Termíny přijímacích zkoušek

Talentové zkoušky: duben, květen 2017

 • Tělesná výchova - 19. dubna 2017 (náhradní termín 22. dubna 2017 pouze na žádost a z důvodu kolize s termínem maturitní zkoušky).

Přijímací zkouška: květen, červen 2017

 • Písemné odborné testy - aplikace na PC
  • Odborné testy (biologie, fyzika, chemie, společenskovědní test)
   • Nelékařské zdravotnické obory: 29. května - 2. června 2017
   • Všeobecné lékařství: 5. - 9. června 2017
  • Odborný test (společenská patologie): 3. května 2017
  • Odborný test (Intenzivní péče) : 3. května 2017
  • Odborné testy (Ošetřovatelská péče v pediatrii, Ošetřovatelská péče v geriatrii, Ochrana veřejného zdraví, Fyzioterapie): 29. května – 2. června 2017
 • Ústní zkoušky:
  • Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací: květen, červen 2017
 • Přijímací zkouška pro doktorské studijní programy:
  • Ošetřovatelství: 13. červen 2017
  • Veřejné zdravotnictví: 14. červen 2017
  • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie: 14. červen 2017
  • Chirurgické obory: 20. červen 2017

Náhradní termín pro všechny druhy přijímacích zkoušek, kromě talentových zkoušek, bude na základě písemné žádosti povolen pouze z důvodu kolize s termínem konání maturitní zkoušky: 13.června 2017.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny po zasedání komise pro přijímací řízení v nejbližším možném termínu, jež následuje až po náhradním termínu přijímací zkoušky. Rámcové výsledky budou nejpozději zveřejněny prostřednictvím webu v prvním týdnu měsíce července. Každý uchazeč obdrží písemné rozhodnutí, na nějž může teprve uplatnit možnost podání odvolání proti rozhodnutí dle zákona prostřednictvím zveřejněného formuláře na webu fakulty.

Předpokládaný nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v rámci studijních programů:

 • B5341 Ošetřovatelství (prezenční i kombinovaná forma) je 80,
 • B5349 Porodní asistence (prezenční forma) je 25,
 • B5345 Specializace ve zdravotnictví (prezenční i kombinovaná forma) je 160,
 • B5347 Veřejné zdravotnictví je 25,
 • B3953 Bezpečnost společnosti 30,
 • M5103 Všeobecné lékařství je 110,
 • N5341 Ošetřovatelství (prezenční i kombinovaná forma) je 50,
 • N5345 Specializace ve zdravotnictví (prezenční i kombinovaná forma) je 50,
 • N5347 Veřejné zdravotnictví je 25,

přičemž platí, že v závislosti na reálném přidělení počtu financovaných studentů pro Ostravskou univerzitu na rok 2017 ze strany MŠMT se počet přijatých uchazečů na jednotlivých oborech studijního programu může změnit.

V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 a ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění děkan fakulty je oprávněn rozhodnout, i v průběhu přijímacího řízení, o neuskutečnění studijního programu/oboru v daném, akademickém roce.