Projekty a granty
Percepce rizika a mimořádných opatření zavedených v boji proti pandemii COVID-19 v České republice
Id projektuSGS13_2021
Hlavní řešitelMgr. Andrea Dalecká
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNekontrolovatelné šíření COVID-19 a absence vakcíny vedla ve většině vyspělých zemích světa k různým přístupům ochrany veřejného zdraví. Kromě obecně akceptovaných opatření, jako je zvýšená hygiena rukou, ochrana dýchacích cest a odstup na dostatečnou vzdálenost, ČR patří mezi země Evropy, které přijaly přísná omezujících opatření, jak v první, tak druhé vlně pandemie. Vnímání zdravotního rizika a ochota k přijetí restriktivních opatření je ovlivněna více socioekonomickými a individuálními faktory. Rovněž strach z neznámého nebezpečí spojený s jeho nadměrnou mediální komunikací ve sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích významně ovlivňuje postoje obyvatel v přijetí zaváděných opatření. Důkazem toho jsou výsledky prvního šetření realizovaného výzkumným týmem začátkem dubna, kterého se zúčastnilo více než 9 000 českých občanů. Z těchto závěrů bylo patrné, že většina obyvatel plně či částečně respektovala zavedená opatření, např. nošení roušky na veřejnosti (95 %) nebo omezení sociálních kontaktů na 2 osoby (88 %). Více než 70 % dotázaných také hodnotilo zavedená opatření za adekvátní. Od září tohoto roku ovšem nastala druhá masivní vlna šíření nákazy, která se nejen svou závažností, ale také postoji obyvatelstva značně liší od té první. Přestože Česká republika patří v současné době k nejvíce zasaženým zemím světa, vnímání zaváděných mimořádných opatření se významně od propuknutí infekce změnilo. K objasnění těchto souvislostí je potřebné provést opakované dotazníkové šetření populace, které by přispělo k porozumění a objasnění změn v názorech a obavách ve společnosti. Zásadním úkolem bude sledovat vývoj percepce rizika, který mohl být ovlivněn na straně jedné proděláním nemoci u sebe či blízkých osob, a na straně druhé značnými ekonomickými obavami obyvatel. Novou ambicí projektu bude hodnocení ekonomických dopadů, jakož i dopadů na zdraví a kvalitu života obyvatelstva spojenou s jeho psychickým stavem, případně zhoršeným životním stylem.