetí ve smyslu nesplnění podmínek přijímacího řízení),
 • Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném oboru! V potvrzení musí být uveden konkrétní studijní program/obor, pro který je vydáno.
 • Doručení povinných příloh je nutnou podmínkou pro vyhovění přijímacímu řízení - bez nich nebude uchazeč přijat ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbydou platnosti.
 • Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.

Informace o přijímací zkoušce:

 • Forma zkoušky: písemný znalostní test - aplikace na PC s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná
 • Obsah testu bude odvozen z platných standardů středoškolské výuky a bude vycházet z doporučených zveřejněných okruhů a nejen z doporučené literatury. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.
 • Obsah písemného testu: biologie, chemie, fyzika v rozsahu středoškolského učiva.
 • Každý písemný test bude mít z jednotlivého oboru 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.
 • Kritéria pro vyhodnocení příjímací zkoušky: uchazeč/ka může získat maximálně 90 bodů. Hranice pro „vyhověl/a - nevyhověl/a u přijímací zkoušky“ je stanovena na 46 bodů, při splnění limitů pro jednotlivé okruhy.
 • Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z dílčích hodnocení obou testů.
Druh testuMinimum bodůMaximum bodů
Písemný test - fyzika1130
Písemný test - chemie1630
Písemný test - biologie1930
Celkový výsledek4690

Termín přijímacího řízení: červen 2019

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle pořadí získaných bodů. U některých oborů budou stanoveny minimální potřebné bodové hranice z jednotlivých předmětů tak, jak stanoví komise pro přijímací řízení. Vyhoví-li požadavkům přijímacího řízení více uchazečů než je maximální kapacita oboru, rozhodne o přijetí pořadí nejlépe umístěných uchazečů. V rámci odvolání proti rozhodnutí může děkan přihlédnout i k dalším okolnostem nebo aktivitám uchazeče související například se zájmem o studium daného studijního programu/oboru.Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022