Celoživotní vzdělávání

     
         
     

Krátkodobé programy a kurzy

Auuu to pálí aneb jak se nespálit…
Vzhledem k tomu, že je v Moravskoslezském regionu popáleninové trauma dětí stále běžným úrazem, rozhodli jsme se připravit pro žáky Základních škol preventivně vzdělávací program, který vytvořili odborníci z Kliniky popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava. Do reálné praxe tento výukový program žákům základních škol přednesou studenti Lékařské fakulty Ostravské Univerzity.
Jde o ucelený přednáškový blok v rozsahu jedné vyučovací hodiny (45 minut), který dětem předá základní informace o popáleninovém traumatu, jak mu předcházet a jak poskytnout první pomoc. Žáci, kteří se kurzu zúčastní, obdrží i edukační kartičku o popáleninách pro sebe i své rodiče. Cílem projektu je působit v rámci prevence, jak na přímé účastníky, tak i na jejich rodiny, které mnohdy svým chováním úraz naneštěstí způsobí nebo podcení jeho prvotní ošetření či následnou léčbu.
Vzdělávání bude probíhat během akademického roku 2020/2021.

Kurz šití porodního poranění
Kurz je určen pro porodní asistentky, které po jeho absolvování dokáží samostatně zhodnotit porodní poranění a dle svých kompetencí provést ošetření tohoto poranění.
Porodní asistentka bude umět edukavat ženy v rámci prevence porodního poranění, doporučit vhodné porodní polohy, které minimalizují riziko využití episiotomie nebo vznik porodního poranění a dokáže ženu kvalitně edukovat o péči o ránu.
V teoretické části kurzu jsou účastníci seznámeni s anatomií, prevencí epiziotomií a porodního poranění, šicími metodami a užívaným materiálem. Praktická část kurzu je zaměřena na rozpoznání a klasifikaci porodního poranění a praktický nácvik šití porodního poranění na simulátorech.

Odborné semináře
Dle tématu semináře bude obsah jednotlivých seminářů průběžně aktualizován a bude dostupný v pozvánce na konkrétní akci.

Popáleniny aneb hlavně jak se nespálit…
V Moravskoslezském regionu stále patří popáleninové trauma v dětství stále k jednomu z nejčastějších úrazů. Na základě těchto poznatků jsme se rozhodli vytvořit výukový program o prevenci a první pomoci u popálenin pro pedagogy Základních škol. Jde o ucelený přednáškový blok v rozsahu dvou hodin, který pedagogům předá nejnovější poznatky v oblasti popáleninového traumatu (mechanismus úrazů, prvotní ošetření, léčba, resocializace dítěte po úrazu do dětského kolektivu ve škole) a poskytne pedagogům metodickou přípravu ke krátké prezentaci pro jejich žáky. Přednáška je vytvořena odborníky z Kliniky popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava a má za cíl podpořit preventivní programy, které mají za cíl snížit incidenci popáleninového traumatu v dětství. Účastníci kurzu obdrží po absolvování prezentace pro výuku daného programu na své základní škole.
Vzdělávání bude probíhat během akademického roku a je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Program běží vždy jednou v období zimního a letního semestru nebo dle naplněné kapacity.

Simulace urgentních stavů pro praktické lékaře
Kurz je zaměřen na řešení život ohrožujících situací, se kterými se může praktický lékař setkat ve své každodenní praxi. V rámci simulovaných událostí budou mít účastníci možnost řešit události z následujících oblastí – akutní koronární syndrom, maligní arytmie, plicní embolie, poruchy vědomí, práce s omezenými personálními zdroji a prioritizace jednotlivých úkonů s ohledem na stav pacienta. Součástí kurzu je krátké shrnutí teoretických znalostí a osvojení praktických dovedností jako vyšetření pacienta pomocí algoritmu ABCDE, ventilace pacienta s ručním křísícím vakem, zavedení supraglotických pomůcek, nebo kardiopulmonální resuscitace. Kurz je akreditován ČLK a v rámci celoživotního vzdělávání a bude ohodnocen 12 kredity dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Zdravotník zotavovacích akcí
Absolvent kurzu se orientuje v akutních stavech a dalších vybraných onemocněních. Dokonale ovládá laickou první pomoc. Uplatní se zejména jako Zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě a lyžařských kurzech. Dále je schopen v plné míře zajistit zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích.