Projekty a granty

 1. Vliv hyperbaroxie na metabolismus bakterií. Popis: studium vlivu hyperbaroxie (HBO) na viabilitu a změnu citlivosti bakterií na antibiotika. Současný stav: Výzkum probíhá, byly realizovány dva SGS granty, několik publikací v Jimp. Další směřování: GAČR-příprava žádosti pozastavená kvůli pandemii, očekávaný datum podání – 2022.

  Zainteresovaní zaměstnanci: D. Chmelař, M. Rozložník, M. Hájek, J. Kuzma, partneři: Ústav leteckého zdravotnictví Praha, Městská nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta UK v Plzni

 2. Hyperbaric oxygen therapy: the limit between healthy and cancer. Popis: štúdium vplyvu HBO na rakovinové bunky v spolupráci s Lisbon University Medical School, Portugalsko. Súčasný stav: prebehli prvé stretnutia ohľadne možnosti spolupráce, pozastavené kvôli pandémii. Ďalšie smerovanie: pokračovanie v spolupráci.

  Zainteresovaní zamestnanci: M. Rozložník, D. Chmelař, M. Hájek, J. Kuzma, I. Zavacká. Partneři: Lisbon University Medical School, Portugalsko

 3. Vývoj, testovanie a optimalizácia prototypu zariadenia pre ohrev a udržiavanie vnútornej teploty experimentálnej hyperbarickej komory HAUX – realizácia patentu. Popis: Cílem projektu je vytvoření zařízení, které by umožňovalo udržování a kontrolu vnitřní teploty v experimentální hyperbarické komoře HAUX TESTCOM400.

  Súčasný stav: Dojednávanie zmluvných podmienok s partnerom. Ďalšie smerovanie: realizácia patentu. Zainteresovaní zamestnanci: M. Rozložník, I. Zavacká, D. Chmelař. Partneri: Tensio Technology s.r.o.

 4. Vplyv potápania na organizmus potápača. Popis: štúdium vplyvu potápania na ľudský organizmus. Súčasný stav: doteraz prebehol výskum vplyvu chladu na kognitívne funkcie potápača. Ďalšie smerovanie: pokračovanie výskumu za účelom publikácie výsledkov, rozšírenie výskumu na Venous Gas Emboli, oxidačný stres a monitoring sýtenia a vysycovania organizmu potápača. Zainteresovaní zamestnanci: M. Rozložník. Partneri: DAN EUROPE Slovensko, Lékařská Fakulta UK, Hradec Králové

 5. Potápanie ako nástroj na sledovanie psychologických a fyziologických zmien človeka v extrémnom prostredí

  Popis: Potápanie ako nástroj pre štúdium fyziologických a psychologických zmien súvisiacich s pobytom človeka v extrémnych podmienkach analógových misií. Súčasný stav: nadviazanie spolupráce, príprava na podanie projektov. Ďalšie smerovanie: sledovanie fyziologických a psychologických zmien počas simulovaných analógových misií v podvodnom habitate, resp. počas extrémnych ponorov. Zainteresovaní zamestnanci: M. Rozložník . Partneri: ECO-Encouter Institute LTD Izrael, Projekt Hydronaut

 6. Projekt Interreg V-A SK-CZ (MIRRI) - Popis: Online vzdelávacia platforma pre študentov lekárskych a nelekárskych odborov so zameraním na hyperbarickú medicínu.

  Cieľom projektu sú výskumné a inovačné činnosti vo verejných výskumných strediskách a v kompetenčných centrách vrátanenadväzovania kontaktov. Zlepšenie kvality a efektívnosti terciárneho a ekvivalentného vzdelávania a prístupu k nemu s cieľom zvýšiťpočet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín. Zlepšovanie rovnocenného prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania. Zvyšovanie významu systémov vzdelávania a odbornej prípravy z hľadiska pracovného trhu, uľahčovanieprechodu od vzdelávania k zamestnaniu a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality.

  Řešitelé: Rozložník M., Hájek M., Chmelař D. Partneři: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, LF Masarykova univerzita, Brno.

 7. RCT, observační retrospektivní klinické práce, tvorba systematických review – SR u KRBS, SR syndromu diabetické nohy, SR traumatického poranění mozku, observační studie pacientů s KRBS.

Zveřejněno / aktualizováno: 16. 02. 2022