Charakteristika Ústavu anatomie OU

Ústav anatomie je součástí Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Poskytuje vzdělání v základní morfologické zdravotnické disciplíně anatomie, jako nejstarší teoretickou medicínskou disciplínou, která poskytuje vzdělání ve všech typech lékařských a nelékařských zdravotnických oborů v pregraduálním studiu.

Ústav anatomie začal svou činnost 1. září 2010 zahájením výuky studentů, mediků Všeobecného lékařství pod vedením doc. MUDr. Františka Dorka, CSc. Výuka anatomie studentů Všeobecného lékařství probíhá ve třech semestrech a je sestavena z teoretického studia – přednášky a praktických cvičení na pitevně anatomickou pitvou.

V lékařské praxi je základem důsledná znalost anatomie a topografie struktur orgánů, jakož i znalost jejich variability. Pro studenty 3. ročníku studia Všeobecného lékařství zavedl Ústav anatomie předmět „Topografická anatomie“, jenž je nápomocen i při přípravě studentů ke státnicím.

K praktické výuce jsou využívány humánní kadavery pocházející od dárců na základě „Dohody o poskytnutí (darování) svého těla po smrti k vědeckým a výukovým účelům“.

Tvorba anatomických preparátů probíhá ve spolupráci pitevního laboranta p. Tremka a preparátorů z řad studentů pod vedením asistentů anatomie, čímž přispívají k budování anatomického muzea. Vytvářejí 3D korozivní preparáty zobrazující průběh a topografii struktur, jejichž postup a způsob konzervace na UAN zavedl, doc. Dorko, které zhotovují z kadaverozních orgánů a lze je využít i ve vztahu k chirurgickému řešení.

Také studenti POPED jsou zařazeni do výuky praktických cvičení anatomie s účastí asistentů, čímž si posilňují praktické znalosti anatomie.

Ústav anatomie LF OU plánuje ve spolupráci s klinikou traumatologie FNO vytvoření laboratoře pro výzkum bezpečnosti trauma pacientů v rizikovém prostředí - Kadaverózní centrum, které bude sloužit jako pregraduální a postgraduální výukové centrum s organizováním workshopů. Cílem výzkumu v cadaver laboratoři bude navržení a ověření nových operačních metod a postupů v ošetřování traumat a polytraumat v nemocničním prostředí se zaměřením na bezpečnost nejen zraněných, ale i ošetřujícího personálu na kadaveru podle nových metod nástřiků vhodných pro výše uvedené operační postupy. Na základě získaných dat budou vytvářeny modely nových fixačních prvků k léčení zlomenin, které budou navrženy k výrobě a následně budou používány v praxi při léčení traumat.

Pro výuku humánní anatomie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity se využívají i nové metody s využitím počítačového softwaru, multimediální 3D projekce a umělohmotné preparáty. Při výkonu pitvy je možné přenášet obraz z pitevny do učeben pomocí moderních kamerových systémů.

Za výrazné zkvalitnění výuky považujeme už od svého počátku propojení anatomie s klinickými pracovišti a ve spolupráci s nimi organizujeme kurzy praktické výuky anatomie – klinická anatomie, demonstrace, přístupové cesty a simulace operačních výkonů kliniků FNO – traumatologie, neurochirurgie, ORL, chirurgie - kurz chirurgického šití. Ústav anatomie ve spolupráci s Katedrou intenzivní medicíny LF OU organizuje kurz CADAWER WORKSHOP – regionální anestezie a cévní přístupy.

Ústav anatomie ve spolupráci s PřF OU vytvořil 3D projekci, program pro výuku anatomie.

Kromě výuky se zaměstnanci podílejí na rozvoji Ústavu anatomie psaním učebních textů a vědecko - výzkumné činnosti.

Ústav anatomie není pouze výukovým centrem, ale také centrem vědy a výzkumu, jenž je zaměřen na lymfatické orgány za fyziologických a patologických podmínek.

Vědecko-výzkumná činnost Ústavu anatomie LF OU je zaměřena na chronická poranění pohybového aparátu dolních končetin u sportovců /MUDr. Grussmannová/ a na studium jater se zaměřením na studium neurovaskulární vztahy za fyziologických a patologických podmínek. Pro komplexní posouzení funkce jater bude využita dynamická cholescintigrafie. /MUDr. Tokarčík/.

Zapojení se do řešení projektů podle vyhlášených výzev (IRP, SGS).

Výsledky své vědecko-výzkumné činnosti prezentují na kongresech a konferencích doma i v zahraničí.

Kolektiv Ústavu anatomie LF OU organizuje konference „Klinicko-morfologické dny“ a při těchto příležitostech je vydáván recenzovaný Sborník s ISBN, ve kterém jsou zveřejněny vědecké příspěvky konference.

Ústav anatomie LF OUÚstav anatomie LF OUÚstav anatomie LF OUÚstav anatomie LF OU

Zveřejněno / aktualizováno: 21. 02. 2017

Charakteristika Ústavu histologie a embryologie

Ústav histologie a embryologie vznikl po rozdělení s Ústavem patologické anatomie v roce 2010. Ústav histologie a embryologie zajišťuje komplexní výuku cytologie, všeobecné histologie, funkční histologie orgánů a tkání, a embryologie v magisterském studijním programu: Všeobecné lékařství a bakalářských studijních programech: Zdravotní laborant, Porodní asistentka a Ochrana veřejného zdraví. Jak na teoretické, tak i na praktické výuce se podílí kolektiv pracovníků ústavu.

Výuka je rozdělena do přednášek a praktických cvičení. Přednášky jsou zaměřené na funkční histologii tkání, orgánů a systémů s mnohými konkrétními klinickými korelacemi, které názorně demonstrují jejich morfologický a funkční význam. Dále se v přednáškách klade důraz na celkovou integritu lidského organismu a vzájemné propojení jeho jednotlivých systémů. Praktická cvičení probíhají v mikroskopickém sále vybaveném dvaceti mikroskopy a audiovizuální technikou. Z anatomie již studenti vědí, jak vypadá lidské tělo makroskopicky, při práci s mikroskopy si prohlíží histologické preparáty a poznávají lidské tkáně a buňky mikroskopicky. Histologické preparáty jsou rovněž nasnímány na mikroskopu Olympus „dotSlide“ a uloženy v databázi virtuálních histologických preparátů. To umožňuje lepší výuku histologie, kdy je možnost studentům přes PC ukázat jednotlivé struktury, které si následně sami vyhledají v mikroskopu. Studenti mají rovněž možnost využít samostudia histologických preparátů, čehož hojně využívají před zápočtem a zkouškou. Před zkouškami mají studenti možnost individuálních konzultací s pedagogy ústavu.

Studenti mají možnost si rozšířit své vědomosti také ve výběrovém předmětu „Imunohistochemická detekce normálních a patologických lidských tkání“, kde se seznámí se speciálními imunohistochemickými metodami v aplikaci na konkrétní buňky a tkáně, a z nich vycházející patologické stavy.

Vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na studium reaktivních buněčných elementů v tukové tkáni patologicky obézních jedinců, a na studium apoptotických regulačních mechanismů ve zdravých a patologicky změněných lidských tkáních s důrazem na antiapoptotické proteiny (např.: survivin) a mismatch proteiny (např.: MLH1, MSH2, MSH6, PMS2). V současnosti se zaměřujeme na vztah proteinu survivinu vs. reparační proteiny v kolorektálních lézích.

Mezi hlavní výsledky vědeckovýzkumné činnosti můžeme uvést vědecké články v karentovaných, impaktovaných a jiných recenzovaných odborných časopisech, aktivní účast na domácích i zahraničních konferencích, řešení grantového projektu SGS27/LF/2013 „Role makrofágů v tukové tkáni patologicky obézních“, účast jako „pozvaný přednášející“ na domácích a zahraničních konferencích, a v neposlední řadě i vydání skript Základy obecné histologie pro zdravotní laboranty. V průběhu tohoto roku vydáme učebnici histologie pro očekávané zahraniční studenty, rukopis je ve finální fázi úprav.

Situace na Ústavu histologie a embryologie je v tomto období charakterizována budováním nové moderní laboratoře, která bude sloužit přípravě histologických preparátů pro studenty a také přípravě běžných a imunohistochemických barvení v rámci vědecko-výzkumné činnosti.

Ústav histologie a embryologie LF OU rovněž spolupracuje s významnými zahraničními pracovišti: Univerzita v Cordobě, Argentina (prof. Susana Biasutto), Univerzita Perth, Austrálie (prof. Geoffrey Meyer), Univerzita Zagazig, Egypt (prof. Ayman Ghallab).


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 02. 2017