Všeobecné ošetřovatelství (CŽV v rámci akreditovaných studijních programů)

 
ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE
Lékařská fakulta, Ostravská univerzita


pořádá celoživotní vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu

Všeobecné ošetřovatelstvíCílová skupina: uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním
Délka a rozsah kurzu:2 roky (504 hod. teoretické výuky + 1400 hod. odborné praxe)
Počet kreditů:143 ETCS kreditů (kredity MZČR budou přiděleny dle vyhlášky 321/2008 Sb.)
Garant kurzu:prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Vstupní podmínky:maturitní zkouška
Cena:12 000 Kč za semestr (48 000 Kč za celý dvouletý kurz)

Podmínky přijetí:

  • předložení vyplněné přihlášky a ověřených kopií maturitního vysvědčení (diplomu) a osvědčení k výkonu povolání v příslušném oboru (pokud je uchazeč má)
  • vykonání vstupních písemných testů ze somatologie a ošetřovatelství (učivo SZŠ)
  • uzavření smlouvy o CŽV
  • uhrazení poplatku nejméně za jeden semestr studia do dne zahájení semestru

Rozsah a forma studia:

Čtyřsemestrální kurz v kombinované formě vzdělávání, výuka je organizována blokovou formou. Struktura, rozsah a podmínky ukončení předmětů v kurzu celoživotního vzdělávání odpovídají studijnímu plánu a studijním podmínkám akreditovaného bakalářského programu Všeobecné ošetřovatelství v kombinované formě studia. Na závěr posledního semestru proběhne závěrečná zkouška – obhajoba závěrečné práce v minimálním rozsahu 40 stran textu. Odborná praxe posluchačů kurzu - absolventů oboru zdravotnický asistent bude realizována v rozsahu definovaném vyhláškou 470/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů).


Organizace studia:

Vzdělávání, které se řídí Řádem celoživotního vzdělávání Ostravské univerzity podle § 60 zákona zák. 111/98 Sb., o vysokých školách, bude zahájeno v září 2023 (ukončení – červen 2025). Výuka bude probíhat zpravidla 2-3x měsíčně v pátky a soboty v prostorách Lékařské fakulty v Ostravě-Zábřehu, Syllabova 19.


Přijímací zkoušky

Bližší informace k přijímacím zkouškám dostanete u garanta kurzu nebo u kontaktní osoby kurzu. Všichni uchazeči obdrží písemnou pozvánku k přijímací zkoušce, která se uskuteční 5. září 2024 ve 14 hodin.


Ukončení studia:

Podmínkou úspěšného zakončení vzdělávání v kurzu celoživotního vzdělávání je průběžné plnění všech povinností daných studijním plánem akreditovaného programu Všeobecné ošetřovatelství nejpozději do konce zkouškového období letního semestru (květen 2024). Dvouletý placený kurz je po splnění všech studijních povinností ukončen obhajobou závěrečné práce. Po úspěšném ukončení celého programu CŽV (kurzu) je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování. Pokud má absolvent kurzu zájem pokračovat ve studiu zvoleného programu v řádném studiu a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání, je nezbytné, aby prošel přijímacím řízením v programu Všeobecné ošetřovatelství. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle tohoto zákona (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.


Přihlášky:

Vyplněnou přihlášku na předepsaném tiskopise s ověřenými požadovanými přílohami zašlete na níže uvedenou adresu do 23. srpna 2024.


Zápis do studia

Zápis do studia proběhne v pátek 13. září 2024 v 8:00 hod.


Kontakt:

doc. PhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD.
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
Syllabova 19
703 00 Ostrava-Zábřeh

telefon: 731 682 560
e-mail:


Přihláška

E-přihláška ke studiu


Další informace

Bližší informace o studiu


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 05. 2024