Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Všeobecná sestra – intenzivní péče
Fakulta / organizační jednotka:Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny (Lékařská fakulta OU)
Cílová skupina:registrované všeobecné sestry
Doba trvání / hodinová dotace:304 hod teoretické výuky a 320 praktické výuky, optimální doba 18-24 měsíců
Cena:28.400,- Kč (v 6 splátkách za jednotlivé moduly)
Forma:kombinovaná forma modulového způsobu vzdělávání
Organizace studia:8 týdenních teoretických soustředění v průběhu 1,5-2 let
Číslo akreditace:č.j. MZDR 21682/2020-6/ONP
Garantující odborná katedra:Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny (Lékařská fakulta OU)
Garant:prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.,
PhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Pedagogický poradce:PhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Anotace:Vzdělávací program zajišťuje teoretickou část k získání specializované způsobilosti specializačního vzdělávacího programu Intenzivní péče se zaměřením na roli sestry pro intenzivní péči. Cílem vzdělávacího programu je připravit všeobecné sestry pro poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty starší 10 let, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí. Specializační vzdělávání je ukončeno atestační zkouškou podle § 60 zákona č. 96/2004 Sb., před oborovou komisí, kterou jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví, na návrh profesních sdružení, odborných společností a akreditovaných zařízení.
Způsob ukončení studia:Splnění teoretické části specializačního vzdělávání je podmíněno absolvováním předepsaných modulů. Každý jednotlivý modul je ukončen závěrečnou ústní, event. praktickou zkouškou. Specializační vzdělávání je ukončeno atestační zkouškou podle § 60 zákona č. 96/2004 Sb., před oborovou komisí, kterou jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví, na návrh profesních sdružení, odborných společností a akreditovaných zařízení.
Výstupní doklad:Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Intenzivní péče je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry dle Zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povolání, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Zákon č. 96/2004 Sb.“). Specializační vzdělávání nemusí být uskutečňováno při výkonu povolání, účastník vzdělávání však musí před přihlášením se k atestační zkoušce splnit dobu výkonu povolání stanovenou § 56 odst. 6 zákona č. 96/2004 Sb.
Předpoklady pro přijetí:Úspěšné ukončení kvalifikačního studia, které opravňuje k získání odborné způsobilosti všeobecná sestra. V průběhu specializačního studia je nezbytné vykonávat zdravotnické povolání v příslušném oboru specializace minimálně 12 měsíců z období posledních 6-ti let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 24 měsíců výkonu zdravotnického povolání z období 6-ti let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby od data k přihlášení se k atestační zkoušce.
Přihlášky:ANO, zaslat na NCONZO
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:průběžně dle naplnění kurzu
Kontakt / další informace:PhDr. Markéta Światkowská,
PhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Způsob platby:převodem na účet (6 splátek)
Platba bude provedena po oznámení o zařazení do specializačního vzdělávání – doklad o platbě jednotlivých modulů bude předložen při zahájení výuky
Vyučující:MUDr. Jiří Bílek,
MUDr. Petr Beneš,
MUDr. Jan Divák, Ph.D.,
PhDr. Bohdana Dušová, Ph.D.,
MUDr. Paula Dzurňáková,
Mgr. Tomáš Glac,
Mgr. Petra Gombalová,
Mgr. Kateřina Hašová, ,
MUDr. Ivo Horák, ,
Kateřina Horáková,
PhDr. Lukáš Humpl,
MUDr. Jan Jahoda,
MUDr. Jaroslav Jackanin,
MUDr. Renáta Ječmínková,
MUDr. Ondřej Jor,
MUDr. Marcela Káňová, Ph.D.,
Mgr. Markéta Kočí,
MUDr. Radmila Koděrová,
Vladimíra Krásová,
PhDr. Jarmila Kristiníková,
MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn, ,
MUDr. Christian Kufa,
MUDr. Martin Kutěj,
Mgr. Eva Lapčíková,
MUDr. Iveta Laryšová,
Doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.,
Doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.,
MUDr. Lenka Mikolajková,,
Mgr. Renáta Morávková,
MUDr. Jan Neiser,
Mgr. Marek Nytra,
MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D., MSc.,
doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.,
PhDr. Sabina Psennerová, PhD.,
MUDr. Jan Stigler,
MUDr. Igor Satinský, Ph.D.,
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D., ,
MUDr. Silvana Stiglerová,
Ing. Karel Starostka,
MUDr. Silvana Stiglerová,
PhDr. Dana Stretová, Ph.D.,
MUDr. Tomáš Schichel,
MUDr. Jiří Štětinský, Ph.D.,
PhDr. Lenka Šipulová,
MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.,
PhDr. Pavlína Štěpánová,
PhDr. Andrea Polanská,
MUDr. René Urbanec,
PhDr. Věra Wolfová,
MUDr. Tomáš Zaoral, Ph.D.,
PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:Základní modul:
Role specialisty v poskytování zdravotních služeb (24 hod.)

Odborný modul 1:
Základy intenzivní medicíny (2 týdny teorie, 1 týden praxe)

Odborný modul 2:
Intenzivní péče v klinických oborech (2 týdny teorie, 2 týdny praxe)

Odborný modul 3:
Diagnostické, terapeutické a ošetřovatelské výkony v anesteziologii a intenzivní medicíně (1 týden teorie, 1 týden praxe)

Odborný modul 4:
Vybrané kritické stavy v intenzivní medicíně (1 týden teorie, 1 týden praxe)

Odborný modul 5:
Anesteziologie a algeziologie (1 týden teorie, 1 týden praxe)

Odborný modul 6:
Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení (2 týdny = 80 hodin)

Tento poskytovatel musí být akreditovaným zařízením podle § 45, zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Další informace:Jedná se o teoretickou část specializačního vzdělávání. Praktickou část mají účastníci možnost dohodnout na akreditovaných klinických pracovištích Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve Fakultní nemocnici v Ostravě a Anesteziologicko-resuscitačním oddělení Městské nemocnice Ostrava.
Počet kreditů do CŽV:
Počet kreditů do CŽV zdravotnických pracovníků:212 kreditů