Vyjádření Lékařské fakulty k návratu doc. Arnošta Martínka CSc. do funkce děkana

Lékařská fakulta Ostravské univerzity plně respektuje rozhodnutí soudu o odkladném účinku žaloby, které navrací docenta Arnošta Martínka do funkce děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Soud v rozhodnutí o odkladném účinku jasně konstatoval, že „přiznání odkladného účinku restituuje žalobce zpětně do funkce děkana, a úkony takovéhoto děkana tak až do skončení řízení před soudem nelze pokládat za zpochybnitelné. Nelze proto v tomto směru hovořit o stavu nejistoty, ať už ve vztahu ke studentům či k zaměstnancům lékařské fakulty, či ve vztahu k plánované nové volbě děkana, či k probíhajícímu akreditačnímu procesu.“

Aniž by se docent Arnošt Martínek zříkal jakékoliv osobní zodpovědnosti, rozhodnul se do konečného rozhodnutí soudu delegovat některé své pravomoci, po vzájemné dohodě, na jednotlivé proděkany do doby rozhodnutí soudu o podané žalobě.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity deklaruje, že situace na půdě fakulty je stabilizovaná, a to i s ohledem na skutečnost, že Národní akreditační úřad nedávno zastavil řízení o omezení stávající akreditace na základě doporučení definitivní kontrolní zprávy. Jsme rádi, že kontroloři potvrdili ve své auditní zprávě skutečnost, že fakulta, kterou právě v době auditu vedl docent Arnošt Martínek, většinu systémových chyb spojených s přijímacím řízením již odstranila.

Lékařská fakulta se teď plně soustředí na úspěšné získání akreditace, na jejíž přípravě se posledních několik měsíců podílí stabilizovaný a neměnný tým lidí pod vedením docenta Václava Procházky jakožto jejího garanta. I přes dlouhodobé veřejné napadání a zpochybňování kvality samotného akreditačního spisu můžeme deklarovat, že tento tým lidí udělal a dělá maximum pro to, aby se fakultě podařilo co nejdříve akreditaci získat. Fakulta si je plně vědoma, že ji v rámci akreditačního procesu čeká ještě mnoho práce. Je ale připravena věnovat se akreditaci intenzivně, a to jak z pohledu personálního zajištění, tak i zajištění kvality výuky.


Za vedení Lékařské fakulty OU
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., MBA
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 02. 2020