Charakteristika Pracovní skupiny pro výzkum v oblasti prevence, časné diagnostiky a cílené terapie solidních nádorů

Uvedená pracovní skupina se zabývá zkoumáním prognostických a prediktivních faktorů, zejména u solidních nádorů potencionálně aplikovatelných k jejich cílené terapii. Pracovní skupina je rozdělena do několika týmů. První z týmů se zabývá prognostickou a prediktivní patologií karcinomu plic, kde sledujeme také molekulární biologické charakteristiky malobuněčného plicního karcinomu, velkobuněčného plicního karcinomu a atypických karcinoidů. Zabýváme se také úlohou diverzity střevního mikrobiomu na prognózu a predikci reakce pacientů na terapii. Zabýváme se také detekcí nových potenciálních prediktorů imunoterapie u dané skupiny nádorů. Další skupina se zabývá novými prognostickými a prediktivními faktory u maligních melanomů. Třetí skupina se zabývá potenciálními prediktory imunoterapie u pacientů s kolorektálním karcinomem. Další výzkumná skupina studuje molekulární genetické změny a genetické změny u perineurálního šíření a molekulárních resekčních okrajů u karcinomů hlavy a krku. V rámci základního výzkumu se také věnuje studiem epigenetických změn u výše uvedených nádorů.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 03. 2022