Výzkumná činnost katedry neurologie a psychiatrie

Neurologická klinika

Neurologická klinika své výzkumné aktivity zaměřuje především do těchto cílových oblastí:

  • cerebrovaskulární oblast
  • neurosonologická problematika především v návaznosti na cerebrovaskulární choroby a neurodegenerativní onemocnění
  • neurodegenerativní onemocnění a kognitivní poruchy
  • demyelinizační onemocnění
  • nervosvalová onemocnění
  • epileptologie a spánková medicína

Vlastní vědecký výzkum se soustředí zejména na vědecké práce prováděné v rámci doktorantského studia a v rámci grantů, a to jak grantů CEP (agentury IGA nebo GAČR), tak grantů městských a krajských.

Psychiatrické oddělení

Psychiatrické oddělení své výzkumné aktivity zaměřuje především do dvou cílových oblastí:

  • Vyšetření plasmatických hladin psychofarmak: výzkumná činnost probíhá v úzké spolupráci s Ústavem klinické farmakologie LF OU a Oddělením klinické farmakologie FNO. Základní rejstřík stanovovaných psychofarmak je v České republice zcela unikátní a zahrnuje naprostou většinu užívaných antidepresiv i antipsychotik a jednotlivá farmaka z dalších skupin. Výzkum se zaměřuje na vztah dávkování a plasmatických hladin, plasmatických hladin a účinků či nežádoucích účinků léčby a vztah plasmatických hladin a adherence pacientů k léčbě.
  • Využití transkraniální sonografie v psychiatrii: výzkumná činnost probíhá v úzké spolupráci s Neurologickou klinikou FNO a tedy v rámci společné Katedry neurověd OU. Tato nová zobrazovací metoda byla dosud užívána prakticky pouze v oblasti neurologie a psychiatrické oddělení je jedním z prvních mezinárodních pracovišť, které se se systematicky věnuje využitelnosti této metody při diagnostice, diferenciální diagnostice a léčbě psychických poruch.

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2016