Klinika dětského lékařství

Hlavní činnost kliniky

Hlavní činnost Kliniky dětského lékařství spočívá v teoretické a praktické přípravě studentů magisterského studia (4. - 6. ročník) Lékařské fakulty Ostrava v oboru Pediatrie. Výuka probíhá na Klinice dětského lékařství FN Ostrava a na Oddělení neonatologie FN Ostrava.

Charakteristika pracoviště

Výukové pracoviště Kliniky dětského lékařství tvoří 5 oddělení - oddělení Stanice A, oddělení Stanice B, oddělení dětské hematologie a hematoonkologie a 2 oddělení pediatrické resuscitační péče. Tato oddělení disponují celkem 50 pediatrickými lůžky, z nichž 12 je určeno pro intenzivní a/nebo resuscitační péči.

Výuka neonatologie probíhá na 3 neonatologických odděleních (Stanice novorozenecká, Stanice intermediární péče a na Jednotce intenzivní a resuscitační péče o novorozence), které dohromady disponují celkem 70 neonatologickými lůžky, z toho 21 tvoří lůžka intenzívní neonatologické péče.

Výuce pediatrie se na Katedře dětského lékařství a neonatologie věnuje 16 lékařů pediatrů a/nebo neonatologů.

Koncepce výuky předmětu Pediatrie

Výuka Pediatrie spočívá v logicky na sebe navazujících blocích teoretické a praktické výuky.

V prvním 1 týdenním bloku v rámci 4. ročníku jsou studenti seznámeni se základními metodami pediatrického vyšetření.

Výuka následně navazuje v podobě 2 týdenní odborné lékařské praxe u lůžka dětských pacientů a v ambulancích.

Hlavní obsah předmětu Pediatrie je vyučován v průběhu 5. ročníku. Během 3 týdenní teoretické výuky jsou studenti seznámeni s následujícími kapitolami:

  • Akutní stavy v pediatrii
  • Dětská gastroenterologie, hepatologie a výživa
  • Dětská nefrologie včetně eliminačních metod a dialýzy
  • Dětská kardiologie
  • Dětská hematologie a onkologie
  • Dětská pneumologie
  • Dětská endokrinologie a diabetologie
  • Dětská revmatologie a osteologie
  • Genetické choroby, včetně dědičných poruch metabolismu
  • Neonatologie

Témata jsou přednášena lékaři se specializovanou způsobilostí v daném oboru.

V 6. ročníku navazuje 2 týdenní předstátnicová praxe, během níž mají studenti již prokázat schopnost aplikovat dosud nabyté teoretické a praktické znalosti z oboru Pediatrie než přistoupí k Státní závěrečné zkoušce, jíž je výuka pediatrie završena.

Další výukové aktivity

Katedra dětského lékařství a neonatologie dále zajišťuje výuku pediatrie a neonatologie pro porodní asistentky, zdravotnické záchranáře, nutriční terapeuty, fyzioterapeuty a ergoterapeuty.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 02. 2024