Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Struktura fakulty > Orgány a vedení fakulty > Akademický senát

Ostravská univerzita

Vyjádření předsedkyně Akademického senátu LF OU k aktuální situaci

Vážení kolegové a kolegyně, vážení studenti,
jako předsedkyně Akademického senátu Lékařské fakulty Ostravské univerzity (AS LF OU), tedy nejvyššího samosprávného orgánu fakulty, bych ráda uvedla několik faktických poznámek k aktuální situaci.

Předpokládám, že jste všichni zaznamenali skutečnost, že rektor OU prof. Jan Lata plánuje odvolat na základě souhlasného stanoviska Akademického senátu Ostravské univerzity, děkana Lékařské fakulty OU (LF OU) doc. Martínka.

Pokud se vrátíme k samotnému procesu odvolání děkana na základě rozhodnutí rektora, zákon opravdu umožňuje rektorovi odvolat děkana bez souhlasu fakultního akademického senátu. Z různých debat ještě v průběhu jednání se často ozývala otázka, jestli je tento postup legitimní a zda s tím může senát ještě něco udělat.

Odpověď zní „bohužel ano, tento postup legitimní je“... a možnosti akademického senátu fakulty jsou velmi omezené, respektive žádné. Podle výkladu zákona o VŠ, který říká, že „... Rektor může odvolat děkana z vlastního podnětu, a to pouze po předchozím vyjádření akademického senátu fakulty a se souhlasem akademického senátu veřejné vysoké školy v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty.“, na rozhodnutí/vyjádření fakultního senátu vůbec nezáleží a univerzitnímu senátu stačí prostý souhlas, tj. nadpoloviční většiny přítomných senátorů. A proto nám nezbývá nic jiného, než rozhodnutí rektora akceptovat.

Ačkoli AS LF OU vyslovil děkanovi podporu, a nepodpořil podnět rektora k odvolání, jediné skutečné rozhodování bylo na AS OU (a samozřejmě na rektorovi, který podnět na jednání podal). Akademický senát fakulty při projednávání podnětu rektora zvážil opravdu pečlivě všechna pro i proti k předloženému návrhu. Rektor navrhl odvolat děkana z důvodu „poškození společného zájmu OU a LF OU na uskutečňování magisterského studijního programu Všeobecné lékařství (VL)“ a svůj podnět rektor OU opíral zejména o dílčí Protokol o kontrole Národního akreditačního úřadu (NAÚ) pro vysoké školství, která se zaměřila na dodržování právních předpisů při uskutečňování akreditované činnosti.

V diskuzi na jednání fakultního senátu 9. září 2019, která je dostupná v plném znění zápisu z jednání, byla projednána oblast stavu přípravy nové akreditace VL, úspěšného získání projektu cvičné nemocnice, otázka dalšího možného postupu ve vztahu k NAÚ a možných termínů konečného ukončení správního řízení. V konečném rozhodnutí se AS LF OU většinově přiklonil k názoru, že v současné době, kdy již byla přijata (a to s předstihem před kontrolou NAÚ) nápravná opatření k průběhu přijímacího řízení, kdy došlo k významnému kvalitativnímu posunu vztahů s fakultní nemocnicí, kdy ještě není ani známo konečné rozhodnutí NAÚ, přičemž v dosud známém stanovisku je konstatována systémová, nikoliv osobní chyba, a kdy byla dokončována žádost o novou akreditaci VL, by zásadní změna ve vedení LF vedla k její závažné destabilizaci. To by následně mohlo vést k riziku případného neúspěchu v akreditačním řízení, kterému všichni zúčastnění již věnovali hodně práce, času a energie. Na základě vyjádřené podpory děkanu doc. MUDr. Arnoštu Martínkovi, CSc. Akademickým senátem LF OU byl rektor požádán o zastavení dalšího postupu a ukončení projednávání podnětu. Této žádosti ale nevyhověl.

Proto byl podnět rektora následně projednáván na zasedání AS OU. Zápis z jednání bude také v plném znění veřejný v dané lhůtě. Nicméně konečné rozhodnutí bylo již prezentováno. Výsledek hlasování byl těsný, o jeden hlas – a můžeme polemizovat o tom, jaký by byl výsledek v případě, kdy by byla možnost vyjádření všech senátorů, tedy i těch, kteří se ze závažných důvodů nemohli jednání zúčastnit, jaký by byl výsledek, pokud by bylo složení senátu v plném voleném počtu (aktuálně chybí jeden mandát ve studentské komoře), nebo uvažovat o tom, že pokud by bylo nezbytné mít ony zmíněné 3/5 hlasů, tak by byl konečný verdikt opačný. V tuto chvíli ale musíme přijmout rozhodnutí AS OU jako fakt.

Co bude následovat nyní? Na základě dostupného nálezu Ústavního soudu, kdy byla jiná vysoká škola v obdobné situaci, by mělo být nyní na AS LF OU – jakožto jediném samosprávném orgánu, aby po dobu, kdy děkan bude odvolán a nebude zvolen nový děkan, pověřil někoho vedením fakulty a zajistil tak tím její bezproblémový chod. Toto rozhodnutí dává logiku i s ohledem na skutečnost, že je to právě AS LF, který volí děkana a rozhoduje vždy ve volbách o tom, komu svěří vedení fakulty.

Ačkoliv se pan rektor ihned po skončení jednání AS OU vyjádřil, že tento fakt akceptuje a bude jedině rád, pokud fakultní senát sám rozhodne, v tiskové zprávě na webu univerzity uvedl, že do zvolení nového děkana bude LF dočasně vést osoba pověřená MŠMT. AS LF OU má dlouhodobě plánovaný termín zasedání v pondělí 25. 11. 2019, na které je pozván i rektor OU, a členové AS LF OU budou chtít znát další postup. Tolik k aktuální situaci.

Dovolte mi se vyjádřit rovněž k dalšímu tématu, které je aktuálně dáváno do souvislosti s návrhem rektora na odvolání děkana Martínka, a které mě osobně jako pedagoga, který se mimo jiné podílí i na výuce budoucích lékařů, přimělo k tomuto vyjádření. A ačkoliv by toto správně vůbec nemělo být důvodem podnětu k odvolání, poměrně dlouho se o něm na jednání univerzitního senátu diskutovalo a pravděpodobně ovlivnilo i rozhodování některých senátorů AS OU.

Tímto tématem je příprava nové akreditace. Její hodnocení ze strany vedení OU nelze vnímat jinak, než jako veřejné zneuctění/pomluvu připraveného akreditačního spisu programu Všeobecné lékařství a v souvislosti s tím prezentování LF OU jako instituce „na pokraji klinické smrti“. „Žádost o akreditaci, kterou připravil děkan Martínek, nebyla podle rektora Laty dobře připravena, což byl také důvod k Martínkovu odvolání.“ – Lidovky, 20. 11. 2019.

Rektor na webových stránkách OU uvádí, že „nové vedení fakulty bude muset napravit několikaměsíční liknavost děkana Martínka“. Takže je na místě připomenout některá fakta. Příprava nové akreditace v souladu s novelou Zákona o VŠ a souvisejícím Nařízením vlády o standardech pro akreditaci byla zahájena na začátku roku 2019 s tím, že garantem stávajícího studijního programu v té době byl rektor OU prof. Lata. Podle v té době již platného zákona tedy měl „zejména koordinovat obsahovou přípravu studijního programu, dohlížet na kvalitu jeho uskutečňování, vyhodnocovat studijní program a rozvíjet jej“. Pro novou akreditaci děkan Martínek osobně zajistil nového garanta, doc. Procházku, který byl jmenován v květnu 2019. Nový garant při přípravě nového akreditačního spisu spolu s proděkankou Závackou pochopitelně navázali na proces, jakým byl rozvíjen studijní program při předchozí akreditaci, a to tématicky, profilově, obsahově i personálně.

Příprava akreditace a zpracování žádosti do uceleného akreditačního spisu není otázka pár dnů, ani týdnů. Akreditační spis není nikdy dílem jediné osoby. Akreditační spis je vždy připravován jako dílo společné, na kterém se podíleli v našem případě jak vyučující a garanti předmětů teoretických, tak preklinických a klinických. Každý garant předmětu má na spisu podíl, každý garant sestavuje obsah výuky, definuje zvolené výukové metody, hodnotící metody, aktuální studijní literaturu a další povinně uváděné údaje. Vzhledem k tomu, že jde o novou akreditaci po 10 letech, bylo nutné vše revidovat, doplnit, aktualizovat, a to včetně veškerých údajů o personálním zabezpečení výuky. Jenom pro zajímavost, spis má více než 2 300 stran.

I přesto, že garant studijního programu v průběhu jara 2019 nebyl aktuálně jmenován, všichni zaměstnanci LF pracovali na přípravě podkladů pro novou akreditaci – vedení fakulty, garanti předmětů, vyučující, administrativní pracovníci fakulty. V květnu 2019 byl jmenován novým garantem pro novou akreditaci doc. Procházka. Současně bohužel téměř ve stejnou dobu rektor poprvé mediálně prezentoval svůj záměr odvolat děkana Martínka. Tento fakt bohužel poněkud přípravu akreditace zkomplikoval – kdo z nových potenciálních posil akademického sboru se „upíše“ k existenci na fakultě, jejíž stabilita je takto ohrožena?

Na zasedání AS OU bylo také několikrát zmíněno údajné pozdní předložení akreditačního spisu – ale termín pro jeho odevzdání nebyl nikdy přesně stanoven. Vedení OU zpětně mluví nejprve o červnu, pak o květnu a v posledních vyjádřeních o březnu letošního roku, kdy měl být spis připraven, ale nikdy tento požadavek nebyl fakultě přímo zadán. Ostatně, pokud by opravdu termín měl být ideálně v březnu 2019, musel by spis být téměř hotov již v době, kdy byl garantem oboru stále ještě rektor Lata.

Děkan Martínek jasně deklaroval dokončení konečné verze spisu ke konci září, kdy také byl spis předložen Radě pro vnitřní hodnocení (RVH). Po projednání byl pak spis postoupen dále v první fázi MZ ČR k získání souhlasného stanoviska regulátora. Vzhledem k tomu, že jde o novou akreditaci, je možné vyhlášení a realizaci přijímacího řízení uskutečnit ve zkrácených termínech – stejně jako v roce 2010, kdy fakulta získala akreditaci oboru poprvé.

Ze strany vedení OU je ale momentálně v médiích předložený spis prezentován jako nekvalitní a špatně připravený. Toto by ale mělo být na posouzení hodnotitelů obou ministerstev. Akreditační spis prošel před odesláním projednáním RVH. Jako podklad k tomu byly zadány posudky dvou externích hodnotitelů. Jestliže oba tito hodnotitelé neshledali zásadní výhrady k tomu, aby spis byl předložen, proč je nyní takto prezentován? Není to zásadní znevážení práce hodnotitelů a všech, kteří se na tvorbě spisu podíleli? Situace, kdy OU sama veřejně vyhlašuje, že předložila nekvalitní spis, je velmi nestandardní a zřejmě zcela ojedinělá. Má to být návod k rozhodnutí o podané žádosti?

Co mě osobně ale vadí nejvíc, že tímto vedení univerzity zcela veřejně dehonestuje několikaměsíční práci podstatné části akademiků a zaměstnanců fakulty, kteří se na přípravě spisu podíleli. Spis, tak jak je připraven, popisuje aktuální skutečnost a realitu. Nebylo cílem dělat se lepší, než jsme. Spis popisuje fakta a nic nepřikrášluje. Naopak popisuje návrhy řešení v časových horizontech v rámci sebehodnotící zprávy, která je součástí akreditačního spisu, a která naše všechny možné problémy a rizika objektivně zhodnocuje a hledá řešení do budoucna.

Naše LF je oproti již zavedeným fakultám relativně malá a hlavně mladá. Na druhou stranu tato skutečnost přináší pozitiva, zejména v podobě úzké vazby akademik-student, kdy v rámci teoretických předmětů máme šanci si pamatovat studenty jménem a v rámci kliniky jim pak nabídnout možnost si vše skutečně reálně v praxi vyzkoušet. Ostatně toto je slyšet i od našich studentů a absolventů, kdy jim studenti jiných fakult závidí „k čemu všemu se již jako medici dostanou“. Snad jim tedy nehrozí, na rozdíl od velkých fakult, že by nebyli dost zruční, jak aktuálně zaznělo v jednom článku na webu idnes.cz ...

Vážení kolegové a kolegyně, vážení studenti, děkuji, že jste dočetli až na konec a chci vás ujistit, že jako Akademický senát fakulty chceme uchovat stabilní fakultu s perspektivou do budoucna a tomuto cíli podřídíme naše budoucí rozhodování.

Hana Sochorová
předsedkyně AS LF OU


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 11. 2019

facebook
rss
social hub