Charakteristika Centra epidemiologického výzkumu

Centrum epidemiologického výzkumu je v souladu se Statutem a Organizačním řádem Lékařské fakulty OU v Ostravě součástí LF OU. Hlavními úkoly centra jsou:

  • realizace vědecko-výzkumné činnosti v oblasti epidemiologie vybraných infekčních nemocí, epidemiologie prioritních neinfekčních nemocí a epidemiologie životního a pracovního prostředí formou vědeckých projektů podporovaných grantovými agenturami v České republice i v zahraničí
  • dalším úkolem je integrace a koordinace výzkumných aktivit a kapacit v rámci Lékařské fakulty OU a zajištění akviziční činnosti v oblasti identifikace možných nových směrů výzkumu
  • nedílnou součástí centra je i poskytování odborné konzultační činnosti v oblasti realizace vědeckých projektů a iniciace vytváření nových vědeckých týmů pro tyto projekty.

Organizačně řídí centrum vedoucí, jmenovaný děkanem LF OU. Poradními orgány vedoucího centra jsou Vědecká rada centra a Poradní sbor centra, které jsou složeny z významných interních i externích odborníků a které projednávají všechna důležitá rozhodnutí.


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 02. 2019