Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Komunitní péče v porodní asistenci

Studijní program
Komunitní péče v porodní asistenci
Fakulta
Lékařská fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Studijní program v kostce

Magisterský studijní obor Komunitní péče v porodní asistenci umožní absolventům realizovat péči u těhotných žen, žen po porodu v období šestinedělí a fyziologických novorozenců s využitím kritického myšlení, interdisciplinárního a systémového přístupu, profesionální komunikace a terapeutické intervence. Porodní asistentky pracující v komunitě jsou specialistkami na péči a problémy žen v těhotenství, v době porodu, po porodu a jejich dětí. Pečují i o gynekologicky nemocné ženy v komunitě. Komplexní péče porodních asistentek v domácím prostředí v komunitě bezprostředně navazuje na péči nemocniční a jiný zdravotnický pracovník ji nemůže adekvátně zastoupit. Teoretická příprava prohlubuje vědomosti z vědních oborů absolvovaných ve studiu pro získání odborné způsobilosti porodní asistentky a poskytuje nové teoretické vědomosti z oborů potřebných pro vykonávání péče o ženy a novorozence, jejich rodiny a příslušné komunity. Praktická příprava umožňuje zdokonalení stávajících dovedností a schopností. Osvojování si nových intervencí a činností nezbytných pro poskytování péče o ženy s fyziologickým těhotenstvím, v období porodu a po porodu a také péči o fyziologického novorozence, jejich rodiny a příslušné komunity.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem pro zahájení studia je úspěšné ukončení bakalářského studijního programu Porodní asistence a splnění podmínek přijímacího řízení. Podmínkou přijetí je lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka.

Co se naučíte?

V rámci svého studia se také dozvíte spoustu zajímavých informací i z jiných lékařských oborů, které vám umožní si vytvořit komplexní pohled ve vztahu ke zdraví ženy v jakémkoliv období života. Budete schopni:

 • plánovat a realizovat specifickou péči o ženu v komunitě s důrazem na kontinuitu a využití nejnovějších vědeckých poznatků,
 • analyzovat a vyhodnocovat místní situaci v kojení,
 • provádět poradenskou činnost v oblasti péče o ženu v komunitě,
 • umět diagnostikovat fyziologické těhotenství,
 • doporučovat nebo provádět vyšetření nutná ke sledování fyziologického těhotenství,
 • umět sledovat a pečovat o ženy s fyziologickým těhotenstvím v prenatálních poradnách, v případě zjištěného rizika předávat ženu do péče lékaře,
 • edukovat matky o správnosti kojení a výživy při kojení, účinnou pomoc při nesprávném kojení matky,
 • umět pečovat o fyziologického novorozence v komunitě,
 • provádět činnost laktačního poradce,
 • navazovat potřebný kontakt s kojící ženou,
 • vést a organizovat kurzy předporodní přípravy, připravit ženy na porod jak fyzicky, tak psychicky,
 • provádět poradenskou činnost v oblasti péče o ženu v komunitě a vhodného životního stylu,
 • obsluhovat přístroje pro ultrazvukovou diagnostiku,
 • poskytovat péči gynekologicky nemocné ženě v komunitní péči.

Kde a jak se uplatníte?

Při poradenské činnosti a pomoci rodinám včetně domácího prostředí, v centrech předporodní přípravy, v komunitní péči v domácím prostředí, v ambulancích zdravotnických zařízení, nemocnic, klinik, v centrech asistované reprodukce.

Konkrétní pracovní pozice

Porodní asistentka pro komunitní péči

Přijímací řízení

15
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání

1.2.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro navazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

[3] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a získat akademický titul.

[3.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[3.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

1.2.2. Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro navazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 118/2020 s účinností od 12. listopadu 2020. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

Komunitní péče v porodní asistenci – prezenční forma

[1] Studium je určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří mají ukončené bakalářské vzdělání v oboru/programu Porodní asistentka/Porodní asistence.

[2] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pouze ve výjimečném případě lze konat přijímací zkoušku mimo sídlo fakulty/univerzity a to pouze na základě schválené žádosti podané děkanu fakulty o náhradní termín přijímací zkoušky a pouze na základě vážných a řádně doložených důvodů. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.

[3] Obsah písemného testu: odborný test z oblasti všeobecných znalostí zdravotních věd a znalosti z oboru porodní asistence v rozsahu bakalářského stupně vzdělávání. Písemný odborný test bude mít 20 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.

[4] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

[5] Každý uchazeč, který získá méně než 5 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

[6] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky - písemný test a vyhodnocením splnění kritéria - absolvent daného SP/SO.

[7] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

[8] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky, bude na základě písemné žádosti povolen pouze z důvodu kolize s termínem konání státní bakalářské zkoušky nebo závažných a řádně zdůvodněných a doložených důvodů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Role a kompetence porodní asistentky. Dějiny porodní asistence. Zdraví a nemoc. Konceptuální modely a teorie (terminologie, modely Nightingale, Henderson, Orem. Koncept funkčního typu zdraví v ošetřovatelské péči a porodní asistenci (Gordon). Rezoluce, doporučení a dokumenty WHO a EU. Regulace a registrace. Profesní organizace. Organizace péče v porodní asistenci. Potřeby pacientů/klientů v porodní asistenci. Ošetřovatelský proces. Systémy poskytování péče v porodní asistenci. Výzkum v porodní asistenci - základní pojmy. Charakteristika kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Výzkumný proces. Etika - základní etické pojmy. Etické principy ve zdravotnictví. Etické normy v porodní asistenci, právní normy v etice porodní asistence. Informovaný souhlas. Autonomie pacienta. Etické aspekty začátku a konce života. Psychologická problematika nemocného. Subjektivní prožívání nemoci. Psychologie zdravotníka. Profesionální deformace, syndrom vyhoření. Veřejné zdravotnictví - základní pojmy. Determinanty zdravotního stavu. Organizace a řízení zdravotní péče. Český systém zdravotní péče. Zdravotní pojištění, financování zdravotní péče. WHO - programy podpory zdraví, aplikace v ČR.

Fyziologické těhotenství - péče o ženu s fyziologickým těhotenstvím. Patologické těhotenství - péče o ženu s patologickým a rizikovým těhotenstvím. Poruchy délky těhotenství. Závažná onemocnění v těhotenství. Farmakoterapie v těhotenství. Fyziologický porod - péče o ženu při fyziologickém porodu. Patologický porod - péče o ženu při nepravidelném porodu. Porodní poranění. Fyziologické šestinedělí - péče o ženu ve fyziologickém šestinedělí. Patologické šestinedělí - péče o ženu v patologickém šestinedělí. Péče o fyziologického a patologického novorozence.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Učivo v rozsahu bakalářského studijního programu Porodní asistence / Porodní asistentka

ROZTOČIL, A. et al. Moderní porodnictví. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-247-5753-7.
ČECH, E., HÁJEK, Z., MARŠÁL, K. Porodnictví. 3. zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4529-9.
PROCHÁZKA, M. et al. Porodní asistence. Maxdorf 2020. ISBN 978-80-7345-618-4.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeč k podané přihlášce na všechny studijní programy / obory na LF OU s výjimkou doktorských studijních programů / oborů připojí přílohu – Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném programu / oboru! V potvrzení musí být uveden konkrétní studijní program/obor, pro který je vydáno. Na jednu přihlášku je možné uvést pouze jeden ze zvolených studijních programů/oborů, tzn. při zájmu o dva programy/obory podává uchazeč dvě elektronické přihlášky a dodá dvě lékařská potvrzení – vždy pro konkrétní zvolený program/obor.

Žádné jiné přílohy na fakultu předem nezasílejte, není-li u konkrétního studijního programu/oboru stanoveno jinak - pokud to bude nutné, budete o jejich doručení vždy požádáni.

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.