Pokyny pro autory abstraktů a příspěvků

Abstrakt příspěvku v českém a anglickém jazyce zašlete (povinně) do 2. září 2022 a plný text příspěvku zašlete (dobrovolně) do 2. září 2022 na e-mail: .

Prezentace:

  • struktura přednášek - přednáška výzkumného charakteru – úvod, cíl, metodika, výsledky, diskuze, závěr, literatura. Teoretická přednáška – strukturu si přednášející upraví podle potřeby
  • počet snímků v rozsahu 10 - 12 na jeden příspěvek (prezentace 10 minut)
  • text na jednom snímku v rozsahu 8-10 řádků, včetně uvedení literárních zdrojů a zdrojů obrázků
  • označení tabulek, grafů a obrázků
  • grafické zpracování - čitelná velikost písma (na snímcích, v tabulkách, grafech i obrázcích), kontrast mezi barvou písma a barvou pozadí

Poster:

  • velikost ve formátu A1 (594 x 841 mm) nebo A0 (841 x 1 189 mm)
  • orientace posteru – širokoúhlý
  • struktura posteru – název, jméno autora, instituce, úvod, cíl, metody, výsledky, závěr, bibliografické odkazy
  • grafické zpracování – doporučená velikost písma názvu 48 – 60 b. (velká písmena, tučně), jmen autorů 38 b. (kombinace malých a velkých písmen), název instituce a podnadpisy 33 b., text 18-26 b. Poster má být čitelný ze 2 metrů.

Zveřejněno / aktualizováno: 30. 06. 2022