Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Uchazeč > Doktorské studium a rigorózní řízení > Rigorózní řízení

Ostravská univerzita

Rigorózní řízení v oborech Ošetřovatelství

Studijní obor: Ošetřovatelská péče v geriatrii
Studijní obor: Ošetřovatelská péče v pediatrii

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul "magistr", mohou vykonat v téže nebo příbuzné oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po úspěšném vykonání státní rigorózní zkoušky se uděluje akademický titul "doktor filozofie" - ve zkratce "PhDr." uváděné před jménem.

Podáním e-přihláškypísemné žádosti na studijní oddělení projeví uchazeč vůli o zahájení rigorózního řízení. Součástí podané přihlášky musí být dle Studijního a zkušebního řádu OU následující dokumenty:

 1. doklad o předchozím vzdělání:
  • úředně ověřená kopie magisterského diplomu a osvědčení o státní závěrečné zkoušce v příslušném oboru vydané na základě zákona č. 172/1990 Sb.
  • nebo úředně ověřená kopie magisterského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce v příslušném oboru podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
  • nebo úředně ověřená kopie dokladu o provedení nostrifikace ukončeného vysokoškolského vzdělání v příslušném oboru na zahraniční vysoké škole (vydaný podle vyhlášky MŠMT ČR číslo 476/1990 Sb.)
  • nebo úředně ověřená kopie dokladu o provedené nostrifikaci ukončeného vysokoškolského vzdělání v příslušném oboru na zahraniční vysoké škole (vydaný podle § 89 - 90 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů)
  • případně úředně ověřená kopie dokladu o vykonání státní doktorské zkoušky v příslušném oboru
 2. stručný profesní životopis (strukturovaný)
 3. návrh tématu a anotace rigorózní práce

Děkan rozhodne o přiznání práva konat státní rigorózní zkoušku a ustanoví konzultanta rigorózní práce. Součástí rozhodnutí děkana budou uvedeny platební údaje.

 • Státní rigorózní zkoušky se konají na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v oboru Ošetřovatelská péče v geriatrii a v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii.
 • Státní rigorózní zkoušky (SRZK) se konají zpravidla v dubnu a v listopadu.
 • Písemné přihlášky ke státní rigorózní zkoušce jsou přijímány studijním oddělením LF OU nejpozději k 31. prosinci (SRZK v dubnu) a k 31. červenci (SRZK v listopadu).

Požadované přílohy přihlášky ke státní rigorózní zkoušce:

 1. kopie diplomové práce (po vykonání zkoušky bude uchazeči vrácena)
 2. kopie disertační práce (koná-li uchazeč rigorózní zkoušku po absolvování doktorského studia)
 3. doklad o uhrazení předepsaných nákladů spojených s rigorózním řízením - složenka nebo výpis z bankovního účtu při úhradě převodem
 4. 3x výtisk rigorózní práce v pevné vazbě + 1x CD s plnou verzí práce (formát pdf) + online verze v systému DIPL2

Poplatky spojené s rigorózním řízením v akademickém roce 2018/2019 a 2019/2020

 • Výše poplatků je stanovena Statutem OU – čl. 42 a Opatřením děkana č. 30/2018.
 • Jako náhrada nákladů spojených s rigorózním řízením (tj. přijetí a posouzení přihlášky, hodnocení rigorózní práce, náklady na činnost komise a zajištění vlastní rigorózní zkoušky) je stanoven poplatek ve výši 5.000,- Kč.
 • Při opakovaném podání přepracované nebo doplněné rigorózní práce je stanovena náhrada za náklady spojené s opakováním obhajoby rigorózní práce ve výši 1.500,- Kč.
 • Další případné náklady vyplývající z využívání zařízení a informačních technologií fakulty budou stanoveny dodatečně po zahájení rigorózního řízení v souladu s ustanovením Čl. 57 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu OU.

  Bankovní spojení:
  Název banky:ČNB Ostrava
  Účet: 0000931761, kód banky 0710
  Konstantní symbol:379
  Variabilní symbol pro banku:111011
  Převodová pošta:702 00 Ostrava 2
  Informace pro platbu ze zahraničí:
  IBAN: CZ65 0710 0000 0000 0093 1761
  SVIWT(BIWT): CNBACZPP
 • Termíny státní rigorózní zkoušky jsou zveřejňovány nejpozději 30 dnů před konáním zkoušky na webových stránkách fakulty. Ve stejném termínu je o datu konání zkoušky informován uchazeč a členové zkušební komise.
 • Rigorózní práce musí splňovat základní formální požadavky. Nevyhovuje-li rigorózní práce formálním požadavkům, je uchazeč vyzván ke zjednání nápravy. Opravená práce musí být předložena na studijní oddělení nejpozději do dvou měsíců. Rigorózní práce musí prokázat předpoklady uchazeče k samostatné vědecké práci, musí obsahovat původní výsledky a přinášet nové teoretické, metodologické a obsahové poznatky pro zvolený obor, v němž se uchazeč hlásí ke složení státní rigorózní zkoušky. Rozsah rigorózní práce je 80-100 stránek textu (bez úvodních stran, obsahu, poznámek, literatury a příloh) tj. přibližně 150 000 znaků. Rigorózní práce musí být odevzdána ve třech výtiscích v pevné vazbě a v elektronické verzi (formát pdf) na CD nosiči a vložena do systému DIPL2 na portále. Diplomová nebo disertační práce se ve své nezměněné podobě nemůže stát podkladem rigorózního řízení. Rigorózní práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní děkanem fakulty, přičemž jeden z oponentů není členem akademické obce Ostravské univerzity.
 • Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a z rigorózní zkoušky z ošetřovatelství. Obsah a požadavky státní rigorózní zkoušky stanoví komise, případně oborová rada odpovídajícího oboru doktorského studia.
 • Bližší informace k rigoróznímu řízení – formální náležitosti: Ing. Darina Pyszková,
 • Bližší informace k rigoróznímu řízení – odborná část: prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.,

Zveřejněno / aktualizováno: 24. 01. 2020

facebook
instagram
twitter
rss
social hub