Charakteristika katedry chirurgických oborů

Katedra chirurgických oborů svými interními a externími pracovníky komplexně zajišťuje praktickou a teoretickou výuku základních chirurgických předmětů pro obor všeobecné lékařství. Mezi další akreditované studijní obory na lékařské fakultě Ostravské univerzity patří zdravotnický záchranář, všeobecná sestra, porodní asistentka, radiologický asistent, fyzioterapie, ergoterapie, komunitní péče v porodní asistenci a intenzivní péče. Současně zajišťuje i výuku v rámci studijních programů ostatních fakult OU a také významně participuje na výuce studentů VŠB-TU Ostrava v oboru biomedicínský technik. Při své pedagogické činnosti katedra chirurgických oborů úzce spolupracuje s ostatními katedrami a ústavy LF OU v Ostravě.

Výuka garantována katedrou chirurgických oborů Ostravské univerzity zahrnuje základní oblasti všeobecné chirurgie, hrudní chirurgie, dětské chirurgie, cévní chirurgie, traumatologie, ortopedie, urologie, kardiochirurgie. Kvalita výuky je zajišťována lékaři, kteří jsou špičkovými odborníky ve svých jednotlivých oborech, mají vysokou vědeckou i vědecko-pedagogickou erudici a mezinárodní kontakty.

V rámci výuky chirurgických oborů je posluchačům podle svého zaměření a studijního programu poskytnuta možnost získat bohaté teoretické základy i praktické dovednosti týkající se diagnostiky a léčby v rámci jednotlivých chirurgických odborností. Úzká vazba na Fakultní nemocnici Ostrava umožňuje efektivní výuku s využitím potenciálu velkých klinických pracovišť. Klinickou základnu dominantně poskytují následující pracoviště FN Ostrava: chirurgická klinika, klinika úrazové chirurgie, kardiochirurgické centrum, centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky, klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie, ortopedické oddělení, urologická klinika, transplantační centrum a oddělení operačních sálů.

Základní výzkumné aktivity katedry jsou zaměřeny zejména do oblasti miniinvazivních operačních technik, moderních diagnosticko-terapeutických postupů, onkochirurgie, onkogynekologie, chirurgie jater, chirurgické léčby obezity a metabolické chirurgie, transplantační chirurgie a aktuální problematiky buněčných technologií a kmenových buněk. Katedra chirurgických oborů OU v Ostravě je v rámci výzkumných aktivit široce zapojena do národních i mezinárodních projektů. Organizuje řadu seminářů a rovněž se podílí na organizaci celostátních konferencí.

Katedra chirurgických oborů úzce spolupracuje s řadou zahraničních pracovišť a to jak v oblasti výzkumu, tak v oblasti pregraduálního a postgraduálního vzdělávání.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 09. 2020