Akademický senát Lékařské fakulty OU

Akademický senát LF OU je samosprávným akademickým orgánem fakulty. AS LF OU má 18 členů. Je tvořen komorou akademických pracovníků, která má 12 členů, a komorou studentů, která má 6 členů. Komoru akademických pracovníků tvoří dvě sekce (sekce teoretických a nelékařských oborů, a sekce preklinických a klinických oborů). Každá sekce je zastoupena 6 členy z řad akademických pracovníků. Zařazení jednotlivých akademických pracovníků do jednotlivých sekcí stanoví Organizační řád, který je vydáván formou opatření děkana. Komora studentů je tvořena dvěma sekcemi (sekce lékařských oborů a sekce nelékařských oborů). Každá sekce je zastoupena 3 členy z řad studentů.

V čele senátu stojí předseda a dva místopředsedové (jeden za každou komoru). Funkční období senátu je tříleté. Stávající Akademický senát LF OU zahájil své volební období 9. května 2022. Ve své činnosti se senát řídí příslušnými zákony ČR a vnitřními předpisy OU a LF OU, zejména Jednacím řádem AS LF OU a Volebním řádem AS LF OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 03. 2023