Informace o přijímacím řízení na Lékařskou fakultu OU

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Milé uchazečky, milí uchazeči o studium na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity,

velice si vážíme toho, že jste se rozhodli podat si přihlášku ke studiu na naši Lékařskou fakultu. Vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR a rektora OU, které ovlivňují částečně i průběh přijímacího řízení do studijních programů LF OU pro rok 2021/2022, byla zřízena tato stránka, kde najdete všechny potřebné a aktuální informace k přijímacím zkouškám spolu s konkrétními termíny jednotlivých zkoušek. Sledujte prosím tyto webové stránky. Z důvodu nejasné epidemiologické situace je tento přenos informací nejrychlejší a poněvadž se může stát, že z časového hlediska nebude možné realizovat zaslání včasných informací Vám uchazečům (pozvánka k přijímací zkoušce v případě nutnosti změny termínu) v avizované písemné podobě, využijeme ke korespondenci Vámi uvedené emailové kontakty.

Samozřejmě nás v případě nejasností můžete kontaktovat:

Dne 15. března 2021 bylo uzavřeno podávání přihlášek ke studiu u většiny studijních programů. Máme stále další studijní programy v akreditaci a postupně je Vám je nabízíme.

K 14. dubnu 2021 opět otevíráme e-přihlášku pro následující bakalářský studijní program, máte-li zájem, neváhejte:

Přihlášku je možno podat do 16. května 2021.
Termín konání přijímací zkoušky byl stanoven na červen 2021.


Ke dni 11. května 2021 otevíráme tolik očekávanou e-přihlášku pro nově akreditovaný magisterský studijní program:

Přihlášku je možno podat do 30. června 2021.
Termín konání přijímací zkoušky byl stanoven od 26. − 30. července 2021 (přesný termín, čas bude určen v osobní pozvánce uchazeči).


Ke dni 11. května 2021 otevíráme e-přihlášku pro nově akreditovaný doktorský studijní program:

Přihlášku je možno podat do 30. června 2021.
Termín konání přijímací zkoušky byl stanoven červenec/srpen 2021.


Ke dni 12. července 2021 bude otevřena e-přihláška pro nově akreditovaný doktorský studijní program:

Přihlášku je možno podat do 15. srpna 2021. Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce,včetně dalších podrobných informačních pokynů.


Ke dni 5. srpnu 2021 bude otevřena e-přihláška pro nově akreditovaný doktorský studijní program:

Přihlášku je možno podat do 15. září 2021. Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů.


Změny:


Přehled uchazečů na termíny přijímacích zkoušek ikona pdf 0,15 MB
Přehled uchazečů na termíny přijímacích zkoušek – Radiologická asistence ikona pdf 0,09 MB
Přehled uchazečů na termíny přijímacích zkoušek – doktorské studijní programy ikona pdf 0,09 MB
Přehled uchazečů na termíny přijímacích zkoušek – Všeobecné lékařství ikona pdf 0,20 MB
Přehled uchazečů na termíny přijímacích zkoušek – DSP Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie ikona pdf 0,06 MB

Důležité informace související s epidemiologickou situací

Lékařská fakulta OU umožní osobě, která je uchazečem o přijetí ke studiu na vysoké škole (dále jen „uchazeč“), osobní přítomnost na přijímací zkoušce, nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formou, pouze pokud,

  1. nemá příznaky onemocnění COVID-19, a 
  2. předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li ve čl. XVI stanoveno jinak.

Podmínka viz výše se považuje za splněnou, pokud uchazeč doloží, že

  1. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  2. má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba splňovat podmínky viz výše, jinak vysoká škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.


Pro každého uchazeče je důležité univerzitníoborové číslo.

Univerzitní číslo je unikátní číslo v rámci Ostravské univerzity a identifikuje uchazeče. Uchazeč má v rámci naší univerzity jen jedno univerzitní číslo, a to i v případě, že podal více přihlášek, a to i na různé fakulty OU.

Oborové číslo je unikátní číslo v rámci Ostravské univerzity a identifikuje uchazeče na přihlášeném programu. Uchazeč má v rámci programu jen jedno oborové číslo. V případě, že podal více přihlášek, má pro každý přihlášený program jiné číslo.

Uchazeč má tolik oborových čísel, kolik podal přihlášek.

Uchazeč by měl obě čísla znát, dokázat dohledat, protože se k nim vztahují v přijímacím řízení různé aktivity (např. přístup k výsledkům přijímacího řízení). Obě čísla uchazeč nalezne v elektronické přihlášce ke studiu.

náhled

Po přihlášení jsou obě čísla k dispozici pomocí rodného čísla a iniciál, které uchazeč zadal do e-přihlášky.

náhled


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 08. 2021