Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Studijní program
Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Fakulta
Lékařská fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Studijní program v kostce

Psychiatrické sestry jsou vzdělávány, aby rozuměly komplexním potřebám nemocných s duševní poruchou. Absolventi získají znalosti, dovednosti a způsobilost v oblasti specifické péče o duševně nemocné a to i v souvislosti s jejich věkem, funkčním a sociálním stavem a aktuálními potřebami ve zdraví a nemoci. Psychiatrické sestry jsou specialistky, které prostřednictvím poskytování profesionální odborné péče pomáhají duševně nemocným zotavit se z ataky choroby, začlenit se do vlastního sociálního prostředí, preventivně předcházet dalšímu rozvoji nemoci a dalšímu poškození zdraví.

Magisterský studijní obor Ošetřovatelská péče v psychiatrii umožní absolventům poskytovat vysoce specializovanou, holisticky pojatou ošetřovatelskou péči o nemocné s duševní poruchou. V rámci teoretické přípravy získají nové vědomosti nutné pro řízení a výkon ošetřovatelské péče o nemocné s duševní poruchou a jejich blízké v lůžkové i komunitní péči, včetně koordinace spolupráce mezi lůžkovým zařízením a terénními službami. Praktická výuka vedená zkušenými mentory umožňuje studentům zdokonalení stávajících dovedností a schopností v ošetřovatelských činnostech a dále osvojení nových ošetřovatelských intervencích a činností nezbytných pro poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče o nemocné s duševní poruchou.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem pro zahájení studia je absolutorium bakalářského studijního programu Všeobecná sestra/Všeobecné ošetřovatelství a úspěšné splnění podmínek přijímacího řízení. Podmínkou přijetí je také lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka.

Co se naučíte?

Jako absolventi oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii budete schopní:

 • poskytovat profesionální holisticky pojímanou ošetřovatelskou péči u duševně nemocných s využitím kritického myšlení, interdisciplinárního a systémového přístupu, profesionální komunikace a terapeutické intervence
 • sledovat a vyhodnocovat stav pacientů s duševní poruchou z hlediska možnosti vzniku komplikací, náhlých příhod a podílet se na jejich řešení
 • plánovat a zajišťovat specializovanou i vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči u pacientů s duševní poruchou v lůžkových zařízeních i v jeho vlastním sociálním prostředí
 • aktivně pátrat po známkách fyzického, psychického a sociálního zneužívání klientů s duševní poruchou
 • vyhledávat a tvůrčím způsobem řešit teoretický nebo praktický problém v oblasti zdravotních potřeb zdravých a nemocných jedinců, skupin a komunit v kontextu podpory duševního zdraví a prevence duševních onemocnění
 • aplikovat v profesionálních situacích výzkumné metody a techniky pro zvyšování kvality a efektivity zdravotní péče a pro zvyšování kvality zdraví pacientů klientů.

Kde a jak se uplatníte?

Poptávka po kvalifikovaných psychiatrických sestrách v souvislosti s probíhající reformou psychiatrické péče narůstá. Jako absolvent magisterského programu Ošetřovatelská péče v psychiatrii najdete uplatnění v psychiatrických nemocnicích a v psychiatrických léčebnách, v lůžkových zdravotnických zařízeních všeobecných nemocnice (psychiatrická oddělení, psychiatrické kliniky), v psychiatrických ambulancích, v zařízeních následné zdravotnické a sociální péče (domovy pro seniory se zvláštním režimem), v komunitních centrech pro duševně nemocné (centra duševního zdraví, denní stacionáře, chráněné dílny), v ústavech sociální péče pro mentálně a zdravotně postižené klienty, v oblasti služeb krizové péče a psychiatrické rehabilitace, při poradenské činnosti a pomoci rodinám a osobám pečujících o klienty s duševní poruchou, při edukaci klientů a jejich rodinných příslušníků v oblasti primární, sekundární a terciální péče, v ošetřovatelském výchovně vzdělávacím procesu a v ošetřovatelském výzkumu.

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní pozice:

 • sestra specialistka
 • edukační sestra
 • výzkumná sestra
 • vedoucí ošetřovatelské péče
 • metodik ošetřovatelské péče
 • koordinátor ošetřovatelské péče

Přijímací řízení

25
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání

1.2.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro navazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

[3] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a získat akademický titul.

[3.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[3.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

1.2.2. Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro navazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 118/2020 s účinností od 12. listopadu 2020. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

Ošetřovatelská péče v psychiatrii – prezenční forma

[1] Studium je určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří mají ukončené bakalářské vzdělání v oboru/programu Všeobecná sestra/Všeobecné ošetřovatelství.

[2] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pouze ve výjimečném případě lze konat přijímací zkoušku mimo sídlo fakulty/univerzity a to pouze na základě schválené žádosti podané děkanu fakulty o náhradní termín přijímací zkoušky a pouze na základě vážných a řádně doložených důvodů. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.

[3] Obsah písemného testu: odborný test z oblasti všeobecných znalostí zdravotních věd a znalosti z oboru ošetřovatelská péče v psychiatrii v rozsahu bakalářského stupně vzdělávání. Písemný odborný test bude mít 20 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.

[4] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

[5] Každý uchazeč, který získá méně než 5 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

[6] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky - písemný test a vyhodnocením splnění kritéria - absolvent daného SP/SO.

[7] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

[8] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky, bude na základě písemné žádosti povolen pouze z důvodu kolize s termínem konání státní bakalářské zkoušky nebo závažných a řádně zdůvodněných a doložených důvodů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Ošetřovatelství jako vědní disciplína. Zdraví a nemoc. Konceptuální modely a teorie (terminologie, modely Nightingale, Henderson, Orem). Koncept funkčního typu zdraví v ošetřovatelské péči a porodní asistenci (Gordon). Rezoluce, doporučení a dokumenty WHO a EU. Regulace, registrace. Profesní organizace. Koncepce českého ošetřovatelství. Organizace ošetřovatelské péče. Potřeby pacientů/klientů v ošetřovatelství. Ošetřovatelský proces. Ošetřovatelská diagnostika. Systémy poskytování ošetřovatelské péče. Výzkum v ošetřovatelství - základní pojmy. Charakteristika kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Výzkumný proces. Etika - základní etické pojmy. Etické principy ve zdravotnictví. Etické normy v ošetřovatelství, právní normy v ošetřovatelské etice. Informovaný souhlas. Autonomie pacienta. Etické aspekty začátku a konce života. Psychologická problematika nemocného. Subjektivní prožívání nemoci. Psychologie zdravotníka. Profesionální deformace, syndrom vyhoření. Veřejné zdravotnictví - základní pojmy. Determinanty zdravotního stavu. Organizace a řízení zdravotní péče. Český systém zdravotní péče. Zdravotní pojištění, financování zdravotní péče. WHO - programy podpory zdraví, aplikace v ČR.

Základní pojmy v psychiatrii: symptomy u poruch osobnosti, u poruch vědomí, u poruch emotivity, u poruch myšlení, u poruch vnímání, u poruch pozornosti, u poruch vůle, u poruch jednání, u poruch paměti, u poruch intelektu, u poruch pudů, hlavní syndromy v psychiatrii. Klasifikace a diagnostika duševních poruch: klasifikační systémy, psychiatrické vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, ošetřovatelské vyšetření. Terapeutické postupy v psychiatrii: biologické léčebné postupy, psychoterapie, resocializace a rehabilitace v psychiatrii. Právní problematika v léčbě duševně nemocných: právní předpisy, nedobrovolná hospitalizace, použití omezovacích prostředků, ochranná léčba, způsobilost k právním úkonům.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Učivo v rozsahu bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství/Všeobecná sestra.

HOSÁKOVÁ, J. HOSÁK, L. a kol. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2018. 192 s. ISBN 978-80-7510-281-2.
PETR, T., MARKOVÁ, E. A KOL. Ošetřovatelství v psychiatrii. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014. 296 s. ISBN 978-80-247-4236-6.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeč k podané přihlášce na všechny studijní programy / obory na LF OU s výjimkou doktorských studijních programů / oborů připojí přílohu – Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném programu / oboru! V potvrzení musí být uveden konkrétní studijní program/obor, pro který je vydáno. Na jednu přihlášku je možné uvést pouze jeden ze zvolených studijních programů/oborů, tzn. při zájmu o dva programy/obory podává uchazeč dvě elektronické přihlášky a dodá dvě lékařská potvrzení – vždy pro konkrétní zvolený program/obor.

Žádné jiné přílohy na fakultu předem nezasílejte, není-li u konkrétního studijního programu/oboru stanoveno jinak - pokud to bude nutné, budete o jejich doručení vždy požádáni.

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.