XIV. ročník Studentské vědecké konference nabídnul 36 zajímavých prezentací

Své vědecko-výzkumné práce představili studenti lékařských fakult z Česka i Slovenska

Lékařská fakulta Ostravské univerzity významně podporuje vědeckovýzkumnou činnost svých klinik i teoretických ústavů. Jednou z mnoha významných aktivit v tomto směru je i tradiční Studentská vědecká konference, která umožňuje studentům a mladým vědeckým pracovníkům prezentaci jejich výzkumné práce. Na konci dubna se uskutečnil již XIV. ročník, který nabídnul celkem 36 prezentací vědecko-výzkumné činnosti studentů z Česka i Slovenska.

Konference se už tradičně konala v prostorách budovy INLEK, přičemž prezentující byli rozděleni do tří soutěžních sekcí. A to Doktorské studijní programy A+B, Lékařské a nelékařské magisterské zdravotnické studijní programy a Bakalářské zdravotnické studijní programy. Příspěvky v každé sekci hodnotila tříčlenná odborná komise složená z akademiků ostravské lékařské fakulty.

Kromě studentů Ostravské univerzity se konference zúčastnili také studenti z jiných českých lékařských fakult. Prezentovat své práce přijeli například studenti z Lékařské fakulty v Hradci Králové, z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy nebo z Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany. Soutěžit a představit své vědecko-výzkumné práce přijeli také studenti ze slovenských lékařských fakult. Například z Fakulty zdravotníckych odborov z Prešovské univerzity, z Jesseniovy lekárske fakulty v Martine, ze Slovenské zdravotnícké univerzity v Bratislave, z Fakulty zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Komise u přednášejících hodnotila odbornou úroveň a zpracování příspěvku, ale také styl prezentace a originalitu zvoleného tématu. Finančně oceněni byli v každé sekci tři příspěvky. Na základě precizních prací byly rozdány i čestná ocenění.

V sekci Doktorské studijní programy A+B získal prvenství Mgr. Jozef Mažerik „Skúmanie vplyvu amarogentínu na aktiváciu mastocytov prostredníctvom agonizmu na receptoroch horkej chuti (TAS2R)“ z Jesseniovy lekárské fakulty v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave. Na druhém místě se umístila Mgr. Markéta Janíková „Screening zdravotního stavu v sociálně vyloučených lokalitách“ z Lékařské fakulty, Ostravské univerzity. Třetí místo obsadila Mgr. Lucie Broskevičová „Monitorace imunitního systému u pacientů s non-hodgkinským B-lymfomem a mnohočetným myelomem během léčby moderní imunoterapií (CAR-T lymfocyty a bispecifickou nebo trispecifickou monoklonální protilátkou)“ z Lékařské fakulty, Ostravské univerzity.

Čestně oceněni: MUDr. Hránková Viktória „Je vaskularizace typ IV dle Ni charakteristická pro benigní nebo maligní léze hrtanu?“ z Lékařské fakulty, Ostravské univerzity, MUDr. Jakub Lubojacký „Hodnocení nosní průchodnosti, porovnání rhinomanometrie a NPIF u pacientů po endoskopické chirurgii baze lební“ z Lékařské fakulty, Ostravské univerzity a MUDr. Tereza Popková, Mgr. Klára Baďurová „Zavedení metodiky produkce makrofágů za účelem vývoje buněčné terapie pro eradikaci amyloidových deposit u AL-amyloidózy” z Lékařské fakulty, Ostravské univerzity.

V sekci Lékařské a nelékařské magisterské zdravotnické studijní programy se na prvním místě umístil Filip Strouhal „Senzitivita čichu u pacientů s Parkinsonovou nemocí“ z Lékařské fakulty, Ostravské univerzity. Druhé místo získala Bc. Veronika Uhrová „Zkušenosti s užíváním nikotinových sáčků u adolescentů“ z Lékařské fakulty, Ostravské univerzity. Třetí místo si vysloužila Bc. Veronika Štveráková „Možnosti laboratorní diagnostiky závažnosti infekce na analyzátorech krevních buněk“ z Farmaceutické fakulty, Univerzity Karlovy.

Čestně oceněni: Bc. et Bc. Lucie Karlická „Adherence k léčbě u seniorů s chronickým srdečním selháním“ z Lékařské fakulty, Ostravské univerzity.

V sekci Bakalářské zdravotnické studijní programy zvítězila Kristýna Kovalíková „Antikoagulační léčba a vyšetřování protrombinového testu na POCT přístrojích“ z Lékařské fakulty, Ostravské univerzity. Na druhém místě se umístila Alexandra Drúžková „Detekce methicilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus v nemocničním prostředí“ z Lékařské fakulty, Ostravské univerzity. Třetí místo získala Martina Šuhajíková „Využití zobrazovacích metod v 3D tisku“ z Lékařské fakulty, Ostravské univerzity.

Čestně oceněni: Laura Matulová, Laura Lenková „Úroveň krehkosti pacientov s cirhózou pečene a spojitosť s rezilienciou pacientov“ ze Slovenské zdravotnícké univerzity v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici a Gabriela Halčišáková „Využitie aditívnej výroby v predoperačnom planovaní ortopedických výkonov“ z Fakulty zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove.

Vítězové jednotlivých sekcí byli ocenění dárkovými předměty a finanční odměnou ve výši 8 000 Kč. Za druhá místa byla udělena odměna ve výši 5 000 Kč a za třetí místo získali ocenění odměnu ve výši 3 000 Kč.

Součástí byly také obhajoby SVOČ prací studentů Lékařské fakulty, Ostravské univerzity.

Obor Všeobecné lékařství – preklinická sekce: Na druhém místě se umístil Václav Lipka „Molekulární subklasifikace malobunÏËného karcinomu plic“ a na třetím místě se umístila Bc. Valeria Skopelidou „Histopatologické a molekulárně biologické vlastnosti velkobuněčného neuroendokrinního karcinomu plic“.

Obor Všeobecné lékařství – klinická sekce: Zvítězila Kateřina Feichtingerová „Genová exprese VEGF u prodromálního stádia Parkinsonovy choroby“ druhé místo získala Magdaléna Pilchová „ERAC protokol“

Všem aktivním i pasivním účastníkům děkujeme za hojnou účast.

XV. ročník Studentské vědecké konference 2025 se bude konat 7. května 2025. Budeme se na všechny těšit!


XIV. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU
XIV. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU
XIV. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU
XIV. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU
XIV. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU
XIV. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU
XIV. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU

Zveřejněno / aktualizováno: 03. 05. 2024