Projekty a granty

 1. Morfologické charakteristiky aterosklerotického plátu v karotické tepně spojené s progresí plátu a rizikem cévní mozkové příhody (ANTIQUE Study)
  1. ID projektu: NV17-31016A; ClinicalTrials.gov NCT02360137
  2. Hlavní řešitel: prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN
  3. Období: 2/2015 – 12/2025
  4. Poskytovatel: Agentura zdravotnického výzkumu ČR
  5. Stav: řešený
  6. Anotace: Ateroskleróza je nejčastější příčinou mrtvice. Cílem projektu je porovnat vizuální a digitální analýzu sonografických obrazů aterosklerotického plátu v karotidách in vivo, in vitro a s histologickým složením plátu získaného od pacientů indikovaných ke karotické endarterektomii, porovnat charakteristiky symptomatických a asymptomatických aterosklerotických plátů a následně ověřit hypotézu, že ultrazvuk může identifikovat sonografické charakteristiky plátu spojené se zvýšeným rizikem progrese plátu a ischemické cévní mozkové příhody (nestabilní plát) u pacientů s aterosklerózou karotid. Identifikace sonografických charakteristik nestabilního plátu umožní v budoucnu zlepšit indikační kritéria pro karotickou endarterektomii nebo stenting a také potenciální změnu medikamentózní terapie u pacientů s nestabilním plátem. Cenová efektivita a dostupnost duplexního ultrazvukového zařízení může umožnit zlepšit diagnostiku nestabilního plátu pomocí tohoto nového hodnocení charakteristik plátu u většiny pacientů s aterosklerózou karotid.

 2. Vliv metabolomu aterosklerotického plátu v karotidě na jeho embolizační potenciál
  1. ID projektu: NU22-04-00389
  2. Hlavní řešitel: prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN
  3. Období: 5/2022 – 12/2025
  4. Poskytovatel: Agentura zdravotnického výzkumu ČR
  5. Stav: řešený
  6. Anotace: Ateroskleróza velkých cév je nejčastější příčinou ischemické cévní mozkové příhody a celosvětově nejčastější příčinou úmrtí a invalidity. Diagnóza karotických aterosklerotických plátů se posunula od čisté kvantifikace stenózy k podrobnější charakterizaci plaků včetně složení plátů a mikroembolizačního potenciálu, což umožňuje přesnější stratifikaci rizika iktu a péče o pacienty. Vývoj omických technologií umožnil metabolomický a lipidomický screening aterosklerotických plaků. Nedávno publikované studie odhalily narušení glutathionových a purinových drah ovlivňujících redoxní homeostázu v aterosklerotických lézích, navíc byly pozorovány zvýšené hladiny lysofosfolipidů, sfingomyelinů a ceramidů. Transkraniální doppler (TCD) je schopen detekovat mikroembolický materiál (plynný i pevný) v intrakraniálních tepnách neinvazivně. Ačkoli jsou tyto mikroemboly klinicky němé, mohou být klinicky důležité, protože indikují zvýšené riziko cévní mozkové příhody nebo kognitivního poklesu. Předpokládáme, že: 1 / metabolom plátu a / nebo plazmy (včetně lipidomu) se významně liší mezi symptomatickými a asymptomatickými karotickými pláty způsobujícími stenózu nad 50%; 2 / metabolom plátu (včetně lipidomu) významně koreluje s detekovanými mikroembolickými signály pomocí transkraniálního Dopplera před karotickou endarterektomií. 3 / metabolom (včetně lipidomu) tromboembolů se u pacientů s kardioembolickou a aterosklerotickou aterosklerózou cévní mozkové příhody liší, zatímco metabolom tromboembolu u pacientů se symptomatickou stenózou karotidy bude korelovat s metabolomem (včetně lipidomu) příslušného nestabilního karotického plátu. Byly získány předběžné údaje a provedeny výpočty velikosti vzorku.

 3. Diagnostika aterosklerotického plátu karotických tepen neinvazivními zobrazovacími metodami a riziko cévní mozkové příhody
  1. ID projektu: 00736/2023/RRC
  2. Hlavní řešitel: Mgr. David Pakizer
  3. Období: 9/2022 – 6/2025
  4. Poskytovatel: Centrum klinických neurověd, Moravskoslezský kraj
  5. Stav: řešený
  6. Anotace: Cílem projektu je objevit charakteristiky aterosklerotického plátu karotických tepen, které se častěji vyskytují u různých rizikových skupin pacientů nebo jsou zodpovědné za cerebrovaskulární komplikace, a ze získaných poznatků v detekci jednotlivých charakteristik vytvořit jednotné vyšetřovací protokoly pro vyšetření karotických plátů neinvazivními zobrazovacími metodami (výpočetní tomografie, magnetická rezonance, ultrazvuk, případně pozitronová emisní tomografie). Cílem zlepšené diagnostiky rizikových charakteristik je prevence vzniku cévní mozkové příhody – u pacientů s potvrzeným výskytem rizikových charakteristik karotického plátu by mohla být započata včasná a efektivní léčba.

 4. Zobrazení charakteristik karotického plátu neinvazivními zobrazovacími metodami a riziko cévní mozkové příhody: systematická review a metaanalýza
  1. ID projektu: SGS21/LF/2023
  2. Hlavní řešitel: David Pakizer
  3. Období: 1/2023 – 12/2023
  4. Poskytovatel: Specifický VŠ výzkum
  5. Stav: řešený
  6. Anotace: Cévní mozková příhoda je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí, nejčastější příčinou invalidity a velkou ekonomickou zátěží kvůli léčbě a následné péči o pacienty po iktu. Ateroskleróza karotických tepen je jednou z hlavních příčin ischemické cévní mozkové příhody u dospělých, ale také markerem vaskulárního zdraví a hodnocení rizik. Kromě stupně fokální karotické stenózy se komponenty plátu jeví jako důležitý rizikový faktor pro vulnerabilitu plátu a následnou tranzitorní ischemickou ataku nebo cévní mozkovou příhodu. Porozuměním vztahu mezi vulnerabilními charakteristikami karotického plátu a rizikem následné cévní mozkové příhody proto můžeme zlepšit hodnocení rizika u pacientů s aterosklerózou karotid, aby se toto riziko snížilo a zabránilo dalším příhodám.

 5. Výzkum a vývoj potravinového doplňku CAPIRAX
  1. ID projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026837
  2. Hlavní řešitel MUDr. Martin Roubec, Ph.D.
  3. Období: 8/2021 – 5/2023
  4. Poskytovatel: Lékařská fakulta, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
  5. Stav: řešený
  6. Anotace: 1. Testování a optimalizace výrobního procesu přípravku Capirax se standardizovaným složením účinných látek v přípravku. 2. Evaluace snášenlivosti perorální administrace účinných substancí v složeném přípravku Capirax s optimalizací dávky jednotlivých složek dle snášenlivosti, zjištění tolerance a plazmatických hladin účinných látek ve studii na dobrovolnících. 3. Hodnocení biologické dostupnosti a farmakokinetiky s analýzou změn plazmatických hladin jednotlivých látek preparátu Capirax po jeho podání s optimalizací složení, formy podání a denního dávkování přípravku. 4. Registrace potravinového doplňku Capirax. 5. Uvedení přípravku Capirax na trh.

 6. Sonolýza v prevenci vzniku mozkového infarktu v průběhu endarterektomie vnitřní karotidy (SONOBIRDIE Trial)
  1. ID projektu: IG161501; 16-29148A; ClinicalTrials.gov NCT02398734
  2. Hlavní řešitel: prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN
  3. Období: 3/2015 – 12/2022
  4. Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Agentura zdravotnického výzkumu ČR
  5. Stav: ukončený
  6. Anotace: SONOBIRDIE Trial je randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie určená k prokázání bezpečnosti a účinnosti sonolýzy (kontinuální transkraniální dopplerovské monitorování) při snižování rizika mrtvice nebo tranzitorní ischemické ataky, mozkových infarktů a kognitivního poklesu pomocí 2-MHz diagnostické sondy s maximální diagnostickou energií na snížení rizika mozkových infarktů aktivací endogenního fibrinolytického systému při karotické endarterektomii u pacientů s ≥ 70 % symptomatickou nebo asymptomatickou stenózou arteria carotis interna.

 7. Srovnání hodnocení stenózy vnitřní karotidy pomocí moderních zobrazovacích metod s vytvořením optimálního algoritmu hodnocení pro duplexní sonografii
  1. ID projektu: SGS18/LF/2022
  2. Hlavní řešitel: Mgr. David Pakizer
  3. Období: 1/2022 – 12/2022
  4. Poskytovatel: Specifický VŠ výzkum
  5. Stav: ukončený
  6. Anotace: Ateroskleróza a její komplikace způsobují okolo 50% úmrtí. Nejčastějším místem vzniku aterosklerotického plátu a následně hemodynamické stenózy patří karotická bifurkace, přičemž stenóza v oblasti karotické bifurkace patří mezi nejčastější příčiny ischemické cévní mozkové příhody (CMP). Extrakraniální stenóza karotických tepen je zodpovědná za přibližně jednu třetinu všech CMP. V případě, že je stenóza vyšší než 50 % u symptomatických pacientů nebo vyšší než 70 % u asymptomatických pacientů, by mělo dle současných kritérií následovat intervenční řešení stenózy (chirurgická karotická endarterektomie nebo intraluminální karotická angioplastika se stentem). Jelikož jednotlivé diagnostické metody stenózy karotidy využívají různé fyzikální principy, je shoda v hodnocení závažnosti mezi jednotlivými metodami stále relativně nízká. Cílem projektu je srovnat hodnocení stenózy vnitřní karotické tepny pomocí ultrazvuku (B obraz – měření dle NASCET a ECST; duplexní sonografie – maximální průtoková rychlost a poměr průtokových rychlostí), magnetické rezonance a výpočetní tomografie (měření dle NASCET) dle nejnovějších kritérií a následně vytvoření optimální algoritmu hodnocení stenózy.

Zveřejněno / aktualizováno: 10. 10. 2023