Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Ošetřovatelství

Studijní programOšetřovatelství
FakultaLékařská fakulta
Typ studiadoktorské
Forma studiaprezenční
Délka studia4 roky
Akademický titulPh.D.
Garant programuprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Garant specializaceprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Studijní program v kostce

Doktorský studijní program Ošetřovatelství reflektuje strukturovaný evropský vzdělávací systém vysokého školství. Je nezbytnou podmínkou pro výchovu akademických i praktických ošetřovatelských odborníků (vědecko-výzkumná, metodologická, manažerská a pedagogická činnost) a pro další rozvoj oboru. Je zaměřen k získání nových poznatků ke zlepšování péče o pacienty. Výzkum v ošetřovatelství je důležitý pro poskytovatele a organizátory ošetřovatelských služeb, a také pro vzdělávatelé v tomto oboru. Doktorský studijní program navazuje na bakalářské a magisterské ošetřovatelské studijní programy a umožňuje vybraným absolventům vědeckou práci v oboru. Současně je nezbytnou podmínkou pro akreditaci habilitačního řízení v oboru Ošetřovatelství. Charakteristickým rysem doktorského programu je důraz na ošetřovatelský výzkum s vybranými skupinami pacientů v rámci ošetřovatelských specializací. Účelem doktorského studijního programu je vzdělávat kvalifikované osoby, aby dynamicky přispívaly k rozvoji oboru prostřednictvím výzkumu a dalších vědeckých aktivit.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem k zahájení studia je absolutorium jednoho z magisterských studijních programů Ošetřovatelství, případně absolutorium jiného vysokoškolského studia, budete-li se profilovat v ošetřovatelství. Úspěšné absolvování přijímací zkoušky (ústní pohovor - odborná tématika z oboru, anglický jazyk, projekt disertační práce)

Co se naučíte?

Jako student doktorského programu Ošetřovatelství se naučíte:

 • hlubší orientaci ve vědním oboru ošetřovatelství a jeho metodologii, vědeckému bádání a samostatné tvůrčí činnosti
 • filosofické, etické a právní aspekty efektivní ošetřovatelské praxe
 • metodickému působení v péči o zdraví, v prevenci onemocnění a v péči o nemocné jedince, rodiny, populační skupiny ve zdravotnických institucích a v komunitní ošetřovatelské péči v rámci primární, sekundární a terciární zdravotní péče
 • implementovat výzkum v ošetřovatelství a vést vědeckou a publikační činnost na národní i mezinárodní úrovni
 • zkoumat a aplikovat ošetřovatelský diagnostický přístup, ošetřovatelské modely a ošetřovatelské systémy
 • využívat praxi založenou na důkazech (EBP) v ošetřovatelství
 • podporovat kvalitní a bezpečnou ošetřovatelskou péči
 • vzdělávat studenty v oboru ošetřovatelství

Kde a jak se uplatníte?

Po absolvování studia se uplatníte především v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi. Budete připraveni na výzkumnou práci s důrazem na aplikaci do ošetřovatelské praxe, na výukovou činnost v rámci terciárního vzdělávání ošetřovatelských studijních programů, pro metodické pozice v rámci vzdělávacích institucí nebo v rámci státních a nestátních ziskových a neziskových organizací s ošetřovatelskou problematikou, po naplnění portfolia vědecko-pedagogické činnosti také k habilitaci v ošetřovatelství.

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní pozice:

 • Sestra klinického výzkumu
 • akademický a vědecko-výzkumný pracovník na vysokých školách
 • manažerský a vědecko-výzkumný pracovník ve zdravotnických zařízeních akutní, následné a dlouhodobé péče

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.


Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání

1.1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a získat akademický titul.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

1.1.2. Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. května 2019. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a získat akademický titul.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[2.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[2.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[2.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[2.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. května 2019. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

[1] Ošetřovatelství - prezenční

[1.1] Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty.

[1.2] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

[1.3] Každý uchazeč, který získá méně než 50 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

[1.4] Cíl ústní části přijímací zkoušky – ústního pohovoru: odborná rozprava v oboru, rozprava nad tématem disertační práce, odborná rozprava v anglickém jazyce. Cílem je zjistit motivaci pro studium oboru, zájem o obor, zjistit předpoklady pro postgraduální vysokoškolské studium a celkovou úroveň verbálního projevu uchazeče.

[1.5] Doporučené dokumenty k pohovoru: 1x ověřená kopie všech získaných vysokoškolských diplomů (u absolventů 2020 dodání nejpozději v den konání přijímací zkoušky nebo zápisu), 1x profesní strukturovaný životopis (s uvedením tématu o bhájené diplomové či rigorózní práce), 1x přehled vědecko-výzkumné činnosti (projekty, publikační a přednášková činnost, SVOČ), 2x návrh tématu a anotace disertační práce v rozsahu 3-5 stran. Student si volí z témat vyhlášených pro příslušný akademický rok.

[1.6] Doručení povinných příloh je nutnou podmínkou pro vyhovění přijímacímu řízení - bez nich nebude uchazeč/ka přijat/a ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbydou platnosti.

[1.7] Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.

[1.8] Návrh okruhů témat disertačních prací pro AR 2020/2021:

[1.8.1] Uchazeč se přihlašuje k vypsaným tématům disertační práce a kontaktuje školitele, který s jeho přijetím musí vyslovit souhlas. Ve výjimečném případě může uchazeč navrhnout vlastní téma po dohodě se školitelem schváleným oborovou radou. Uchazeč v projektu disertační práce prezentuje hlubší znalosti o dané problematice, o základní literatuře z této oblasti a dokáže o problematice aktuálně diskutovat.

[1.8.2] Doporučená struktura projektu (rozsah 3-5 stran): ÚVOD - SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ, CÍLE PRÁCE (v teoretické a praktické rovině), VÝZKUMNÉ OTÁZKY, (HYPOTÉZY především u kvantitativního výzkumu), METODIKA (Výzkumný soubor, Výzkumné metody, Organizace sběru dat, Zpracování dat), ETICKÉ ASPEKTY, PŘEDPOKLÁDANÉ VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ, ČASOVÝ HARMONOGRAM, BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

[1.8.3]

 • doc. Mgr. Martina Bašková, PhD., JLF UK v Martine; baskova@jfmed.uniba.sk
  • Determinanty stravovacích návyků adolescentů jako ošetřovatelský problém se zaměřením na prevenci
  • Spokojenost žen s porodem – validace Birth Satisfaction Scale
  • Rizikové chování adolescentů ve vztahu k reprodukčnímu zdraví
 • doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD., JLF UK v Martine; borikova@jfmed.uniba.sk
  • Riziko pádu u pacienta s diabetes mellitus
  • Kompliance a adherence pacienta s antikoagulační léčbou
  • Kultura bezpečnosti hospitalizovaného pacienta
 • doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D., LF OU Ostrava;
  • Škály a hodnotící nástroje v paliativní péči
  • Hodnocení kvality života a psychosociálních aspektů nemoci v ošetřovatelství
  • Problematika autonomie v ošetřovatelství
 • Mgr. Juraj Čáp, PhD., JLF UK v Martine; juraj.cap@jfmed.uniba.sk
  • Dôstojnosť pacienta v kontexte paliatívnej starostlivosti
 • doc. Mgr. Elena Gurková, PhD., FZV UP Olomouc; elena.gurkova@upol.cz
  • Přidělovaná-chybějící–nedokončená ošetřovatelská péče z pohledu pacientů, sester manažerů ošetřovat. péče
  • Pacientovo pojetí nemoci a adherence k léčbě
 • prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., LF OU Ostrava;
  • Kvalita života osob žijících ve vyloučených komunitách
  • Pracovní prostředí sester
 • PhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD., LF OU Ostrava;
  • Pohled pacientů s Parkinsonovou nemocí na péči na konci života
 • prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., LF OU Ostrava;
  • Compliance nemocných vyššího věku
 • doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., PdF UP Olomouc; jana.mareckova@upol.cz
  • Problematika Evidence-Based Practice v ošetřovatelském vzdělávání
 • prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., LF MU Brno; apokorna@med.muni.cz
  • Fenomén bolesti z pohledu pacientů – objektivizující diagnostika
  • Využití screeningových metod k posouzení zdravotního stavu jedince vybrané věkové kategorie
  • Využívání objektivizujících nástrojů hodnocení v managementu ran
 • doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD., JLF UK v Martine; martina.tomagova@jfmed.uniba.sk
  • Zdravotní gramotnost pacientů s chronickým onemocněním
  • Zkušenosti příbuzných s péčí o pacienty s demencí v domácím prostředí
 • doc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D., LF OU Ostrava;
  • Využití nástrojů k hodnocení perinatálního duševního zdraví
  • Hodnocení stresu souvisejícího s porodem
 • PhDr. Renáta Zeleníková, PhD., LF OU Ostrava;
  • Hodnotící nástroje v chirurgickém ošetřovatelství

[1.9] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

K přihlášce ke studiu doktorského oboru je nutné doložit tyto ověřené dokumenty nutno zaslat do termínu podání přihlášky tj. 15. května 2020:

 • 1x ověřená kopie všech získaných vysokoškolských diplomů (u absolventů 2020 dodání nejpozději v den konání přijímací zkoušky nebo zápisu).
 • 1x profesní strukturovaný životopis (součástí by mělo být doporučení ke studiu).
 • 1x přehled vědecko-výzkumné činnosti (projekty, publikační a přednášková činnost, SVOČ).
 • 2x návrh tématu a anotace disertační práce v rozsahu 1-2 strany.
 • Doručení povinných příloh je nutnou podmínkou pro vyhovění přijímacímu řízení - bez nich nebude uchazeč/ka přijat/a ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbydou platnosti.
 • Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.