Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Aplikovaná fyzioterapie

Studijní program
Aplikovaná fyzioterapie
Fakulta
Lékařská fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Studijní program v kostce

Studijní program Aplikovaná fyzioterapie je navazujícím magisterským studijním programem pro absolventy bakalářského studijního programu Fyzioterapie. Studium poskytuje zejména rozšíření odborných znalostí a praktických dovedností získaných předešlým absolvováním bakalářského studijního programu. Absolvent navazujícího magisterského studijního programu bude mít kvalifikaci Odborného fyzioterapeuta, který vykonává, poskytuje a organizuje specializovanou fyzioterapeutickou péči za použití postupů, metodik a konceptů, na které byl v rámci specializačního vzdělávání zaměřen.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Aplikovaná fyzioterapie

Staňte se odborníky ve stále žádanější zdravotnické profesi fyzioterapie s širokým uplatněním.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem pro studium Aplikované fyzioterapie je úspěšné ukončení bakalářského studijního programu fyzioterapie a dobrý zdravotní stav. Přijímací řízení je vedeno formou písemného testu – ve kterém prokazujete úroveň svých odborných znalostí, které jste získali absolvováním bakalářského studijního programu Fyzioterapie.

Co se naučíte?

V rámci studia absolvujete odborné studijní předměty, které rozšíří Vaše znalosti a dovednosti v jednotlivých klinických směrech a poskytne Vám tak podmínky pro vykonávání odborné fyzioterapeutické péče za použití nejnovějších a moderních postupů, metodik a konceptů.

Odborné znalosti:

 • bez odborného dohledu a bez indikace: jste schopni edukovat pacienty, případně osoby jimi určené, ve specializovaných fyzioterapeutických postupech, sledovat a vyhodnocovat stav pacientů z hlediska možnosti vzniku komplikací a náhlých příhod, instruovat fyzioterapeuty a další zdravotnické pracovníky v náročných a specializovaných fyzioterapeutických postupech, hodnotit kvalitu poskytované péče, identifikovat činnosti fyzioterapeutické péče vyžadující změnu v postupu, provádět výzkum zaměřený na odhalení příčin nedostatků v rehabilitační péči, vyhodnocovat účinnost používaných specializovaných postupů, vytvářet podmínky pro aplikaci výsledků výzkumů do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru, připravovat standardy specializovaných postupů v rozsahu své způsobilosti, vést specializační vzdělávání v oboru své specializace;
 • bez odborného dohledu na základě diagnózy lékaře budete schopni provádět specializované fyzioterapeutické postupy v rámci léčebné rehabilitace.

Odborné dovednosti:

Absolvent po dokončení studia bude schopen bez odborného dohledu na základě indikace lékaře

 • provádět specializované diagnostické postupy (včetně přístrojových) k vyšetření pohybového systému a aplikovat fyzioterapeutické postup.

Absolvent po dokončení studia bude schopen bez odborného dohledu v souladu s diagnózou lékaře, případně v souladu s doporučeným postupem lékaře

 • provádět vyšetření, která jsou nutná pro stanovení dalšího postupu ve fyzioterapii,
 • provádět komplexní kineziologické vyšetření včetně diagnostiky funkčních poruch pohybového systému, provádět analýzu běžných denních aktivit z hlediska fyzioterapie,
 • provádět cílené ergonomické vyšetření vzhledem ke stavu pacienta, na základě fyzioterapeutické diagnostiky stanovovat individuální krátkodobý a dlouhodobý plán,
 • aplikovat dle aktuálního stavu pacienta prostředky fyzikální terapie a balneologie a kinezioterapeutické postupy (metody),
 • doporučovat kompenzační pomůcky,
 • hodnotit výsledný efekt fyzioterapeutické péče.

Kde a jak se uplatníte?

Uplatnění fyzioterapeuta s kvalifikací Odborný fyzioterapeut je široké. Zahrnuje pozici fyzioterapeuta na odděleních či klinikách léčebné rehabilitace lůžkového nebo ambulantního charakteru, v centrech se specializovanou působností, lázních balneologických zařízeních. Svou pozici mají také v sociálních zařízeních pro děti i dospělé, stejně tak se uplatňují čím dále více na poli preventivní prevence – fit centra, nebo jako odborníci sportovní fyzioterapie ve sportovních klubech. Absolventi také mohou dále pokračovat v doktorských studijních programech nebo se podílet dále jako pedagogové v praxi na výuce praktických předmětů.

Konkrétní pracovní pozice

Odborný fyzioterapeut

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání

1.2.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro navazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

[3] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a získat akademický titul.

[3.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[3.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

1.2.2. Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro navazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 118/2020 s účinností od 12. listopadu 2020. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

Aplikovaná fyzioterapie – prezenční forma

[1] Studium je určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří mají ukončené bakalářské vzdělání v programu/oboru Fyzioterapie, kdy v rámci celkového bodového hodnocení bude tento stav obodován (absolvent příslušného bakalářského studijního programu/oboru = 1 bod, absolvent jiného bakalářského studijního programu/ oboru = 0

[2] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pouze ve výjimečném případě lze konat přijímací zkoušku mimo sídlo fakulty/univerzity a to pouze na základě schválené žádosti podané děkanu fakulty o náhradní termín přijímací zkoušky a pouze na základě vážných a řádně doložených důvodů. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.

[3] Obsah písemného testu: odborný test z oblasti fyzioterapie v rozsahu bakalářského stupně vzdělávání, odborný test z anglického jazyka. Písemný odborný test z fyzioterapie bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod. Písemný odborný test z anglického jazyka bude mít 20 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.

[4] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 51bodů.

[5] Každý uchazeč, který získá méně než 17 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu, přičemž jsou stanoveny dílčí limity jednotlivých písemných testů, jež je nutné rovněž splnit – odborný test z fyzioterapie( minimum = 12 bodů), odborný test z anglického jazyka (minimum = 5 bodů).

[6] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky - písemný test a absolvent daného SP/SO.

[7] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

[8] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky, bude na základě písemné žádosti povolen pouze z důvodu kolize s termínem konání státní bakalářské zkoušky nebo závažných a řádně zdůvodněných a doložených důvodů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Okruhy odborný test: fyzioterapie

 • fyziologie a patofyziologie pohybového systému
 • neurofyziologie a patoneurofyziologie
 • diagnostika poruch pohybového systému
 • rehabilitace v klinických oborech
 • fyzikální terapie a balneoterapie
 • ergonomie

Okruhy pro test: anglický jazyk

 • Anglická gramatika na středně pokročilé úrovni se zaměřením zejména na systém slovesných časů v angličtině, modální slovesa, -ing formy sloves, trpný rod, použití infinitivu s "to" a bez "to", vztažné a podmiňovací věty, přídavná jména a příslovce, předložky, frázová slovesa
 • Zdravotnická angličtina se zaměřením na slovní zásobu a typické obraty používané ve fyzioterapii

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

 1. CAPKO, J. Základy fyziatrické léčby. Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-341-3.
 2. DVOŘÁK, R. Základy kinezioterapie. 3. vyd. Olomouc: UP, 2007. ISBN 978-80-244-1656-4.
 3. DYLEVSKÝ, I. Obecná kineziologie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1649-7.
 4. DYLEVSKÝ, I. Speciální kineziologie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1648-0.
 5. GILBERTOVÁ, S., MATOUŠEK, O. Ergonomie. Optimalizace lidské činnosti. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0226-6.
 6. KOLÁŘ, P. ET AL. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1.
 7. KOLEKTIV AUTORŮ. Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-258-1.
 8. KRÁLÍČEK, P. Úvod do speciální neurofyziologie. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0350-0.
 9. LEWIT, K. Manipulační léčba v Myoskeletální medicíně. 5. přepracované vyd., Praha: Sdělovací technika, 2003. ISBN 80-86645-04-5.
 10. LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, M. Neurorehabilitace. Praha: Galén, 2005. ISBN 8072623176.
 11. MÁČEK, M., RADVANSKÝ, J. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. 1. vyd. Praha: Galén, 2011, 127-150 s. ISBN 978-80-7262-695-3.
 12. OPAVSKÝ, J. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty. UP, Olomouc, 2003. ISBN 80-244-0625-X.
 13. PODĚBRADSKÝ, J., VAŘEKA, I. Fyzikální terapie I., II. Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-661-7.
 14. TROJAN, Stanislav a kol. Lékařská fyziologie, 4. rev. vydání. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0512-5.
 15. VÉLE, F. Kineziologie. Přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-837-9.
 16. Vokurka M. a kol. Patofyziologie pro nelékařské směry. Praha, 2008. ISBN 978-80-246-1561-5.
 17. WINTER, D. A. Biomechanics and motor control of human movement. John Wiley and Sons. INC., 2005. ISBN 0-471-44989-X.
 18. GOGELOVÁ, H. Angličtina pro fyzioterapeuty. Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3531-3.
 19. MURPHY, RAYMOND, English Grammar in Use, Book with Answers, Fourth ed., Cambridge University Press, 2012, ISBN 978-0-521-18906-4.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeč k podané přihlášce na všechny studijní programy / obory na LF OU s výjimkou doktorských studijních programů / oborů připojí přílohu – Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném programu / oboru! V potvrzení musí být uveden konkrétní studijní program/obor, pro který je vydáno. Na jednu přihlášku je možné uvést pouze jeden ze zvolených studijních programů/oborů, tzn. při zájmu o dva programy/obory podává uchazeč dvě elektronické přihlášky a dodá dvě lékařská potvrzení – vždy pro konkrétní zvolený program/obor.

Žádné jiné přílohy na fakultu předem nezasílejte, není-li u konkrétního studijního programu/oboru stanoveno jinak - pokud to bude nutné, budete o jejich doručení vždy požádáni.

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. PhDr. Radana Jesenická, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.