Charakteristika Gynekologicko – porodnické kliniky

Gynekologicko-porodnická klinika zajišťuje pregraduální i postgraduální teoretickou a praktickou výuku v celé šíři tohoto základního oboru. V pregraduálním programu garantuje sylaby požadovaný rozsah dovedností i znalostí pro magisterské studium všeobecného lékařství, studium porodní asistence, oborů zdravotnický záchranář, nutriční terapeut, fyzioterapeut a ergoterapeut. Nedílnou součástí výuky je i problematika čtyř oborových subspecializací - fetomaternální medicíny, reprodukční gynekologie, urogynekologie a onkogynekologie. Navíc je pracoviště akreditováno i pro poskytování diagnosticko – léčebné péče gynekologie dětí a dospívajících. Všichni vyučující jsou kvalitními odborníky s vědeckými i pedagogickými zkušenostmi a mezinárodními kontakty. Samozřejmostí je, že se na výuce podílejí všichni zaměstnanci kliniky, čímž je zajištěn individuální přístup k pacientce i studentovi. Některé výukové aktivity jsou zajišťovány externími specialisty, kteří s klinikou dlouhodobě spolupracují a podílejí se na jejích aktivitách.

Studenti na klinice kromě teoretických znalostí získávají praktické dovednosti z operačních a porodních sálů, lůžkových oddělení, odborných ambulancí i poraden. Jsou průběžně seznamováni s novými diagnostickými a léčebnými postupy. Pracoviště kliniky jsou studentům dostupné nejenom v době plánované praktické výuky, ale i v době jejich volnočasových aktivit. Zájemci o obor pracují v kroužku Studentské vědecké odborné činnosti. Každý student má svého školitele, se kterým úzce spolupracuje nejenom při diagnosticko-léčebných aktivitách pracovního dne či pohotovostních služeb, ale i na přípravě práce pro Studentskou vědeckou konferenci LF OU.

V oblasti postgraduální výchovy je klinika držitelem evropské akreditace UEMS – EBCOG a poskytuje tak nejvyšší stupeň vzdělávání v základním oboru gynekologie a porodnictví. Součástí předatestačních studijních pobytů jsou i realizace povinných atestačních operací, diagnostických vyšetření, seminárních přednášek a vypracování písemné atestační práce na zadané téma. Klinika je součástí Specializované oborové rady MZ ČR pro gynekologii a porodnictví a zajišťuje všechny povinné předatestační kurzy i atestační zkoušky.

Gynekologicko-porodnická klinika se podílí na řešení grantových úkolů i významných klinických studiích, participuje v národních i mezinárodních projektech. Organizuje semináře pro odbornou veřejnost, pravidelné veřejné audity výsledků poskytované péče a podílí se i na organizaci celostátních konferencí.

Základní výzkumné aktivity kliniky jsou zaměřeny zejména do oblastí včasné diagnostiky a nových léčebných postupů komplikovaných patologických gravidit či těhotenských ztrát, do nových metod diagnostiky a léčby onkogynekologických nemocí a poruch funkcí pánevního dna včetně močové inkontinence. Tomu odpovídá i vybavení pracoviště moderními a nákladnými diagnostickými přístroji a endoskopickou operační technikou.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020