Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Ošetřovatelská péče v geriatrii

Studijní programGeriatrické ošetřovatelství
FakultaLékařská fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programuprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Garant specializaceprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Studijní program v kostce

Geriatrické sestry jsou vzdělávány, aby rozuměly komplexním potřebám fyzického a duševního zdraví starších lidí. Pomáhají pacientům chránit jejich zdraví a vyrovnat se se změnami jejich mentálních a fyzických schopností, aby mohli zůstat co nejdéle nezávislí a aktivní. Geriatrická sestra je specialista, který prostřednictvím odborné ošetřovatelské péče pomáhá pacientům vyššího věku zotavit se z onemocnění, předcházet rozvoji chorob a dalšímu poškození zdraví.

Magisterský studijní obor Ošetřovatelská péče v geriatrii umožní absolventům realizovat náročnou, holisticky pojímanou ošetřovatelskou péči u stárnoucí a staré populace s využitím kritického myšlení, interdisciplinárního a systémového přístupu, profesionální komunikace a terapeutické intervence. Teoretická příprava prohlubuje vědomosti z vědních oborů absolvovaných v předchozím bakalářském studiu a poskytuje nové teoretické vědomosti pro vykonávání ošetřovatelské péče o staré a stárnoucí jedince, jejich rodiny a příslušné komunity, pro organizaci a řízení ošetřovatelské a zdravotní péče v institucích a v komunitní péči. Praktická příprava umožňuje zdokonalení stávajících dovedností a schopností v ošetřovatelských činnostech a osvojování si nových ošetřovatelských intervencí a činností nezbytných pro poskytování profesionální ošetřovatelské péče o seniory.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem pro zahájení studia je absolutorium bakalářského studijního programu Všeobecná sestra/Všeobecné ošetřovatelství a úspěšné splnění podmínek přijímacího řízení. Podmínkou přijetí je také lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka.

Co se naučíte?

Jako student programu Ošetřovatelská péče v geriatrii se naučíte:

 • specifika specializované ošetřovatelské péče u jedinců, skupin a komunit vyššího věku
 • zvláštnosti anatomicko-fyziologických změn a symptomatologie nemoci jedinců starších věkových skupin
 • komplikace související s multimorbiditou, křehkostí seniorů, zhoršenými adaptačními schopnostmi
 • rizikové faktory ovlivňující jednání a vystupování seniorů vyplývající změny společenského postavení, sociálních možností a duchovního přesvědčení
 • metody a postupy vedoucí k zachování úrovně funkční soběstačnosti s důrazem na prevenci v séniu varovné příznaky upozorňující na možnost diskriminace, segredace, ageismu
 • metodologii ošetřovatelského výzkumu včetně principů praxe založené na důkazech
 • zásady prevence pochybení v ošetřovatelské praxi
 • možnosti a způsoby spolupráce s poradenskými centry, gerontologickými centry, agenturami zajištujícími sociální a pečovatelské služby, s dobrovolníky

Kde a jak se uplatníte?

Poptávka po všech ošetřovatelských specializacích narůstá, zvláště pak v geriatrických oborech, kde je vzhledem k demografickému stárnutí vysoká. Jako absolvent magisterského studijního programu Ošetřovatelská péče v geriatrii se  uplatníte v lůžkových zdravotnických zařízeních nemocnice (geriatrická oddělení, oddělení následné péče, pracoviště léčby bolesti, oddělení paliativní péče), v zařízeních následné zdravotní a sociální péče, v komunitních centrech pro seniory, v ústavech sociální péče pro mentálně a zdravotně postižené klienty, v oblasti preventivního zaměření v ústavním i v domácím ošetřování, při zřizování a provozování agentur domácí péče o staré a chronicky nemocné, při poradenské činnosti a pomoci rodinám a osobám pečujících o klienty s demencí, při edukaci klientů a jejich rodinných příslušníků v oblasti primární péče, v ošetřovatelském výchovně vzdělávacím procesu a v ošetřovatelském výzkumu.

Konkrétní pracovní pozice

 • sestra specialistka
 • edukační sestra
 • výzkumná sestra
 • vedoucí ošetřovatelské péče
 • metodik ošetřovatelské péče
 • koordinátor ošetřovatelské péče

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Okruhy k přijímací zkoušce
+

Ošetřovatelství jako vědní disciplína. Zdraví a nemoc. Konceptuální modely a teorie (terminologie, modely Nightingale, Henderson, Orem). Koncept funkčního typu zdraví v ošetřovatelské péči a porodní asistenci (Gordon). Rezoluce, doporučení a dokumenty WHO a EU. Regulace, registrace. Profesní organizace. Koncepce českého ošetřovatelství. Organizace ošetřovatelské péče. Potřeby pacientů/klientů v ošetřovatelství. Ošetřovatelský proces. Ošetřovatelská diagnostika. Systémy poskytování ošetřovatelské péče. Výzkum v ošetřovatelství - základní pojmy. Charakteristika kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Výzkumný proces. Etika - základní etické pojmy. Etické principy ve zdravotnictví. Etické normy v ošetřovatelství, právní normy v ošetřovatelské etice. Informovaný souhlas. Autonomie pacienta. Etické aspekty začátku a konce života. Psychologická problematika nemocného. Subjektivní prožívání nemoci. Psychologie zdravotníka. Profesionální deformace, syndrom vyhoření. Veřejné zdravotnictví - základní pojmy. Determinanty zdravotního stavu. Organizace a řízení zdravotní péče. Český systém zdravotní péče. Zdravotní pojištění, financování zdravotní péče. WHO - programy podpory zdraví, aplikace v ČR.

Geriatrické ošetřovatelství. Psychologická a biologická charakteristika stáří. Rozdělení staršího věku. Morbidita, mortalita u seniorů – specifika péče o seniory. Zdravé stáří. Organizace zdravotní péče a sociálních služeb pro seniory. Primární, sekundární a terciární péče. Podpora zdraví a prevence. Rehabilitace seniorů. Komunikace v péči o seniory. Paliativní péče. Hospicová hnutí. Potřeby umírajících a jejich blízkých. Psychologické aspekty umírání. Péče o rodinné příslušníky. Komunitní péče, komunitní plánování a služby. Komunitní ošetřovatelství, komunitní zdraví. Domácí péče.

Doporučena literatura k přijímací zkoušce
+

Učivo v rozsahu bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství/Všeobecná sestra.

KALVACH Z. a kol. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha, Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2490-4.
ČELEDOVÁ, L., KALVACH, Z., ČEVELA, R. Úvod do gerontologie. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3404-3.
KOZÁKOVÁ, R. Ošetřovatelská péče v geriatrii. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018.
POKORNÁ, A. et al. Ošetřovatelství v geriatrii: hodnotící nástroje. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4316-5.
HOLMEROVÁ, I. Dlouhodobá péče. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5439-0.
JAROŠOVÁ, D. Komunitní a domácí péče. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019.
BUŽGOVÁ R. Paliativní a hospicová péče. 2. dopl. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019.
KABELKA L. Geriatrická paliativní péče. Praha, 2017. ISBN 978-80-204-4225-3.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.