Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Všeobecné ošetřovatelství

Studijní programVšeobecné ošetřovatelství
FakultaLékařská fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinované
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programuPhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD.
Garant specializacePhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD.

Studijní program v kostce

Láká Vás práce ve zdravotnictví a chcete se stát všeobecnou sestrou? Po absolvování bakalářského studia oboru všeobecná sestra na Ostravské univerzitě budete moci uplatnit a aplikovat rozsáhlé znalosti a dovednosti při řešení různorodých ošetřovatelských problémů v různých situacích. Studium vás připraví na práci v měnícím se zdravotnickém prostředí a naučíte se stát součástí multidisciplinárního týmu zdravotnických pracovníků.

Během studia získáte znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné k poskytování profese všeobecné sestry, která společně s ostatními pracovníky pomáhá jednotlivci, rodinám i skupinám, aby byli schopni samostatně uspokojovat fyziologické, psychosociální a duchovní potřeby. Vede nemocné k sebepéči, edukuje jejich blízké v poskytování laické ošetřovatelské péče. Nemocným, kteří o sebe nemohou, nechtějí, či neumějí pečovat, zajišťuje profesionální ošetřovatelskou péči.

Ošetřovatelská praxe umožňuje studentům aplikovat teoretické vědomosti, praktické dovednosti a poskytuje prostor pro zdokonalování zručnosti, dovedností a návyků, učí studenty samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu. Praktická výuka probíhá na ambulantních i lůžkových pracovištích poskytovatelů lůžkových zdravotních služeb, včetně dlouhodobé lůžkové péče, v domácím prostředí pacienta, v zařízeních zaměřujících se na podporu zdraví a prevenci, v zařízeních sociálních služeb apod.

Všeobecné ošetřovatelství

Láká Vás práce ve zdravotnictví a chcete se stát všeobecnou sestrou? Tento studijní program vám osobně představí jeho garantka PhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD. a o svých zkušenostech vám povypráví studentky a budoucí všeobecné sestry.Co od vás očekáváme?

Očekáváme od Vás znalost biologie a společenských věd v rozsahu středoškolského učiva. Podmínkou přijetí je také lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka. Jiné další specifické znalosti neočekáváme, ale je vítáno nadšení pro studium, schopnost komunikace a empatie.

Co se naučíte?

 • identifikovat potřeby pacientů/klientů všech věkových skupin v oblasti tělesné, psychické, společenské, kulturní a duchovní změněné nebo vzniklé v souvislosti s poruchou zdravotního stavu jednotlivců nebo skupin,
 • poskytovat komplexní ošetřovatelskou péči, v souladu s nejnovějšími trendy a poznatky v oboru,
 • zavádět a realizovat opatření pro zlepšení zdraví a zabránit vzniku onemocnění jednotlivců, rodin, skupin a komunit,
 • činit samostatná rozhodnutí a převzít odpovědnost za vlastní ošetřovatelskou činnost,
 • sestavovat plán vhodných ošetřovatelských intervencí a dalších opatření pro uspokojování potřeb, rozvoj, zachování nebo navrácení soběstačnosti a pro zmírňování utrpení a zajištění klidného umírání a důstojné smrti,
 • vykonávat ošetřovatelské intervence a další opatření nebo jejich vykonání zajistit prostřednictvím jiného člena týmu, případně jejich zajištění iniciovat,
 • vyhodnocovat výsledky a účinnost provedených opatření a modifikovat ošetřovatelský plán,
 • spolupracovat s nemocným, rodinou, pečujícími osobami v celém průběhu poskytování péče a intervencí,
 • spolupracovat se všemi členy multidisciplinárního týmu.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent se uplatníte na pozici všeobecné sestry ve všech typech státních i nestátních zdravotnických zařízení, ambulantních i lůžkových, v oblasti privátní ošetřovatelské péče (domácí agentury), ordinacích praktických lékařů, nemocnicích, může pracovat jako zdravotnický pracovník v zařízení sociálních služeb a péče. Máte možnost pokračovat v navazujících magisterských studijních programech zdravotnického zaměření, např. Ošetřovatelské péče v geriatrii, Zdravotně sociální péče a rehabilitace, Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy.

Konkrétní pracovní pozice

Všeobecná sestra

Specifika kombinované/distanční formy studia

Kombinovaná výuka probíhá jedenkrát týdně až dvakrát týdně ve všední den, výjimečně dále v sobotu.

Přijímací řízení

45
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

1.1. Dosažení středoškolského vzdělání

1.1.1. Dosažení středoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy mimo oblast umění: Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysvědčení o maturitní zkoušce.

[2] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy pouze pro oblast umění: Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, nebo (výjimečně) nemusí vůbec dosáhnout středního vzdělání, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysvědčení o maturitní zkoušce, nebo vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři, nebo diplom absolventa konzervatoře.

1.1.2. Dosažení středoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí dosáhnout střední vzdělání s maturitní zkouškou.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve středoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: zahraniční střední škola, mezinárodní střední škola, evropská škola, škola s povolením MŠMT pro plnění povinné školní docházky.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí Krajského úřadu o rovnocennosti zahraničního středoškolského vzdělání, doklad o udělení Evropského bakalaureátu, zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. května 2019. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

Všeobecné ošetřovatelství – kombinovaná forma

[1] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.

[2] Obsah písemného testu: biologie v rozsahu středoškolského učiva, společenskovědní test v rozsahu všeobecných znalostí. Písemný test bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.

[3] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů.

[4] Každý uchazeč, který získá méně než 20 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu, přičemž jsou stanoveny dílčí limity jednotlivých písemných testů, jež je nutné rovněž splnit – biologie (minimum = 10 bodů), společenskovědní test (minimum = 10 bodů).

[5] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky.

[6] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Biologie:

Obecná charakteristika živých soustav (Obecné vlastnosti organismů. Látkové složení živých soustav. Charakteristika jednobuněčných a mnohobuněčných organismů. Nebuněčné organismy. Hierarchie organismů podle složitosti.

Přehled živých organismů (Systematické kategorie organismů. Biologický druh. Baktérie. Sinice. Prvoci. Plísně).

Buňka (Charakteristika prokaryotické a eukaryotické buňky. Biomembrány. Cytoskelet. Buněčné organely. Chemické složení – nukleové kyseliny, bílkoviny, sacharidy. Buněčný metablismus. Přeměny energií. Dělení buněk. Chromozómy. Buněčné dělení. Rozmnožování.)

Genetika (Dědičnost a proměnlivost. Rozmnožování pohlavní a nepohlavní. Základní genetické pojmy. Genetická informace a genetický kód. Gen a jeho exprese. Uložení genů v chromosomu. Prokaryontní chromosom. Eukaryontní chromosom. Karyotyp. Diploidní a haploidní počet chromosomů. Meióza. Segregace a kombinace chromosomů. Chromosomové určení pohlaví. Křížení. Dominance a recesivita. Mendelovy zákony. Autosomální dědičnost. Gonosomální dědičnost. Mutace. Mutagenní faktory v životním prostředí člověka. Genetická struktura populace. Lékařský význam genetiky. Genetické příklady: molekulární základy dědičnosti, buňka a dědičnost, dědičnost mnohobuněčného organismu, genetická proměnlivost. Příklady z genetiky člověka. Dědičnost krevních skupin, barvy očí, leváctví, vývojových vad prstů, hemofílie, daltonismu. Dědičnost v  populaci organismů.)

Evoluce (Základní představy o vzniku života. Geologický vývoj Země a vývoj života. Nejstarší formy života. Darwinova evoluční teorie. Základní paleoantropologické nálezy. Vývojová linie člověka.)

Biologie člověka (Opěrná a pohybová soustava. Vnitřní prostředí organismu. Krev. Obranné reakce organismu. Krevní skupiny. Krevní převod. Oběhová soustava a její funkce. Míza a mízní oběh. Dýchací soustava a její funkce. Trávící soustava a její funkce. Vylučovací soustava. Přeměna látek a energií v lidském organismu. Funkce jater. Tělesná teplota a její udržování. Hormonální řízení činnosti organismu. Řízení činnosti vnitřních orgánů. Nervová soustava. Nervové řízení činnosti organismu. Čidla. Vyšší nervová činnost. Rozmnožovací soustava ženy a muže. Ontogeneze a nitroděložní vývoj člověka. Těhotenství. Dědičné choroby. Genetické poradenství.)


Společenskovědní test:

Rozsah učiva na gymnáziu - dějepis, fyzika, zeměpis, společenská nauka
KOLEKTIV. Přijímačky na VŠ v pohodě: Základy společenských věd. Praha: Taktik, 2019. 144 s. ISBN: 978-80-7563-147-3.
KOLEKTIV. Odmaturuj! ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2315. 286 s. ISBN 978-80-7358-243-2.
KOLEKTIV. Testy všeobecného přehledu k přijímacím zkouškám na VŠ. Praha: Tutor, 2006. ISBN 80-86700-22-4.
KOLEKTIV. Testy z víceletých gymnázií všeobecné znalosti. Brno: Didaktis, 2008. ISBN 978-80-7358-128-2.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Biologie:
Učebnice biologie v rozsahu učiva na gymnáziu.
Jelínek, J., Zicháček, Vl.: Biologie pro gymnázia, 2014.
Rosypal, S. a kol.: Přehled biologie. Scientia, Praha, 2003
Šmarda, J.: Genetika pro gymnázia. Fortuna, Praha, 2003
Benešová, M. a kol: Odmaturuj! z biologie. Didaktis
Snustad, D. P., Simmons, M. J.: Genetika, MU Brno (překlad), 2009.

Společenskovědní test:
Rozsah učiva na gymnáziu - dějepis, fyzika, zeměpis, společenská nauka
KOLEKTIV. Přijímačky na VŠ v pohodě: Základy společenských věd. Praha: Taktik, 2019. 144 s. ISBN: 978-80-7563-147-3.
KOLEKTIV. Odmaturuj! ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2315. 286 s. ISBN 978-80-7358-243-2.
KOLEKTIV. Testy všeobecného přehledu k přijímacím zkouškám na VŠ. Praha: Tutor, 2006. ISBN 80-86700-22-4.
KOLEKTIV. Testy z víceletých gymnázií všeobecné znalosti. Brno: Didaktis, 2008. ISBN 978-80-7358-128-2.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeč k podané přihlášce na všechny studijní programy / obory na LF OU s výjimkou doktorských studijních programů / oborů připojí přílohu – Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném programu / oboru! V potvrzení musí být uveden konkrétní studijní program/obor, pro který je vydáno. Na jednu přihlášku je možné uvést pouze jeden ze zvolených studijních programů/oborů, tzn. při zájmu o dva programy/obory podává uchazeč dvě elektronické přihlášky a dodá dvě lékařská potvrzení – vždy pro konkrétní zvolený program/obor.

Žádné jiné přílohy na fakultu předem nezasílejte, není-li u konkrétního studijního programu/oboru stanoveno jinak - pokud to bude nutné, budete o jejich doručení vždy požádáni.

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce PhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.