Charakteristika Ústavu morfologických věd

Ústav morfologických věd zastřešuje Ústav anatomie a Ústav histologie a embryologie, Jeho úkolem je koordinovat lidské a materiální zdroje obou ústavů s cílem optimalizace jejich využití, a to jak při pedagogické, tak i vědecké činnosti.

Ústav anatomie

Ústav anatomie je součástí Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Poskytuje vzdělání v základní morfologické disciplíně anatomie, ve všech typech lékařských a nelékařských zdravotnických oborů v pregraduálním studiu v českém i anglickém jazyce.

Ústav anatomie začal svou činnost v roce 2010 zahájením výuky studentů, mediků Všeobecného lékařství. Výuka anatomie studentů Všeobecného lékařství probíhá ve třech semestrech a skládá se z teoretického studia (přednášky) a praktických cvičení na pitevně (anatomická pitva).

V lékařské praxi je základem důsledná znalost anatomie a topografie struktur orgánů, rovněž i znalost jejich variability. Pro studenty Všeobecného lékařství byly zavedeny předměty „Topografická a klinická anatomie“ a „Anatomická pitva“, které jsou nápomocné i při přípravě studentů ke zkouškám z  klinických oborů.

K praktické výuce jsou využívány humánní kadávery pocházející od dárců na základě „Dohody o poskytnutí (darování) svého těla po smrti k vědeckým a výukovým účelům“.

Pro výuku anatomie se uplatňují nové metody s využitím počítačového softwaru, multimediální 3D projekce a virtuální pitevní stůl – Anatomage. Pitevny jsou vybaveny audiovizuálním okruhem, který umožňuje přenášet obraz z pitevny do učeben.

Ústav anatomie je zapojen do projektu Simulační centrum „Cvičná nemocnice“, kde pro zkvalitnění výuky anatomie napříč obory budou sloužit plastináty jako moderní výukové pomůcky.

Úzký vztah anatomie ke klinickým oborům je patrný i ve vědeckém výzkumu. Vědecko-výzkumná činnost Ústavu anatomie LF U je zaměřena hlavně na chronická poranění pohybového aparátu a míšních nervů. Anatomický výzkum v současnosti vyžaduje propojení s dalšími obory, a tak je významná spolupráce s ústavem histologie a embryologie (aplikace imunohistochemických metod), a s klinickými pracovišti.

Byly položeny základy pro vznik moderního neurochirurgicko-anatomického centra, které formou vysoce efektivní virtuální výuky umožní poskytovat pregraduální a postgraduální vzdělávání lékařů v miniinvazivních metodách na kadáverech fixovaných metodou dle Thiela a na plastinovaných preparátech.

Ústav anatomie LF OU
Ústav anatomie LF OU
Ústav anatomie LF OU

Ústav histologie a embryologie

Ústav histologie a embryologie vznikl po rozdělení s Ústavem patologické anatomie v roce 2010. Ústav histologie a embryologie zajišťuje komplexní výuku cytologie, všeobecné histologie, funkční histologie orgánů a tkání, a embryologie v magisterském studijním programu: Všeobecné lékařství a bakalářských studijních programech: Zdravotní laborant, Porodní asistentka a Ochrana veřejného zdraví. Jak na teoretické, tak i na praktické výuce se podílí kolektiv pracovníků ústavu.

Výuka je rozdělena do přednášek a praktických cvičení. Přednášky jsou zaměřené na funkční histologii tkání, orgánů a systémů s mnohými konkrétními klinickými korelacemi, které názorně demonstrují jejich morfologický a funkční význam. Dále se v přednáškách klade důraz na celkovou integritu lidského organismu a vzájemné propojení jeho jednotlivých systémů. Praktická cvičení probíhají v mikroskopickém sále vybaveném dvaceti mikroskopy a audiovizuální technikou. Z anatomie již studenti vědí, jak vypadá lidské tělo makroskopicky, při práci s mikroskopy si prohlíží histologické preparáty a poznávají lidské tkáně a buňky mikroskopicky. Histologické preparáty jsou rovněž nasnímány na mikroskopu Olympus „dotSlide“ a uloženy v databázi virtuálních histologických preparátů. To umožňuje lepší výuku histologie, kdy je možnost studentům přes PC ukázat jednotlivé struktury, které si následně sami vyhledají v mikroskopu. Studenti mají rovněž možnost využít samostudia histologických preparátů, čehož hojně využívají před zápočtem a zkouškou. Před zkouškami mají studenti možnost individuálních konzultací s pedagogy ústavu.

Studenti mají možnost si rozšířit své vědomosti také ve výběrovém předmětu „Imunohistochemická detekce normálních a patologických lidských tkání“, kde se seznámí se speciálními imunohistochemickými metodami v aplikaci na konkrétní buňky a tkáně, a z nich vycházející patologické stavy.

Vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na studium reaktivních buněčných elementů v tukové tkáni patologicky obézních jedinců, a na studium apoptotických regulačních mechanismů ve zdravých a patologicky změněných lidských tkáních s důrazem na antiapoptotické proteiny (např.: survivin) a mismatch proteiny (např.: MLH1, MSH2, MSH6, PMS2). V současnosti se zaměřujeme na vztah proteinu survivinu vs. reparační proteiny v kolorektálních lézích.

Mezi hlavní výsledky vědeckovýzkumné činnosti můžeme uvést vědecké články v karentovaných, impaktovaných a jiných recenzovaných odborných časopisech, aktivní účast na domácích i zahraničních konferencích, řešení grantového projektu SGS27/LF/2013 „Role makrofágů v tukové tkáni patologicky obézních“, účast jako „pozvaný přednášející“ na domácích a zahraničních konferencích, a v neposlední řadě i vydání skript Základy obecné histologie pro zdravotní laboranty. V průběhu tohoto roku vydáme učebnici histologie pro očekávané zahraniční studenty, rukopis je ve finální fázi úprav.

Situace na Ústavu histologie a embryologie je v tomto období charakterizována budováním nové moderní laboratoře, která bude sloužit přípravě histologických preparátů pro studenty a také přípravě běžných a imunohistochemických barvení v rámci vědecko-výzkumné činnosti.

Ústav histologie a embryologie LF OU rovněž spolupracuje s významnými zahraničními pracovišti: Univerzita v Cordobě, Argentina (prof. Susana Biasutto), Univerzita Perth, Austrálie (prof. Geoffrey Meyer), Univerzita Zagazig, Egypt (prof. Ayman Ghallab).


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 02. 2021