Obor Ošetřovatelství P5341 (doktorský čtyřletý)

  • doktorský čtyřletý
  • prezenční a kombinovaná forma

Charakteristika oboru

Studijní obor je koncipován v prezenční a kombinované formě studia. Hlavním cílem studia je připravit absolventy k samostatné vědecké činnosti, ke kultivaci vysoce odborně specializovaného vědění použitelného v nejrůznějších kontextech teoretického a praktického bádání v ošetřovatelství. Standardní doba doktorského studia je čtyři roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými student prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademickývědecký titul „Ph.D.“ uváděný za jménem.

Profil absolventa

Absolventi budou orientováni ve vědním ošetřovatelství a jeho metodologii, budou připraveni k vědeckému bádání a samostatné tvůrčí činnosti v oboru ošetřovatelství. Budou schopni aplikovat mezinárodní klasifikační systémy v ošetřovatelské teorii a praxi, implementovat praxi založenou na důkazech v ošetřovatelské a zdravotní péči a ve výuce ošetřovatelských profesionálů, budou schopni podílet se na na tvorbě, adaptaci a evaluaci klinických doporučených postupů v ošetřovatelství. Získaná kvalifikace připraví absolventy k metodickému a manažerskému působení v péči o zdraví, v prevenci onemocnění a v péči o nemocné jedince, rodiny, populační skupiny ve zdravotnických institucích a v komunitní ošetřovatelské péči v rámci primární, sekundární a terciální zdravotní péče.

Uplatnění absolventů

Absolventi se mohou uplatnit ve výzkumné práci s důrazem na aplikaci do ošetřovatelské praxe, ve výukové činnosti v rámci terciárního vzdělávání ošetřovatelských studijních programů, při implementaci mezinárodních klasifikací ošetřovatelství do praxe, v manažerských pozicích ve vzdělávacích institucích nebo ve státních a nestátních ziskových a neziskových organizací s ošetřovatelskou problematikou.

Oborová radaBližší informace k oboru