Charakteristika Katedry klinických neurověd

Katedra klinických neurověd sestává z těchto 4 pracovišť:

  • Neurologická klinika
  • Oddělení dětské neurologie
  • Neurochirurgická klinika
  • Oddělení psychiatrické

Výuka probíhá na uvedených pracovištích v rámci výuky předmětů Neurologie, Dětská neurologie, Neurochirurgie a Psychiatrie.

Neurologická klinika

Výuka Neurologie probíhá na pracovišti Neurologické kliniky a to teoretická výuka v prostorách knihovny Neurologické kliniky (6. patro monobloku FN Ostrava) a praktická výuka probíhá na lůžkových odděleních Neurologické kliniky včetně JIP a Iktové JIP. Výuka se zaměřuje na vzdělávání studentů se zohledněním na specifika jednotlivých studijních oborů v oblasti diagnostiky, léčby, prevence a ošetřovatelské péče u neurologických onemocnění s důrazem na teoretické i praktické informace dle posledních up-to-date poznatků v oboru neurologie.

více informací

Oddělení dětské neurologie

Součástí výuky oboru neurologie je výuka v oboru dětské neurologie. Akreditované pracoviště Oddělení dětské neurologie je součástí Katedry klinických neurověd. Výuka probíhá v rámci neurologického bloku v dětském pavilonu FN Ostrava přímo na Oddělení dětské neurologie - teoretická část výuky v knihovně v 1. patře a praktická část na lůžkové části oddělení ve 3. patře a v elektrofyziologickém traktu. Výukový program vychází z obecné neurologie , zaměřuje se na vývojový aspekt normálního a patologického neurologického obrazu a na charakteristiku nervových chorob v různých věkových skupinách dětství. Pozornost je zaměřena také na diagnostiku , léčbu a prevenci neurologických chorob v dětském věku dle současných poznatků lékařské vědy. Součástí výuky je tréning komunikace s dětskými pacienty, s jejich rodiči, nácvik spolupráce a další specifika vyplývající z oboru dětské neurologie.

Neurochirurgická klinika

Výuka neurochirurgie probíhá pro studenty 6. ročníku jako součást výuky chirurgických oborů, zakončeným SRZ z chirurgie. Pro studenty 5. ročníku se jedná o samostatný předmět v rámci výuky chirurgických oborů, zakončený ústní zkouškou. V rámci výuky se studenti seznámí formou přednášek a praktických cvičení se základními neurochirurgickými diagnózami, indikacemi k operačnímu řešení, operačními postupy a technikou. Součástí výuky je praktická výuka u pacienta na JIP, standardním oddělení a na operačním sále- a to online nebo prezenční formou. Nepovinně je studentům nabízena možnost aktivní stáže na operačních sálech.

Oddělení psychiatrické

Pracoviště psychiatrie je součástí Katedry klinických neurověd LF OU a zaměřuje se na přípravu studentů v oblasti poskytování psychiatrické péče, specificky podle potřeb jednotlivých studijních oborů. Studenti jsou vzdělávání v oblasti diagnostiky, léčby, prevence a ošetřovatelské péče u duševních onemocnění. V rámci komplexní odborné přípravy probíhá část výuky studentů všeobecného lékařství rovněž v Psychiatrické nemocnici v Opavě. Důraz je kladen na vyváženost teoretické i praktické výuky.

více informací


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 08. 2021