Charakteristika Ústavu histologie a embryologie

Ústav histologie a embryologie vznikl po rozdělení s Ústavem patologické anatomie v roce 2010. Ústav histologie a embryologie zajišťuje komplexní výuku cytologie, všeobecné histologie, funkční histologie orgánů a tkání, a embryologie v magisterském studijním programu: Všeobecné lékařství a bakalářských studijních programech: Zdravotní laborant, Porodní asistentka a Ochrana veřejného zdraví. Jak na teoretické, tak i na praktické výuce se podílí kolektiv pracovníků ústavu.

Výuka je rozdělena do přednášek a praktických cvičení. Přednášky jsou zaměřené na funkční histologii tkání, orgánů a systémů s mnohými konkrétními klinickými korelacemi, které názorně demonstrují jejich morfologický a funkční význam. Dále se v přednáškách klade důraz na celkovou integritu lidského organismu a vzájemné propojení jeho jednotlivých systémů. Praktická cvičení probíhají v mikroskopickém sále vybaveném dvaceti mikroskopy a audiovizuální technikou. Z anatomie již studenti vědí, jak vypadá lidské tělo makroskopicky, při práci s mikroskopy si prohlíží histologické preparáty a poznávají lidské tkáně a buňky mikroskopicky. Histologické preparáty jsou rovněž nasnímány na mikroskopu Olympus „dotSlide“ a uloženy v databázi virtuálních histologických preparátů. To umožňuje lepší výuku histologie, kdy je možnost studentům přes PC ukázat jednotlivé struktury, které si následně sami vyhledají v mikroskopu. Studenti mají rovněž možnost využít samostudia histologických preparátů, čehož hojně využívají před zápočtem a zkouškou. Před zkouškami mají studenti možnost individuálních konzultací s pedagogy ústavu.

Studenti mají možnost si rozšířit své vědomosti také ve výběrovém předmětu „Imunohistochemická detekce normálních a patologických lidských tkání“, kde se seznámí se speciálními imunohistochemickými metodami v aplikaci na konkrétní buňky a tkáně, a z nich vycházející patologické stavy.

Vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na studium reaktivních buněčných elementů v tukové tkáni patologicky obézních jedinců, a na studium apoptotických regulačních mechanismů ve zdravých a patologicky změněných lidských tkáních s důrazem na antiapoptotické proteiny (např.: survivin) a mismatch proteiny (např.: MLH1, MSH2, MSH6, PMS2). V současnosti se zaměřujeme na vztah proteinu survivinu vs. reparační proteiny v kolorektálních lézích.

Mezi hlavní výsledky vědeckovýzkumné činnosti můžeme uvést vědecké články v karentovaných, impaktovaných a jiných recenzovaných odborných časopisech, aktivní účast na domácích i zahraničních konferencích, řešení grantového projektu SGS27/LF/2013 „Role makrofágů v tukové tkáni patologicky obézních“, účast jako „pozvaný přednášející“ na domácích a zahraničních konferencích, a v neposlední řadě i vydání skript Základy obecné histologie pro zdravotní laboranty. V průběhu tohoto roku vydáme učebnici histologie pro očekávané zahraniční studenty, rukopis je ve finální fázi úprav.

Situace na Ústavu histologie a embryologie je v tomto období charakterizována budováním nové moderní laboratoře, která bude sloužit přípravě histologických preparátů pro studenty a také přípravě běžných a imunohistochemických barvení v rámci vědecko-výzkumné činnosti.

Ústav histologie a embryologie LF OU rovněž spolupracuje s významnými zahraničními pracovišti: Univerzita v Cordobě, Argentina (prof. Susana Biasutto), Univerzita Perth, Austrálie (prof. Geoffrey Meyer), Univerzita Zagazig, Egypt (prof. Ayman Ghallab).


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 02. 2017