Charakteristika Ústavu histologie a embryologie

Historie ústavu

Vznik Ústavu histologie a embryologie se datuje do roku 2010 a je spojen s oficiálním vznikem Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Samotný ústav přitom vznikl rozdělením Ústavu patologické anatomie. Prvním vedoucím byl doc. MUDr. Vojtěch Kamarád, DrSc., který položil a vybudoval jeho základy. V roce 2012 se vedoucím stává prof. MUDr. Marián Adamkov, DrSc. V roce 2019 byl vedoucím doc. MUDr. František Dorko, CSc. V roce 2020 opětovně přebírá vedení ústavu doc. MUDr. Vojtěch Kamarád, DrSc. Od roku 2022 je ustanoven vedoucím ústavu ing. Peter Makovický, Ph.D. V uvedeném období zde střídavě působili i další odborní pracovníci a v současnosti je kolektiv tvořen jedním docentem, dvěma odbornými asistenty, jednou lektorkou a jednou laborantkou.

Charakteristika a činnosti ústavu

Koncepce samotného ústavu je v současnosti položená na dvou pilířích. První, dominantní částí je pedagogická činnost a druhou neoddělitelnou je odborná a výzkumná činnost. Ústav zabezpečuje výuku předmětu histologie a embryologie pro pregraduální studenty magisterského oboru všeobecného lékařství a pak několika jedno-semestrových předmětů s náplní histologie pro pregraduální studenty nelékařských bakalářských a magisterských oborů. Samotná výuka je postavená na moderních přístupech, respektujíc požadavky teoretických potřeb i praktických zručností posluchačů jednotlivých studijních oborů. Výuka je rozdělená na přednášky a praktická cvičení. Přednášky jsou vedené se zaměřením na teoretické základy medicíny, zahrnujíc jejich vztahy s  klinickou medicínou. Zde se probírá cytologie, histologie a embryologie. Cvičení se realizují v mikroskopickém sále, který je vybavený dvaceti standardními světelnými mikroskopy, osobním počítačem a audiovizuální technikou. Na cvičeních pracují studenti především se světelnými mikroskopy, kde samostatně prohlížejí jednotlivé histologické preparáty. Mimo toho mají možnost pracovat se setem naskenovaných, tzv. virtuálních histologických preparátů, které si po stáhnutí programového software můžou prohlížet i kdekoli jinde mimo ústav. Naskenované preparáty částečně plní i funkci histologických atlasů, protože jsou v nich uvedené i názvy jednotlivých částí orgánů, tkání, buněk tak, aby se v nich lehce zorientovali, a pak ve vlastní práci s mikroskopem mohli sami odzkoušet. Ústav je schopen histologické preparáty zhotovit, přičemž laboratoř disponuje celým spektrem nadstavbových histochemických barvení, včetně speciálních imunohistochemických barvení.

V prostorách laboratoře ústavu je zabezpečována druhá výše uvedená činnost, kde se na bázi spolupráce s externími zákazníky zpracovává a vyhodnocuje doručený materiál. Jde především o fixované tkáně z experimentální medicíny, které jsou získávány z laboratorních zvířat. Ústav zabezpečuje jejich příjem, zpracování, barvení, vyhotovení trvalých preparátů, včetně odečtení, zahrnujíc vypracování závěrečné zprávy. Ústav v tomto smyslu vyvíjí spolupráci i s dalšími sesterskými ústavy, eventuálně i s ústavy mimo LF OU. Z toho plynou i vědeckovýzkumné aktivity pracovníků ústavu. Ústav vyvíjí i vlastní výzkumnou činnost se zaměřením na studium makrofágů v tukové tkáni patologicky obézních jedinců. Pracovníci ústavu samostatně publikují články v odborných časopisech, eventuálně participují v autorském kolektivu prací, které vznikly i s jejich přispěním.

Činnosti ústavu ve vztahu k studentům LF OU

Ústav nabízí možnost individuálních konzultací.

Vybraným studentům oboru všeobecné lékařství se nabízí možnost spolupracovat i na pregraduální výuce jako tzv. pomocná pedagogická síla.

Nabízí i možnost vypracovávat bakalářské, ev. magisterské práce pod vedením pracovníků ústavu. V tomto smyslu doporučujeme jednotlivým studentům, aby neváhali kontaktovat jednotlivé pracovníky ústavu.

Ústav nabízí odborné konzultace a spolupráci studentům postgraduálního studia LF OU.

Spolupráce ústavu s externími institucemi

Možnost populárních přednášek určených pro skupiny zájemců z řad laické veřejnosti se zájmem o zdraví a mikroskopickou anatomii.

Možnost odborné přednáškové a selektivní praktické výuky pro skupiny studentů středních škol se zájmem o humánní histologii, veterinární histologii, histologickou techniku, normální a patologickou anatomii.

Možnost nákupu přehledných mikroskopických preparátů pro potřeby výuky na středních školách, včetně potřeby výuky na jiných univerzitách a VŠ.

Možnost placených odborných stáží pro všechny typy studentů mimo LF OU.

Možnost placených stáží pro všechny typy středních odborných pracovníků, které se připravují, nebo pracují v laboratorní humánní, nebo veterinární bioptické praxi.

Možnost aktivní spolupráce s jinými vědeckovýzkumnými institucemi, které pracují na medicínském, farmakologickém, eventuálně na biomedicínském výzkumu a mají zájem využít služby laboratoře.


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 02. 2022