Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Chirurgické obory

Studijní program
Chirurgické obory
Fakulta
Lékařská fakulta
Typ studia
doktorské
Forma studia
kombinované
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
15. 01. 2023 - 15. 05. 2023

Studijní program v kostce

Studijní program je koncipován v prezenční a kombinované formě studia. Hlavním cílem studia je připravit absolventy k samostatné vědecké činnosti, ke kultivaci vysoce odborně specializovaného vědění použitelného v nejrůznějších kontextech teoretického a praktického bádání v chirurgických oborech. Standardní doba doktorského studia je čtyři roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými student prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický vědecký titul „Ph.D.“ uváděný za jménem.

Co od vás očekáváme?

 • splnění dílčích zkoušek z programu Chirurgické obory zařazených do  individuálního studijního plánu
 • splnění individuálního studijního plánu a požadovaného počtu kreditů
 • předložení dizertační práce a všech souvisejících náležitostí k obhajobě (publikační aktivita a další)
 • absolvování zahraniční stáže nebo mezinárodní spolupráce v požadovaném rozsahu
 • absolvování pedagogické praxe v požadovaném rozsahu
 • složení státní doktorské zkoušky z oblasti chirurgických oborů
 • úspěšná obhajoba dizertační práce

Co se naučíte?

Studium doktorského programu poskytne absolventům široké a hluboké teoretické znalosti v oblasti chirurgických oborů použitelné a uplatňované při jejich vědecké práci, tj. při provádění a vyhodnocení vědeckovýzkumných studií v oblasti chirurgie, onkochirurgie, miniinvazivní chirurgie, anesteziologie, intenzivní a urgentní medicíny, gynekologie a porodnictví, urologie, traumatologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, kardiochirurgie a neurochirurgie. Nabytí teoretických i praktických znalostí chirurgických postupů bude mít příznivý dopad na úspěšné uplatnění studentů v denní klinické praxi. Studium je zařazeno v kreditovém systému OU.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi budou ve svém dalším profesním životě schopni navázat na svoji vědeckou práci v rámci DSP zejména v oblasti chirurgie a ostatních chirurgických oborů. Absolventi budou také, kromě výzkumné práce, schopni realizovat začlenění nových vědeckých poznatků v běžné klinické praxi.

Specifika kombinované/distanční formy studia

Kombinované studium spojuje prvky prezenčního a distančního (dálkového) studia a klade důraz především na samostudium a aktivní přístup studenta. Obsah prezenční a kombinované formy studia je totožný, stejně tak jsou shodné i nároky na výstupní znalosti a dovednosti studentů obou forem studia ve všech požadovaných kategoriích, není-li řečeno v sylabu předmětu jinak. Výuka probíhá v maximálně možné míře formou samostudia a individuálních konzultací po domluvě s příslušným pedagogem. Prezenční/kontaktní výuka je organizována zpravidla jen u předmětů základního kurzu a u vybraných odborných předmětů dle aktuálního rozvrhu hodin a dle aktuálního akademického roku, kdy jsou studenti s tímto harmonogramem včas seznámeni. Pro kontakt se školiteli a pedagogy slouží individuálně dohodnuté konzultační hodiny emailem, telefonicky, jež probíhají osobně, výjimečně telefonicky, e-mailem nebo virtuálně prioritně přes platformu MS Teams.

Přijímací řízení

8
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

1. Dosažení vysokoškolského vzdělání

1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a získat akademický titul.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

1.2. Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. května 2019. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a získat akademický titul.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[2.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[2.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[2.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[2.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. května 2019. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona

2. Ústní přijímací zkouška

[1] Chirurgické obory (prezenční, kombinovaná forma)

[1.1] Úplné vysokoškolské vzdělání magisterského typu v lékařských programech.

[1.2] Povinné dokumenty k přihlášce (přiložit elektronicky nebo poslat poštou, nejpozději do 15. května 2023):

[1.2.1] 1x ověřená kopie všech získaných vysokoškolských diplomů (u absolventů 2023 dodání nejpozději v den konání přijímací zkoušky nebo zápisu),

[1.2.2] 1x profesní strukturovaný životopis (s uvedením tématu obhájené diplomové či rigorózní práce),

[1.2.3] 1x přehled vědecko-výzkumné činnosti (projekty, publikační a přednášková činnost, SVOČ),

[1.2.4] 2x návrh tématu a anotace k tématu studia v rozsahu 1,5 - 2 strany (Times New Roman, řádkování 1,5 ve struktuře: název práce, jméno školitele, úvod, cíle, metodika, diskuze).

[1.3] Student si volí téma z vypsaných témat uvedených pro příslušný akademický rok a téma konzultuje s uvedeným školitelem před samotnou ústní části přijímací zkoušky.

[1.4] Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Účast školitele vítána.

[1.5] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

[1.6] Každý uchazeč, který získá méně než 60 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu (odborná rozprava v oboru – maximum 45 bodů, minimum 0 bodů, rozprava nad tématem disertační práce – maximum 45 bodů, minimum 0 bodů, vědeckovýzkumné zkušenosti z pohledu odborných publikací = doložení publikací, kde je uchazeč autorem / spoluautorem – maximum 10 bodů, minimum 0 bodů).

[1.7] Cíl ústní části přijímací zkoušky – ústního pohovoru:

[1.7.1] Seznámení komise s odborným profilem, praxí a aktuální vědeckovýzkumnou činností

[1.7.2] odborná rozprava v oboru, rozprava nad tématem disertační práce – cíle studia (zhodnocení úrovně současných poznatků ve vztahu k tématu disertační práce, stanovení cílů, kterých má být dosaženo v průběhu řešení disertační práce a očekávaného přínosu) a vědeckovýzkumná zkušenost z pohledu odborných publikací. V přijímacím pohovoru je u uchazečů ověřována úroveň znalostí v daném oboru, schopnosti uchazečů diskutovat na odborné úrovni. Při odborné diskuzi bude veden uchazeč k zamýšlení nad metodologií návrhu tématu disertační práce – cíle studia.

[1.7.3] Cílem je zjistit motivaci pro studium programu, zájem o obor, zjistit předpoklady pro postgraduální vysokoškolské studium a celkovou úroveň verbálního projevu uchazeče.

[1.7.4] Student si na přijímací pohovor připraví k vybranému tématu studia v PowerPoint prezentaci v rozsahu 5 – 7 minut (nejvýše 8 snímků).

[1.8] Doručení povinných příloh je nutnou podmínkou pro vyhovění přijímacímu řízení - bez nich nebude uchazeč/ka přijat/a ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbydou platnosti.

[1.9] Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.

[1.10] Návrh témat disertačních prací pro AR 2023/2024:

[1.10.1] Uchazeč se přihlašuje k vypsaným tématům disertační práce – cíle studia a navržené téma konzultuje s příslušným školitelem. Uchazeč připraví návrh disertační práce – cíle studia, ve kterém prezentuje hlubší znalosti o dané problematice, o základní literatuře z této oblasti a prokáže znalost dané problematiky v odborné diskuzi.

[1.10.2] Témata disertačních prací:

Další témata mohou být ustanovena po konzultaci školitel – uchazeč.

[1.11] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

K přihlášce ke studiu doktorského oboru je nutné doložit tyto ověřené dokumenty nutno zaslat do termínu podání přihlášky tj. 15. května 2023:

 • 1x ověřená kopie všech získaných vysokoškolských diplomů (u absolventů 2023 dodání nejpozději v den konání přijímací zkoušky nebo zápisu).
 • 1x profesní strukturovaný životopis (součástí by mělo být doporučení ke studiu).
 • 1x přehled vědecko-výzkumné činnosti (projekty, publikační a přednášková činnost, SVOČ).
 • 2x návrh tématu a anotace disertační práce v rozsahu 1-2 strany.
 • Doručení povinných příloh je nutnou podmínkou pro vyhovění přijímacímu řízení - bez nich nebude uchazeč/ka přijat/a ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbydou platnosti.
 • Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1746.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.