Charakteristika Ústavu anatomie OU

Ústav anatomie je součástí Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Poskytuje vzdělání v základní morfologické zdravotnické disciplíně anatomie, jako nejstarší teoretickou medicínskou disciplínou, která poskytuje vzdělání ve všech typech lékařských a nelékařských zdravotnických oborů v pregraduálním studiu.

Ústav anatomie začal svou činnost 1. září 2010 zahájením výuky studentů, mediků Všeobecného lékařství pod vedením doc. MUDr. Františka Dorka, CSc. Výuka anatomie studentů Všeobecného lékařství probíhá ve třech semestrech a je sestavena z teoretického studia – přednášky a praktických cvičení na pitevně anatomickou pitvou.

V lékařské praxi je základem důsledná znalost anatomie a topografie struktur orgánů, jakož i znalost jejich variability. Pro studenty 3. ročníku studia Všeobecného lékařství zavedl Ústav anatomie předmět „Topografická anatomie“, jenž je nápomocen i při přípravě studentů ke státnicím.

K praktické výuce jsou využívány humánní kadavery pocházející od dárců na základě „Dohody o poskytnutí (darování) svého těla po smrti k vědeckým a výukovým účelům“.

Tvorba anatomických preparátů probíhá ve spolupráci pitevního laboranta p. Tremka a preparátorů z řad studentů pod vedením asistentů anatomie, čímž přispívají k budování anatomického muzea. Vytvářejí 3D korozivní preparáty zobrazující průběh a topografii struktur, jejichž postup a způsob konzervace na UAN zavedl, doc. Dorko, které zhotovují z kadaverozních orgánů a lze je využít i ve vztahu k chirurgickému řešení.

Také studenti POPED jsou zařazeni do výuky praktických cvičení anatomie s účastí asistentů, čímž si posilňují praktické znalosti anatomie.

Ústav anatomie LF OU plánuje ve spolupráci s klinikou traumatologie FNO vytvoření laboratoře pro výzkum bezpečnosti trauma pacientů v rizikovém prostředí - Kadaverózní centrum, které bude sloužit jako pregraduální a postgraduální výukové centrum s organizováním workshopů. Cílem výzkumu v cadaver laboratoři bude navržení a ověření nových operačních metod a postupů v ošetřování traumat a polytraumat v nemocničním prostředí se zaměřením na bezpečnost nejen zraněných, ale i ošetřujícího personálu na kadaveru podle nových metod nástřiků vhodných pro výše uvedené operační postupy. Na základě získaných dat budou vytvářeny modely nových fixačních prvků k léčení zlomenin, které budou navrženy k výrobě a následně budou používány v praxi při léčení traumat.

Pro výuku humánní anatomie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity se využívají i nové metody s využitím počítačového softwaru, multimediální 3D projekce a umělohmotné preparáty. Při výkonu pitvy je možné přenášet obraz z pitevny do učeben pomocí moderních kamerových systémů.

Za výrazné zkvalitnění výuky považujeme už od svého počátku propojení anatomie s klinickými pracovišti a ve spolupráci s nimi organizujeme kurzy praktické výuky anatomie – klinická anatomie, demonstrace, přístupové cesty a simulace operačních výkonů kliniků FNO – traumatologie, neurochirurgie, ORL, chirurgie - kurz chirurgického šití. Ústav anatomie ve spolupráci s Katedrou intenzivní medicíny LF OU organizuje kurz CADAWER WORKSHOP – regionální anestezie a cévní přístupy.

Ústav anatomie ve spolupráci s PřF OU vytvořil 3D projekci, program pro výuku anatomie.

Kromě výuky se zaměstnanci podílejí na rozvoji Ústavu anatomie psaním učebních textů a vědecko - výzkumné činnosti.

Ústav anatomie není pouze výukovým centrem, ale také centrem vědy a výzkumu, jenž je zaměřen na lymfatické orgány za fyziologických a patologických podmínek.

Vědecko-výzkumná činnost Ústavu anatomie LF OU je zaměřena na chronická poranění pohybového aparátu dolních končetin u sportovců /MUDr. Grussmannová/ a na studium jater se zaměřením na studium neurovaskulární vztahy za fyziologických a patologických podmínek. Pro komplexní posouzení funkce jater bude využita dynamická cholescintigrafie. /MUDr. Tokarčík/.

Zapojení se do řešení projektů podle vyhlášených výzev (IRP, SGS).

Výsledky své vědecko-výzkumné činnosti prezentují na kongresech a konferencích doma i v zahraničí.

Kolektiv Ústavu anatomie LF OU organizuje konference „Klinicko-morfologické dny“ a při těchto příležitostech je vydáván recenzovaný Sborník s ISBN, ve kterém jsou zveřejněny vědecké příspěvky konference.

Ústav anatomie LF OUÚstav anatomie LF OUÚstav anatomie LF OUÚstav anatomie LF OU

Zveřejněno / aktualizováno: 21. 02. 2017