Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

  • Obrázek

Prohlášení děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity Arnošta Martínka k přerušení projednávání žádosti o akreditaci studijního programu Všeobecné lékařství

Přestože Lékařská fakulta Ostravské univerzity pracovala na přípravě akreditačního spisu usilovně několik měsíců a pro získání akreditace udělala maximum možného, rozhodla se Rada Národního akreditačního úřadu akreditaci magisterského programu Všeobecné lékařství fakultě nakonec neudělit. Při rozhodování NAU pravděpodobně nakonec převážila váha kritizovaného nedostatečného počtu docentů a profesorů nad odbornou a nikdy nezpochybněnou kvalitou absolventů lékařské fakulty a jejich společenskou potřebou v regionu.

Je důležité zdůraznit, že aktuální rozhodnutí akreditačního úřadu nebude mít žádný dopad na stávající studenty, kteří obor Všeobecné lékařství na fakultě již studují. Neudělení akreditace ze strany NAU a nutnost přípravy celé nové akreditace programu však bude mít negativní celospolečenský dopad, a to nejen na samotnou fakultu a univerzitu, ale také na celý moravskoslezský region. Bezprostředním a nejvážnějším dopadem je skutečnost, že fakulta aktuálně nemůže přijímat studenty oboru Všeobecné lékařství do prvních ročníků.

Za základní nedostatek při zvažovaném rozhodování o přidělení akreditace považuje NAU nedostatečné personální zabezpečení docenty a profesory zejména ve funkcích přednostů klinik a ústavů LF OU a Fakultní nemocnice Ostrava. A to i přes tu skutečnost, že se v uplynulém desetiletém období podařilo našim vlastním kmenovým akademikům úspěšně obhájit ve 23 případech habilitační řízení a ve 3 případech profesorská řízení. Stejně tak se podařilo v uplynulém desetiletém období výrazným způsobem rozvíjet vědu a výzkum na LF a to tak, že z téměř nulových relevantních publikací se probojovala v závěru období na první místo mezi ostatními fakultami Ostravské univerzity.

Přestože již v době před jednáním Rady NAU zahájilo vedení lékařské fakulty spolu s novým odborným garantem programu Všeobecné lékařství, a v úzké spolupráci s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava, celou řadu personálních a organizačních změn, nebyly již tyto změny pracovní skupinou, odbornou zpravodajkou a většinou členů NAU akceptovány. Současné vedení lékařské fakulty, včetně mé osoby, se nezříká své dílčí zodpovědnosti na neúspěchu podané akreditace. Na druhé straně je nutné zdůraznit, že dosažení optimálního personálního zajištění docenty a profesory na začínající lékařské fakultě není otázkou několika měsíců, ale mnoha let s řadou dalších faktorů. Ano, fakulta měla deset let na to, aby své ústavy a kliniky personálně posílila. Bohužel se během těchto deseti let vystřídalo ve funkci ředitele FNO celkem pět lidí a stejně tak pět lidí se vystřídalo ve funkci děkana. Bohužel, ne všichni ředitelé nebo děkani měli zájem na zkvalitnění personální skladby lékařské fakulty. Na tuto skutečnost jsem upozorňoval otevřeným dopisem už na jaře 2018, kdy jsem jako děkan LF OU upozorňoval politické vedení města a kraje, že kvalita zvažovaného obsazení vedení FNO ohrozí do budoucna nejen udržení personální kvality lékařské fakulty, ale i statut fakultní nemocnice. Výsledkem několikaměsíčního působení tehdejšího ředitele Evžena Machytky a tehdejšího děkana Pavla Zonči bylo odvolání 4 docentů základních oborů, přičemž většina těchto funkcí není do dnešního dne odpovídajícím způsobem zajištěna a tato skutečnost je ze strany pracovní skupiny NAU výrazně kritizována.

Přes všechna výše zmíněná fakta upozorňuji, že se nezříkám spoluzodpovědnosti na neúspěchu podané akreditace. Z tohoto důvodu projednám v nejbližší době se senátem lékařské fakulty a s ředitelem FNO další postup, zaměřený k cíli dosáhnout co v nejkratším období takového zkvalitnění personální skladby akademiků (docentů a profesorů) na LF OU a FNO, která zabezpečí úspěšné získání nové akreditace v programu.


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 07. 2020

facebook
instagram
twitter
rss
social hub