Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Ergoterapie

Studijní program
Ergoterapie
Fakulta
Lékařská fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Cílem profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Ergoterapie je teoretická a praktická příprava pro výkon povolání ergoterapeuta v souladu se zákonem č. 96/2004Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Cílem vzdělání je poskytnutí teoretických a praktických znalostí nezbytných k dalšímu postgraduálnímu a celoživotnímu vzdělávání. Rozsah poskytovaného vzdělání splňuje požadavky dané vyhláškou MZČR 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy a obory k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání. Cílem studia bakalářského studijního programu Ergoterapie je připravit absolventy pro práci ergoterapeuta na odděleních nemocnic a poliklinik, v samostatných ambulantních zdravotnických zařízeních, v rehabilitačních ústavech, v psychiatrických nemocnicích a v dalších zařízeních pro duševně nemocné, na pracovištích léčby bolesti, v lázních, v léčebnách následné péče, v domovech pro seniory, v ústavech sociální péče, v ergodiagnostických centrech, v oblasti zaměstnanosti (předpracovní a pracovní rehabilitace), ve vzdělávacím procesu i v práci s minoritním etnikem, v oblasti komunitní a domácí péče a dalších zdravotnických a sociálních zařízeních. Při tvorbě studijního programu byla plně akceptována doporučení České odborné ergoterapeutické společnosti. Studijní plán je koncipován tak, aby korespondoval s doporučeními ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in Higher Education) a s Revizí minimálních standardů pro vzdělávání ergoterapeutů z roku 2016 vytvořených WFOT (World Federation of Occupational Therapists- Světovou federací ergoterapeutů) a WHO. Očekávaným přínosem bude uspokojení poptávky po absolventech studijního programu Ergoterapie na otevřeném trhu práce, nejen na regionální, celorepublikové ale i na mezinárodní úrovni.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Ergoterapie

Staňte se vysokoškolsky vzdělaným odborníkem v oboru ergoterapie, který spolupracuje se členy interprofesního týmu. Jako absolvent tohoto studijního programu budete schopni aplikovat diagnostické, terapeutické a preventivní postupy a využívat sofistikované terapeutické metody v rehabilitačním procesu pacientů a klientů, kteří mají dočasnou nebo trvalou disabilitu fyzických, psychických, smyslových nebo mentálních funkcí.

Co od vás očekáváme?

 • schopnosti a dovednosti k aktivní komunikaci
 • pozitivní přístup k řešení problémů
 • předpoklady pro práci v týmu
 • kreativitu
 • empatii
 • dobrou fyzickou kondici
 • určitou míru manuální zručnosti

Co se naučíte?

Cíle studijního programu:

 1. Cíle studijního programu se týkají získání vysokoškolské kvalifikace zdravotnického pracovníka oprávněného k  výkonu zdravotnického povolání v systému péče o zdraví populace s přesahem do celoevropského měřítka a se zaměřením na dostupnost zdravotní péče a rovný přístup obyvatel k jejím poskytovatelům.
 2. Cílem profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Ergoterapie je teoretická a praktická příprava pro výkon povolání ergoterapeuta v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.
 3. Cílem studijního programu je vybavit posluchače odpovídajícími teoretickými i praktickými znalostmi s přihlédnutím k jejich pokud možno co nejširšímu uplatnění při provádění zdravotnických úkonů v jednotlivých studijních oborech. Jednotlivé studijní obory v rámci studijního programu Specializace ve zdravotnictví vzdělávají absolventy k výkonu povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu tak, jak je definováno v zákoně 96/2004 Sb.
 4. Cílem vzdělání je poskytnutí teoretických a praktických znalostí nezbytných k dalšímu postgraduálnímu a celoživotnímu vzdělávání. Rozsah poskytovaného vzdělání splňuje požadavky dané vyhláškou MZČR 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy a obory k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.
 5. Cílem studia bakalářského studijního programu Ergoterapie je připravit absolventy pro práci ergoterapeuta na odděleních nemocnic a poliklinik, v samostatných ambulantních zdravotnických zařízeních, v rehabilitačních ústavech, v psychiatrických nemocnicích a v dalších zařízeních pro duševně nemocné, na pracovištích léčby bolesti, v lázních, v léčebnách následné péče, v domovech pro seniory, v ústavech sociální péče, v ergodiagnostických centrech, v oblasti zaměstnanosti (předpracovní a pracovní rehabilitace), ve vzdělávacím procesu i v práci s minoritním etnikem, v oblasti komunitní a domácí péče a dalších zdravotnických a sociálních zařízeních. Při tvorbě studijního programu byla plně akceptována doporučení České odborné ergoterapeutické společnosti. Studijní plán je koncipován tak, aby korespondoval s doporučeními ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in Higher Education) a s Revizí minimálních standardů pro vzdělávání ergoterapeutů z roku 2016 vytvořených WFOT (World Federation of Occupational Therapists- Světovou federací ergoterapeutů) a WHO. Očekávaným přínosem bude uspokojení poptávky po absolventech studijního programu Ergoterapie na otevřeném trhu práce, nejen na regionální, celorepublikové ale i na mezinárodní úrovni.

Kde a jak se uplatníte?

Absolvent bakalářského studijního programu Ergoterapie je vysokoškolsky vzdělaným odborníkem v oboru ergoterapie, který spolupracuje se členy interprofesního týmu. Provádí diagnostické, terapeutické a preventivní postupy a využívá sofistikované terapeutické metody v rehabilitačním procesu pacientů a klientů, kteří mají dočasnou nebo trvalou disabilitu fyzických, psychických, smyslových nebo mentálních funkcí. V návaznosti na získané odborné teoretické znalosti, s důrazem na neurofyziologický, kineziologický a ergoterapeutický základ problematiky, je student vzděláván v praktických dovednostech. Je odborně veden k samostatnému ergoterapeutickému myšlení, se schopností racionálního použití široké škály metod využívajících neurovývojové, biomechanické, kompenzační, kognitivní a psychosociální přístupy. Na základě hodnocení a testování je schopen posoudit efekt své terapie s dopadem na psychologickou a sociální situaci pacienta. Absolvent je připraven a schopen vykonávat zdravotnickou činnost v souladu s obsahem § 25 vyhlášky č. 55/2011 Sb. a s Nařízením vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství vydaném ve sbírce zákonů č. 275/2016 (36. část odstavec c). Podle § 7 zákona č. 96/2004 Sb. jsou tito absolventi způsobilí k výkonu nelékařského zdravotnického povolání - ergoterapeuta - a k výkonu činností souvisejících s poskytováním ergoterapeutické intervence.

Absolventi jsou kompetentní pro samostatný výkon profese ergoterapeuta definovaný dle zákona 96/2004 Sb., Hlava II, § 7, a to ve všech typech zdravotnických, sociálních, pedagogických zařízení, v oblasti předpracovní a pracovní rehabilitace, v komunitní a domácí péči. Zvládají práci s informacemi - orientují se v administrativní činnosti v oblasti zdravotnictví. Umí samostatně získávat a využívat své odborné znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti i v jiném světovém jazyce (nejčastěji anglickém).

Umí srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i širší veřejnosti vlastní odborné názory. Jsou připraveni pro práci v interprofesním týmu.

V rámci svých kompetencí adekvátně využívají moderní informační systémy, zdravotnickou a přístrojovou techniku v ergoterapeutické intervenci.

Konkrétní pracovní pozice

Ergoterapeut

Přijímací řízení

25
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

1.1. Dosažení středoškolského vzdělání

1.1.1. Dosažení středoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy mimo oblast umění: Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysvědčení o maturitní zkoušce.

[2] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy pouze pro oblast umění: Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, nebo (výjimečně) nemusí vůbec dosáhnout středního vzdělání, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysvědčení o maturitní zkoušce, nebo vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři, nebo diplom absolventa konzervatoře.

1.1.2. Dosažení středoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí dosáhnout střední vzdělání s maturitní zkouškou.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve středoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: zahraniční střední škola, mezinárodní střední škola, evropská škola, škola s povolením MŠMT pro plnění povinné školní docházky.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí Krajského úřadu o rovnocennosti zahraničního středoškolského vzdělání, doklad o udělení Evropského bakalaureátu, zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 118/2020 s účinností od 12. listopadu 2020. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

Ergoterapie – prezenční forma

[1] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pouze ve výjimečném případě lze konat přijímací zkoušku mimo sídlo fakulty/univerzity a to pouze na základě schválené žádosti podané děkanu fakulty o náhradní termín přijímací zkoušky a pouze na základě vážných a řádně doložených důvodů.Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.

[2] Obsah písemného testu: biologie v rozsahu středoškolského učiva, společenskovědní test v rozsahu všeobecných znalostí. Písemný test bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.

[3] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů.

[4] Každý uchazeč, který získá méně než 20 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu, přičemž jsou stanoveny dílčí limity jednotlivých písemných testů, jež je nutné rovněž splnit – biologie (minimum = 10 bodů), společenskovědní test (minimum = 10 bodů)

[5] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky.

[6] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

[7] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky: není stanoven.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Biologie:

Obecná charakteristika živých soustav (Obecné vlastnosti organismů. Látkové složení živých soustav. Charakteristika jednobuněčných a mnohobuněčných organismů. Nebuněčné organismy. Hierarchie organismů podle složitosti.

Přehled živých organismů (Systematické kategorie organismů. Biologický druh. Baktérie. Sinice. Prvoci. Plísně).

Buňka (Charakteristika prokaryotické a eukaryotické buňky. Biomembrány. Cytoskelet. Buněčné organely. Chemické složení – nukleové kyseliny, bílkoviny, sacharidy. Buněčný metablismus. Přeměny energií. Dělení buněk. Chromozómy. Buněčné dělení. Rozmnožování.)

Genetika (Dědičnost a proměnlivost. Rozmnožování pohlavní a nepohlavní. Základní genetické pojmy. Genetická informace a genetický kód. Gen a jeho exprese. Uložení genů v chromosomu. Prokaryontní chromosom. Eukaryontní chromosom. Karyotyp. Diploidní a haploidní počet chromosomů. Meióza. Segregace a kombinace chromosomů. Chromosomové určení pohlaví. Křížení. Dominance a recesivita. Mendelovy zákony. Autosomální dědičnost. Gonosomální dědičnost. Mutace. Mutagenní faktory v životním prostředí člověka. Genetická struktura populace. Lékařský význam genetiky. Genetické příklady: molekulární základy dědičnosti, buňka a dědičnost, dědičnost mnohobuněčného organismu, genetická proměnlivost. Příklady z genetiky člověka. Dědičnost krevních skupin, barvy očí, leváctví, vývojových vad prstů, hemofílie, daltonismu. Dědičnost v  populaci organismů.)

Evoluce (Základní představy o vzniku života. Geologický vývoj Země a vývoj života. Nejstarší formy života. Darwinova evoluční teorie. Základní paleoantropologické nálezy. Vývojová linie člověka.)

Biologie člověka (Opěrná a pohybová soustava. Vnitřní prostředí organismu. Krev. Obranné reakce organismu. Krevní skupiny. Krevní převod. Oběhová soustava a její funkce. Míza a mízní oběh. Dýchací soustava a její funkce. Trávící soustava a její funkce. Vylučovací soustava. Přeměna látek a energií v lidském organismu. Funkce jater. Tělesná teplota a její udržování. Hormonální řízení činnosti organismu. Řízení činnosti vnitřních orgánů. Nervová soustava. Nervové řízení činnosti organismu. Čidla. Vyšší nervová činnost. Rozmnožovací soustava ženy a muže. Ontogeneze a nitroděložní vývoj člověka. Těhotenství. Dědičné choroby. Genetické poradenství.)


Společenskovědní test:

Rozsah učiva na gymnáziu - dějepis, fyzika, zeměpis, společenská nauka
ZUBÍKOVÁ, Z., DRÁBOVÁ, R. Společenské vědy v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, 2019. ISBN 978-80-253-0190-6.
KOLEKTIV. Přijímačky na VŠ v pohodě: Základy společenských věd. Praha: Taktik, 2022. 144 s. ISBN: 978-80-7563-147-3.
KOLEKTIV. Odmaturuj! ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2015. 286 s. ISBN 978-80-7358-243-2.
KOLEKTIV. Testy všeobecného přehledu k přijímacím zkouškám na VŠ. Praha: Tutor, 2006. ISBN 80-86700-22-4.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Biologie
Učebnice biologie v rozsahu učiva na gymnáziu.
Zicháček, Vl.: Biologie pro gymnázia, Olomouc, 2021.
Snustad, D. P., Simmons, M. J.: Genetika, 2. aktualizované vydání MU Brno (překlad), 2018.
Jelínek, J., Zicháček, Vl.: Biologie pro gymnázia 2014.
Benešová, M. a kol: Odmaturuj! z biologie. Didaktis, 2013
Šmarda, J.: Genetika pro gymnázia. Fortuna, Praha, 2010.
Rosypal, S. a kol.: Přehled biologie. Scientia, Praha, 2003.


Společenskovědní test:
Rozsah učiva na gymnáziu - dějepis, fyzika, zeměpis, společenská nauka
ZUBÍKOVÁ, Z., DRÁBOVÁ, R. Společenské vědy v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, 2019. ISBN 978-80-253-0190-6.
KOLEKTIV. Přijímačky na VŠ v pohodě: Základy společenských věd. Praha: Taktik, 2022. 144 s. ISBN: 978-80-7563-147-3.
KOLEKTIV. Odmaturuj! ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2015. 286 s. ISBN 978-80-7358-243-2.
KOLEKTIV. Testy všeobecného přehledu k přijímacím zkouškám na VŠ. Praha: Tutor, 2006. ISBN 80-86700-22-4.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeč k podané přihlášce na všechny studijní programy / obory na LF OU s výjimkou doktorských studijních programů / oborů připojí přílohu – Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném programu / oboru! V potvrzení musí být uveden konkrétní studijní program/obor, pro který je vydáno. Na jednu přihlášku je možné uvést pouze jeden ze zvolených studijních programů/oborů, tzn. při zájmu o dva programy/obory podává uchazeč dvě elektronické přihlášky a dodá dvě lékařská potvrzení – vždy pro konkrétní zvolený program/obor.

Žádné jiné přílohy na fakultu předem nezasílejte, není-li u konkrétního studijního programu/oboru stanoveno jinak - pokud to bude nutné, budete o jejich doručení vždy požádáni.

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.