I. studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU

I. Studentskou vědeckou konferenci Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě zahájil děkan fakulty doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., který přivítal studenty, vědecké a pedagogické pracovníky z LF OU, tak i vzácné hosty. K nim rozhodně patří Bc. Mária Dobešová, náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči FNO, MUDr. Václav Procházka, náměstek ředitele pro vědu a výzkum FNO a MUDr. Radan Volnohradský, lékařský ředitel skupiny AGEL.

Byla stanovena hodnoticí kritéria tak, aby hlediska posuzování byla ve všech komisí jednotná a do určité míry usnadnila náročnost vyhodnocení nejlépe zpracované a přednesené prezentace. Díky velkorysostí sponzorů akce firmy Olympus a generálních sponzorů společnosti Martek Medical a Agel, bylo možno ocenit tři nejlepší práce v každé ze sekcí, kdy 1. cenou byl digitální fotoaparát, 2. cenou finanční odměna ve výši 3000 Kč a 3. cenou finanční odměna 2000 Kč.

Přehled oceněných prezentací:

Sekce urgentní medicíny a forenzních oborů (1)
Klega LukášHorečka u kriticky nemocných na jednotkách intenzivní resuscitační péče (1. místo)
Šín Martin Záchrana a vyprošťování osob z havarovaného vozidla (2. místo)
Zientek Michal Agrese a násilí žen (3. místo)
Sekce ošetřovatelství (2)
Nytrová Rumjana Období těhotenství a šestinedělí u etnických skupin (1. místo)
Límová Vladimíra Těhotenství a porod u nezletilých dívek (2. místo)
Šrubařová Věra Hodnocení mentorů z pohledu studentů ošetřovatelství (3. místo)
Sekce kvalita života Bc., NMgr. (3)
Boháčová Sylva Chřipka - historie a současnost, vnímání rizika pandemické chripky studenty LF (1. místo)
Martynková Anna, Bc. Biopsychosociální aspekty kvality života rodiny dítěte s cystickou fibrózou (2. místo)
Růžičková Daniela, Koutníková Pavlína Hodnocení markerů metabolického syndromu a příjem stravy profesionálních záchranářů (3. místo)
Sekce laborant (4)
Nyilfová Veronika Karcinom prostaty (1. místo)
Újezdská Daniela Stanovení hCG na imunoanalyzátoru UniCel DxI 800 (2. místo)
Hoňková Kateřina Mikronukleus test a jeho využití při detekci genotoxikantů (3. místo)
Sekce studentů navazujících magisterských a magisterských oborů (5)
Závěšická Jana, Bc. Problematika péče o novorozence v romské komunitě (1. místo)
Matějková Martina, Bc. Hlas - možnosti jeho hodnocení pomocí dotazníku (2. místo)
Makešová Martina Hodnocení efektu balonové aortální valvuloplastiky (3. místo)

Program konference

I. studentská vědecká konference LF OU - 28. 4. 2011
08.30 - 09.00povinná registrace účastníků ZO 111 (budova ZO)
09.00 - 09.15slavnostní zahájení konference ZO 111 (budova ZO)
09.15 - 11.40odborný program v sekcích dle rozpisu
11.40 - 11.55vyhlášení vítězných prezentací v jednotlivých sekcích, předání cen ZO 111 (budova ZO)
11.55 - 12.00ukončení konference 
Sekce urgentní medicíny a forenzních oborůZO 317 (budova ZO)
09.15 - 09.30Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací Drobná Irena
09.30 - 09.45Přenosná hyperbarická komora u horské záchranné služby Gallo Jakub
09.45 - 10.00Infekční onemocnění v přednemocniční péči Horynová Sabina
10.00 - 10.15Analýza dopravních úrazů typu chodec - tramvajová souprava na území města Ostravy v období 2006-2010 Hrachový Radek
10.15 - 10.30Praktické srovnání poskytování 1. pomoci studentů Střední zdravotnické Krnov a Střední zemědělské školy Bruntál Sobek Libor, Dis.
10.30 - 10.45Záchrana a vyprošťování osob z havarovaného vozidla Šín Martin
10.45 - 11.00Příčiny páchání hospodářské trestné činnosti v ČR po roce 1989 Šodek Miroslav
11.00 - 11.15Percepce obětí domácího násilí Šotkovská Andrea
11.15 - 11.30Agrese a násilí žen Zientek Michal
administrace: Ivana Cholevová
Sekce ošetřovatelstvíZO 119 (budova ZO)
09.30 - 09.45Problematika interrupce z pohledu studentek středních škol Balíková Marie
09.45 - 10.00 Problematika lidské důstojnosti v ošetřovatelské praxi Hniličková Zuzana
10.00 - 10.15 Problematika péče o ženu během porodu v rozvojových zemích a možnosti rozvojové pomoci Juchelková Kateřina
10.15 - 10.30 Potřeby rodičů děti hospitalizovaných na novorozenecké JIP Kučová Jana
10.30 - 10.45 Těhotenství a porod u nezletilých dívek Límová Vladimíra
10.45 - 11.00 Období těhotenství a šestinedělí u etnických skupin Nytrová Rumjana
11.00 - 11.15 Infekce v porodnictví; přítomnost zánětlivých změn u plodu a v placentě Pavýzová Soňa
11.15 - 11.30 Hodnocení mentorů z pohledu studentů ošetřovatelství Šrubařová Věra
administrace: Mgr. Marketa Babičová
Sekce kvalita životaZO 111 (budova ZO)
09.30 - 09.45 Problematika zvládání zátěže v rodině s handicapovaných dítětem Birteková Zuzana
09.45 - 10.00 Chřipka - historie a současnost, vnímání rizika pandemické chripky studenty LF Boháčová Sylva
10.00 - 10.15 Kvalita života dětí s astmatem Chromá Jana
10.15 - 10.30 Horečka u kriticky nemocných na jednotkách intenzivní resuscitační péče Klega Lukáš
10.30 - 10.45 Kvantitativní a kvalitativní složení stravy profesionálních zdravotnických záchranářů Růžičková Daniela, Koutníková Pavlína
10.45 - 11.00 Hodnocení markerů metabolického syndromu a příjem stravy profesionálních záchranářů Růžičková Daniela, Koutníková Pavlína
11.00 - 11.15 Kvalita života dialyzovaných dětí Sanderová Martina
administrace: Ing. Marika Bestová
Sekce laborantZZ 208 (budova ZZ)
09.30 - 09.45 Mikronukleus test a jeho využití při detekci genotoxikantů Hoňková Kateřina
09.45 - 10.00 Cytologie štítné žlázy Janiková Silvie
10.00 - 10.15 Stanovení %CDT metodou HPLC na analyzátoru VARIANT Kociánová Klára
10.15 - 10.30 Nádory ledvin Luknárová Lenka
10.30 - 10.45 Karcinom prostaty Nyilfová Veonika
10.45 - 11.00 Stanovení hCG na imunoanalyzátoru UniCel DxI 800 Újezdská Daniela
11.00 - 11.15 Porovnání hodnot vybraných analytů v plné žilní krvi a v její plasmě, měřených na různé přístrojové technici Vavrošová Petra
administrace: Brigit Halfarová
Sekce studentů navazujících magisterských a magisterských oborůZZ 110 (budova ZZ)
09.30 - 09.45 Komplexní hodnocení seniorů v LDN Šindelová Kateřina, Bc.
09.45 - 10.00 Problematika péče o novorozence v romské komunitě Závěšická Jana, Bc.
10.00 - 10.15 Biopsychosociální aspekty kvality života rodiny dítěte s cystickou fibrózou Martynková Anna, Bc.
10.15 - 10.30 Kvalita života dětí s atopickým ekzémemBarnetová Jana, Bc.
10.30 - 10.45 Tělesné obtíže v těhotenství a možnosti jejich ovlivnění pohybovou aktivitou Smejkalová Zuzana, Bc.
10.45 - 11.00 Hlas - možnosti jeho hodnocení pomocí dotazníku Matějková Martina, Bc.
11.00 - 11.15 Porovnání metod intervenční terapie aortální stenózy Makešová Martina
administrace: Mgr. Adéla Seidlerová

Podmínky účasti:

  • zaslání přihlášky v termínu do 18. dubna 2011
  • zaslání příspěvku do 22. dubna t. r.

Autoři vítězných příspěvků v jednotlivých sekcích získají věcné ocenění, kterým je digitální fotoaparát poskytnutý sponzorem akce.

Kontaktní údaje:

  • lf.osu.cz - Konference
  • oddělení pro vědu a výzkum LF OU,
    telefon: 597 091 707
    e-mail:

Program s rozdělením přihlášených příspěvků do sekcí a upřesněním časové návaznosti bude zaslán na registrované e-maily.

Organizační výbor:

logo logo
generální sponzor
logo
sponzor

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016