Dopady důlní činnosti v oblasti Turówa na život obyvatel, od června bude probíhat dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření
Dopady důlní činnosti v oblasti Turówa na život obyvatel

Výzkumníci Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařské fakulty, Ostravské univerzity jsou řešiteli projektu Technologické agentury ČR, SS05010044: METODIKA HODNOCENÍ VZTAHU EXPOZICE-ODEZVA OSOB EXPONOVANÝCH V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLUKEM Z DŮLNÍ ČINNOSTI (2022-2024).

Součástí projektu je dotazníkové šetření, jehož garantem je Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví.

Cílem dotazníkového šetření je vyhodnotit obtěžování hlukem a rušení spánku pomocí sociálně-akustických průzkumů ve vztahu k naměřeným hladinám hluku – v rámci monitoringu hluku, resp. subjektivní hodnocení kvality života obyvatel.

Dotazníkové šetření bude realizováno v obcích Hrádek nad Nisou – Uhelná, Oldřichov na Hranicích a Václavice u Hrádku (kontrolní oblast).

Dotazníkové šetření bude probíhat ve dvou cyklech, tj. prvně v 6. – 8. měsíci roku 2022, poté proběhne opakované dotazníkové šetření v 6. – 8. měsíci roku 2023. Pilotní šetření již bylo provedeno v dubnu 2022.

Jak bude dotazníkové šetření prováděno: do poštovních schránek v dotčených obcích budou doručeny obálky s dotazníkem, informovaným souhlasem a zpětnou obálkou na LF OU. Občané budou mít několik možností – a) vyplnit dotazník online a zaslat vyplněný a podepsaný Informovaný souhlas zpětnou obálkou, b) vyplnit tištěný dotazník a informovaný souhlas, obojí vložit do zpětné obálky a odeslat na LF OU, c) vyplnit tištěný dotazník a informovaný souhlas a domluvit se s tazatelkou z LF OU na způsobu odevzdání.

Dotazníkového šetření se mohou účastnit všichni obyvatelé starší 15 let žijící v zájmových obcích: každý občan se dobrovolně rozhodne o účasti v této studii, popř. po předchozím souhlasu má právo kdykoliv ze studie odstoupit, a to bez udání důvodu a bez jakýchkoliv následků. Za účast (kompletní vyplnění dotazníku) v každém cyklu dotazníkového šetření bude účastníkům vyplacena odměna ve výši 200,- Kč.

Celý projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Krajského úřadu Libereckého kraje, města Hrádku nad Nisou a Ministerstva životního prostředí ČR a je těmito institucemi již 2 roky podporován.

doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.
Mgr. Hana Šlachtová, Ph.D.
Mgr. Markéta Stanovská
Kontakt:


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 05. 2022