Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Ošetřovatelská péče v geriatrii

Studijní programOšetřovatelská péče v geriatrii
FakultaLékařská fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiakombinované
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programuprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Garant specializaceprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Studijní program v kostce

Geriatrické sestry jsou vzdělávány, aby rozuměly komplexním potřebám fyzického a duševního zdraví starších lidí. Pomáhají pacientům chránit jejich zdraví a vyrovnat se se změnami jejich mentálních a fyzických schopností, aby mohli zůstat co nejdéle nezávislí a aktivní. Geriatrická sestra je specialista, který prostřednictvím odborné ošetřovatelské péče pomáhá pacientům vyššího věku zotavit se z onemocnění, předcházet rozvoji chorob a dalšímu poškození zdraví.

Magisterský studijní obor Ošetřovatelská péče v geriatrii umožní absolventům realizovat náročnou, holisticky pojímanou ošetřovatelskou péči u stárnoucí a staré populace s využitím kritického myšlení, interdisciplinárního a systémového přístupu, profesionální komunikace a terapeutické intervence. Teoretická příprava prohlubuje vědomosti z vědních oborů absolvovaných v předchozím bakalářském studiu a poskytuje nové teoretické vědomosti pro vykonávání ošetřovatelské péče o staré a stárnoucí jedince, jejich rodiny a příslušné komunity, pro organizaci a řízení ošetřovatelské a zdravotní péče v institucích a v komunitní péči. Praktická příprava umožňuje zdokonalení stávajících dovedností a schopností v ošetřovatelských činnostech a osvojování si nových ošetřovatelských intervencí a činností nezbytných pro poskytování profesionální ošetřovatelské péče o seniory.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem pro zahájení studia je absolutorium bakalářského studijního programu Všeobecná sestra/Všeobecné ošetřovatelství a úspěšné splnění podmínek přijímacího řízení. Podmínkou přijetí je také lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka.

Co se naučíte?

Jako student programu Ošetřovatelská péče v geriatrii se naučíte:

 • specifika specializované ošetřovatelské péče u jedinců, skupin a komunit vyššího věku
 • zvláštnosti anatomicko-fyziologických změn a symptomatologie nemoci jedinců starších věkových skupin
 • komplikace související s multimorbiditou, křehkostí seniorů, zhoršenými adaptačními schopnostmi
 • rizikové faktory ovlivňující jednání a vystupování seniorů vyplývající změny společenského postavení, sociálních možností a duchovního přesvědčení
 • metody a postupy vedoucí k zachování úrovně funkční soběstačnosti s důrazem na prevenci v séniu varovné příznaky upozorňující na možnost diskriminace, segredace, ageismu
 • metodologii ošetřovatelského výzkumu včetně principů praxe založené na důkazech
 • zásady prevence pochybení v ošetřovatelské praxi
 • možnosti a způsoby spolupráce s poradenskými centry, gerontologickými centry, agenturami zajištujícími sociální a pečovatelské služby, s dobrovolníky

Kde a jak se uplatníte?

Poptávka po všech ošetřovatelských specializacích narůstá, zvláště pak v geriatrických oborech, kde je vzhledem k demografickému stárnutí vysoká. Jako absolvent magisterského studijního programu Ošetřovatelská péče v geriatrii se uplatníte v lůžkových zdravotnických zařízeních nemocnice (geriatrická oddělení, oddělení následné péče, pracoviště léčby bolesti, oddělení paliativní péče), v zařízeních následné zdravotní a sociální péče, v komunitních centrech pro seniory, v ústavech sociální péče pro mentálně a zdravotně postižené klienty, v oblasti preventivního zaměření v ústavním i v domácím ošetřování, při zřizování a provozování agentur domácí péče o staré a chronicky nemocné, při poradenské činnosti a pomoci rodinám a osobám pečujících o klienty s demencí, při edukaci klientů a jejich rodinných příslušníků v oblasti primární péče, v ošetřovatelském výchovně vzdělávacím procesu a v ošetřovatelském výzkumu.

Konkrétní pracovní pozice

 • sestra specialistka
 • edukační sestra
 • výzkumná sestra
 • vedoucí ošetřovatelské péče
 • metodik ošetřovatelské péče
 • koordinátor ošetřovatelské péče

Specifika kombinované/distanční formy studia

Kontaktní výuka bude probíhat v pěti až šesti výukových dnech za semestr. Teoretická výuka bude zajištěna akademickými pracovníky i odborníky z praxe. Praktická výuka bude probíhat vždy po ukončení teoretické výuky v akreditovaných a neakreditovaných zařízeních poskytující zdravotní péči pacientům vyššího věku (např. Městská nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Ostrava, Hospic sv. Lukáše – lůžková hospicová zdravotní péče, Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatelská služba).

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání

1.2.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro navazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

[3] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a získat akademický titul.

[3.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[3.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

1.2.2. Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro navazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. května 2019. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

Ošetřovatelská péče v geriatrii – kombinovaná forma

[1] Studium je určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří mají ukončené bakalářské vzdělání v oboru / programu Všeobecná sestra / Všeobecné ošetřovatelství.

[2] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.

[3] Obsah písemného testu: odborný test z oblasti všeobecných znalostí zdravotních věd a znalosti z oboru ošetřovatelská péče v geriatrii v rozsahu bakalářského stupně vzdělávání. Písemný odborný test bude mít 20 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.

[4] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

[5] Každý uchazeč, který získá méně než 5 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

[6] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky – písemný test a vyhodnocením splnění kritéria - absolvent daného SP / SO.

[7] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Ošetřovatelství jako vědní disciplína. Zdraví a nemoc. Konceptuální modely a teorie (terminologie, modely Nightingale, Henderson, Orem). Koncept funkčního typu zdraví v ošetřovatelské péči a porodní asistenci (Gordon). Rezoluce, doporučení a dokumenty WHO a EU. Regulace, registrace. Profesní organizace. Koncepce českého ošetřovatelství. Organizace ošetřovatelské péče. Potřeby pacientů/klientů v ošetřovatelství. Ošetřovatelský proces. Ošetřovatelská diagnostika. Systémy poskytování ošetřovatelské péče. Výzkum v ošetřovatelství - základní pojmy. Charakteristika kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Výzkumný proces. Etika - základní etické pojmy. Etické principy ve zdravotnictví. Etické normy v ošetřovatelství, právní normy v ošetřovatelské etice. Informovaný souhlas. Autonomie pacienta. Etické aspekty začátku a konce života. Psychologická problematika nemocného. Subjektivní prožívání nemoci. Psychologie zdravotníka. Profesionální deformace, syndrom vyhoření. Veřejné zdravotnictví - základní pojmy. Determinanty zdravotního stavu. Organizace a řízení zdravotní péče. Český systém zdravotní péče. Zdravotní pojištění, financování zdravotní péče. WHO - programy podpory zdraví, aplikace v ČR.

Geriatrické ošetřovatelství. Psychologická a biologická charakteristika stáří. Rozdělení staršího věku. Morbidita, mortalita u seniorů – specifika péče o seniory. Zdravé stáří. Organizace zdravotní péče a sociálních služeb pro seniory. Primární, sekundární a terciární péče. Podpora zdraví a prevence. Rehabilitace seniorů. Komunikace v péči o seniory. Paliativní péče. Hospicová hnutí. Potřeby umírajících a jejich blízkých. Psychologické aspekty umírání. Péče o rodinné příslušníky. Komunitní péče, komunitní plánování a služby. Komunitní ošetřovatelství, komunitní zdraví. Domácí péče.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Učivo v rozsahu bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství/Všeobecná sestra.

KALVACH Z. a kol. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha, Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2490-4.
ČELEDOVÁ, L., KALVACH, Z., ČEVELA, R. Úvod do gerontologie. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3404-3.
POKORNÁ, A. et al. Ošetřovatelství v geriatrii: hodnotící nástroje. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4316-5.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.