Specializační vzdělávání Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence zahajuje nový běh specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii 1. září 2021. Stále se mohou hlásit zájemci o toto vzdělávání.

Uchazeč musí splňovat podmínku odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotních povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč si musí vyplnit žádost o zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii (s uvedením místa studia Lékařská fakulta Ostravské univerzity) v aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP).

Po provedení registrace a zaslání požadovaných dokladů (vyplněný, podepsaný a zaměstnavatelem podepsaný formulář e-přihlášky, doklady o vzdělání) na NCO NZO je uchazeč prostřednictvím NCO NZO nahlášen pověřenému pracovišti LF OU. Následně je uchazeč osloven kontaktní osobou pověřeného pracoviště LF OU.

Bližší informace ke studiu


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 07. 2021