Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Ergoterapie

Studijní program
Ergoterapie
Fakulta
Lékařská fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Studijní program v kostce

Cílem profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Ergoterapie je teoretická a praktická příprava pro výkon povolání ergoterapeuta v souladu se zákonem č. 96/2004Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Cílem vzdělání je poskytnutí teoretických a praktických znalostí nezbytných k dalšímu postgraduálnímu a celoživotnímu vzdělávání. Rozsah poskytovaného vzdělání splňuje požadavky dané vyhláškou MZČR 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy a obory k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání. Cílem studia bakalářského studijního programu Ergoterapie je připravit absolventy pro práci ergoterapeuta na odděleních nemocnic a poliklinik, v samostatných ambulantních zdravotnických zařízeních, v rehabilitačních ústavech, v psychiatrických nemocnicích a v dalších zařízeních pro duševně nemocné, na pracovištích léčby bolesti, v lázních, v léčebnách následné péče, v domovech pro seniory, v ústavech sociální péče, v ergodiagnostických centrech, v oblasti zaměstnanosti (předpracovní a pracovní rehabilitace), ve vzdělávacím procesu i v práci s minoritním etnikem, v oblasti komunitní a domácí péče a dalších zdravotnických a sociálních zařízeních. Při tvorbě studijního programu byla plně akceptována doporučení České odborné ergoterapeutické společnosti. Studijní plán je koncipován tak, aby korespondoval s doporučeními ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in Higher Education) a s Revizí minimálních standardů pro vzdělávání ergoterapeutů z roku 2016 vytvořených WFOT (World Federation of Occupational Therapists- Světovou federací ergoterapeutů) a WHO. Očekávaným přínosem bude uspokojení poptávky po absolventech studijního programu Ergoterapie na otevřeném trhu práce, nejen na regionální, celorepublikové ale i na mezinárodní úrovni.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Ergoterapie

Staňte se vysokoškolsky vzdělaným odborníkem v oboru ergoterapie, který spolupracuje se členy interprofesního týmu. Jako absolvent tohoto studijního programu budete schopni aplikovat diagnostické, terapeutické a preventivní postupy a využívat sofistikované terapeutické metody v rehabilitačním procesu pacientů a klientů, kteří mají dočasnou nebo trvalou disabilitu fyzických, psychických, smyslových nebo mentálních funkcí.

Co od vás očekáváme?

 • schopnosti a dovednosti k aktivní komunikaci
 • pozitivní přístup k řešení problémů
 • předpoklady pro práci v týmu
 • kreativitu
 • empatii
 • dobrou fyzickou kondici
 • určitou míru manuální zručnosti

Co se naučíte?

Cíle studijního programu:

 1. Cíle studijního programu se týkají získání vysokoškolské kvalifikace zdravotnického pracovníka oprávněného k  výkonu zdravotnického povolání v systému péče o zdraví populace s přesahem do celoevropského měřítka a se zaměřením na dostupnost zdravotní péče a rovný přístup obyvatel k jejím poskytovatelům.
 2. Cílem profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Ergoterapie je teoretická a praktická příprava pro výkon povolání ergoterapeuta v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.
 3. Cílem studijního programu je vybavit posluchače odpovídajícími teoretickými i praktickými znalostmi s přihlédnutím k jejich pokud možno co nejširšímu uplatnění při provádění zdravotnických úkonů v jednotlivých studijních oborech. Jednotlivé studijní obory v rámci studijního programu Specializace ve zdravotnictví vzdělávají absolventy k výkonu povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu tak, jak je definováno v zákoně 96/2004 Sb.
 4. Cílem vzdělání je poskytnutí teoretických a praktických znalostí nezbytných k dalšímu postgraduálnímu a celoživotnímu vzdělávání. Rozsah poskytovaného vzdělání splňuje požadavky dané vyhláškou MZČR 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy a obory k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.
 5. Cílem studia bakalářského studijního programu Ergoterapie je připravit absolventy pro práci ergoterapeuta na odděleních nemocnic a poliklinik, v samostatných ambulantních zdravotnických zařízeních, v rehabilitačních ústavech, v psychiatrických nemocnicích a v dalších zařízeních pro duševně nemocné, na pracovištích léčby bolesti, v lázních, v léčebnách následné péče, v domovech pro seniory, v ústavech sociální péče, v ergodiagnostických centrech, v oblasti zaměstnanosti (předpracovní a pracovní rehabilitace), ve vzdělávacím procesu i v práci s minoritním etnikem, v oblasti komunitní a domácí péče a dalších zdravotnických a sociálních zařízeních. Při tvorbě studijního programu byla plně akceptována doporučení České odborné ergoterapeutické společnosti. Studijní plán je koncipován tak, aby korespondoval s doporučeními ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in Higher Education) a s Revizí minimálních standardů pro vzdělávání ergoterapeutů z roku 2016 vytvořených WFOT (World Federation of Occupational Therapists- Světovou federací ergoterapeutů) a WHO. Očekávaným přínosem bude uspokojení poptávky po absolventech studijního programu Ergoterapie na otevřeném trhu práce, nejen na regionální, celorepublikové ale i na mezinárodní úrovni.

Kde a jak se uplatníte?

Absolvent bakalářského studijního programu Ergoterapie je vysokoškolsky vzdělaným odborníkem v oboru ergoterapie, který spolupracuje se členy interprofesního týmu. Provádí diagnostické, terapeutické a preventivní postupy a využívá sofistikované terapeutické metody v rehabilitačním procesu pacientů a klientů, kteří mají dočasnou nebo trvalou disabilitu fyzických, psychických, smyslových nebo mentálních funkcí. V návaznosti na získané odborné teoretické znalosti, s důrazem na neurofyziologický, kineziologický a ergoterapeutický základ problematiky, je student vzděláván v praktických dovednostech. Je odborně veden k samostatnému ergoterapeutickému myšlení, se schopností racionálního použití široké škály metod využívajících neurovývojové, biomechanické, kompenzační, kognitivní a psychosociální přístupy. Na základě hodnocení a testování je schopen posoudit efekt své terapie s dopadem na psychologickou a sociální situaci pacienta. Absolvent je připraven a schopen vykonávat zdravotnickou činnost v souladu s obsahem § 25 vyhlášky č. 55/2011 Sb. a s Nařízením vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství vydaném ve sbírce zákonů č. 275/2016 (36. část odstavec c). Podle § 7 zákona č. 96/2004 Sb. jsou tito absolventi způsobilí k výkonu nelékařského zdravotnického povolání - ergoterapeuta - a k výkonu činností souvisejících s poskytováním ergoterapeutické intervence.

Absolventi jsou kompetentní pro samostatný výkon profese ergoterapeuta definovaný dle zákona 96/2004 Sb., Hlava II, § 7, a to ve všech typech zdravotnických, sociálních, pedagogických zařízení, v oblasti předpracovní a pracovní rehabilitace, v komunitní a domácí péči. Zvládají práci s informacemi - orientují se v administrativní činnosti v oblasti zdravotnictví. Umí samostatně získávat a využívat své odborné znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti i v jiném světovém jazyce (nejčastěji anglickém).

Umí srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i širší veřejnosti vlastní odborné názory. Jsou připraveni pro práci v interprofesním týmu.

V rámci svých kompetencí adekvátně využívají moderní informační systémy, zdravotnickou a přístrojovou techniku v ergoterapeutické intervenci.

Konkrétní pracovní pozice

Ergoterapeut

Přijímací řízení

25
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

1.1. Dosažení středoškolského vzdělání

1.1.1. Dosažení středoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy mimo oblast umění: Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysvědčení o maturitní zkoušce.

[2] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy pouze pro oblast umění: Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, nebo (výjimečně) nemusí vůbec dosáhnout středního vzdělání, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysvědčení o maturitní zkoušce, nebo vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři, nebo diplom absolventa konzervatoře.

1.1.2. Dosažení středoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí dosáhnout střední vzdělání s maturitní zkouškou.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve středoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: zahraniční střední škola, mezinárodní střední škola, evropská škola, škola s povolením MŠMT pro plnění povinné školní docházky.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí Krajského úřadu o rovnocennosti zahraničního středoškolského vzdělání, doklad o udělení Evropského bakalaureátu, zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 118/2020 s účinností od 12. listopadu 2020. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

Ergoterapie – prezenční forma

[1] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pouze ve výjimečném případě lze konat přijímací zkoušku mimo sídlo fakulty/univerzity a to pouze na základě schválené žádosti podané děkanu fakulty o náhradní termín přijímací zkoušky a pouze na základě vážných a řádně doložených důvodů.Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.

[2] Obsah písemného testu: biologie v rozsahu středoškolského učiva, společenskovědní test v rozsahu všeobecných znalostí. Písemný test bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.

[3] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů.

[4] Každý uchazeč, který získá méně než 20 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu, přičemž jsou stanoveny dílčí limity jednotlivých písemných testů, jež je nutné rovněž splnit – biologie (minimum = 10 bodů), společenskovědní test (minimum = 10 bodů)

[5] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky.

[6] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

[7] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky, bude na základě písemné žádosti povolen pouze z důvodu kolize s termínem konání maturitní zkoušky nebo závažných a řádně zdůvodněných a doložených důvodů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Biologie:

Obecná charakteristika živých soustav (Obecné vlastnosti organismů. Látkové složení živých soustav. Charakteristika jednobuněčných a mnohobuněčných organismů. Nebuněčné organismy. Hierarchie organismů podle složitosti.

Přehled živých organismů (Systematické kategorie organismů. Biologický druh. Baktérie. Sinice. Prvoci. Plísně).

Buňka (Charakteristika prokaryotické a eukaryotické buňky. Biomembrány. Cytoskelet. Buněčné organely. Chemické složení – nukleové kyseliny, bílkoviny, sacharidy. Buněčný metablismus. Přeměny energií. Dělení buněk. Chromozómy. Buněčné dělení. Rozmnožování.)

Genetika (Dědičnost a proměnlivost. Rozmnožování pohlavní a nepohlavní. Základní genetické pojmy. Genetická informace a genetický kód. Gen a jeho exprese. Uložení genů v chromosomu. Prokaryontní chromosom. Eukaryontní chromosom. Karyotyp. Diploidní a haploidní počet chromosomů. Meióza. Segregace a kombinace chromosomů. Chromosomové určení pohlaví. Křížení. Dominance a recesivita. Mendelovy zákony. Autosomální dědičnost. Gonosomální dědičnost. Mutace. Mutagenní faktory v životním prostředí člověka. Genetická struktura populace. Lékařský význam genetiky. Genetické příklady: molekulární základy dědičnosti, buňka a dědičnost, dědičnost mnohobuněčného organismu, genetická proměnlivost. Příklady z genetiky člověka. Dědičnost krevních skupin, barvy očí, leváctví, vývojových vad prstů, hemofílie, daltonismu. Dědičnost v  populaci organismů.)

Evoluce (Základní představy o vzniku života. Geologický vývoj Země a vývoj života. Nejstarší formy života. Darwinova evoluční teorie. Základní paleoantropologické nálezy. Vývojová linie člověka.)

Biologie člověka (Opěrná a pohybová soustava. Vnitřní prostředí organismu. Krev. Obranné reakce organismu. Krevní skupiny. Krevní převod. Oběhová soustava a její funkce. Míza a mízní oběh. Dýchací soustava a její funkce. Trávící soustava a její funkce. Vylučovací soustava. Přeměna látek a energií v lidském organismu. Funkce jater. Tělesná teplota a její udržování. Hormonální řízení činnosti organismu. Řízení činnosti vnitřních orgánů. Nervová soustava. Nervové řízení činnosti organismu. Čidla. Vyšší nervová činnost. Rozmnožovací soustava ženy a muže. Ontogeneze a nitroděložní vývoj člověka. Těhotenství. Dědičné choroby. Genetické poradenství.)


Společenskovědní test:

Rozsah učiva na gymnáziu - dějepis, fyzika, zeměpis, společenská nauka
ZUBÍKOVÁ, Z., DRÁBOVÁ, R. Společenské vědy v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, 2019. ISBN 978-80-253-0190-6.
KOLEKTIV. Přijímačky na VŠ v pohodě: Základy společenských věd. Praha: Taktik, 2022. 144 s. ISBN: 978-80-7563-147-3.
KOLEKTIV. Odmaturuj! ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2015. 286 s. ISBN 978-80-7358-243-2.
KOLEKTIV. Testy všeobecného přehledu k přijímacím zkouškám na VŠ. Praha: Tutor, 2006. ISBN 80-86700-22-4.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Biologie
Učebnice biologie v rozsahu učiva na gymnáziu.
Zicháček, Vl.: Biologie pro gymnázia, Olomouc, 2021.
Snustad, D. P., Simmons, M. J.: Genetika, 2. aktualizované vydání MU Brno (překlad), 2018.
Jelínek, J., Zicháček, Vl.: Biologie pro gymnázia 2014.
Benešová, M. a kol: Odmaturuj! z biologie. Didaktis, 2013
Šmarda, J.: Genetika pro gymnázia. Fortuna, Praha, 2010.
Rosypal, S. a kol.: Přehled biologie. Scientia, Praha, 2003.


Společenskovědní test:
Rozsah učiva na gymnáziu - dějepis, fyzika, zeměpis, společenská nauka
ZUBÍKOVÁ, Z., DRÁBOVÁ, R. Společenské vědy v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, 2019. ISBN 978-80-253-0190-6.
KOLEKTIV. Přijímačky na VŠ v pohodě: Základy společenských věd. Praha: Taktik, 2022. 144 s. ISBN: 978-80-7563-147-3.
KOLEKTIV. Odmaturuj! ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2015. 286 s. ISBN 978-80-7358-243-2.
KOLEKTIV. Testy všeobecného přehledu k přijímacím zkouškám na VŠ. Praha: Tutor, 2006. ISBN 80-86700-22-4.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeč k podané přihlášce na všechny studijní programy / obory na LF OU s výjimkou doktorských studijních programů / oborů připojí přílohu – Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném programu / oboru! V potvrzení musí být uveden konkrétní studijní program/obor, pro který je vydáno. Na jednu přihlášku je možné uvést pouze jeden ze zvolených studijních programů/oborů, tzn. při zájmu o dva programy/obory podává uchazeč dvě elektronické přihlášky a dodá dvě lékařská potvrzení – vždy pro konkrétní zvolený program/obor.

Žádné jiné přílohy na fakultu předem nezasílejte, není-li u konkrétního studijního programu/oboru stanoveno jinak - pokud to bude nutné, budete o jejich doručení vždy požádáni.

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Marcela Dabrowská
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.