Zájmový seminář: Medikem na zkoušku

Název vzdělávacího modulu:Zájmový seminář: Medikem na zkoušku
Fakulta / organizační jednotka: Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Cílová skupina:Středoškolští studenti se zájmem o budoucí vysokoškolské studium medicíny (maturitní ročníky).
Předpokládaný počet zapojených žáků:Nedefinováno. Bude upřesněno na základě konečného počtu přihlášených zájemců. Vybraní zájemci jsou následně rozdělení do skupin.
Způsob výběru žáků, kteří se zúčastní vzdělávací akce:Pro všechny uchazeče o vzdělávací modul bude vypracován vstupní test, který se bude skládat z 50-ti otázek z biologie buňky a člověka. Studenti jsou vybírání na základě výsledků tohoto testu.
Zahájení vzdělávacího modulu:Říjen 2019
Ukončení vzdělávacího modulu:Prosinec 2019
Přihlášky:https://forms.gle/rubjpvYS1t2h5bX36
Garantující odborná katedra:Ústav fyziologie a patofyziologie
Garanti odborných předmětů:MUDr. Vojtěch Jarkuliš, MUDr. Jiří Stach
Koordinátor pro studenty:MUDr. Tomáš Michalčák

Organizace studia - Témata

  • Seminář: Úvod do histologie a krevní nátěr
  • Seminář: Dýchací soustava člověka
  • Seminář: Anatomie srdce, převodní systém srdeční, velký a malý krevní oběh
  • Seminář: Gastrointestinální systém a výživa
  • Praktické cvičení: Hematokrit, sedimentace, Krevní skupiny, Hemokoagulace
  • Praktické cvičení: Spirometrie
  • Praktické cvičení: Převodní systém, EKG, Krevní tlak
  • Praktické cvičení: Elektromyografie
  • Praktické cvičení: Základy kardiopulmonální resuscitace
  • Praktické cvičení: Základy chirurgického šití

Organizace studia - Harmonogram

Forma výuky je rozdělena do seminářů a praktických cvičení. Bude pro studenty připraveno celkem 10 témat s frekvencí 1x týdně v odpoledních hodinách (od 16:00). Studenti budou organizováni do skupin po 15-ti lidech. Semináře z anatomie a histologie budou obsahovat odborný výklad, přednášku a taktéž kolokviální konzultaci jednotlivých vyučovaných témat s využitím plastových anatomických modelů, výukových plakátů, mikroskopů a audiovizuální techniky. V praktických cvičeních z fyziologie budou mít studenti unikátní možnost se obohatit o rozšířené poznatky z Hematologie a naučit se pracovat se systémem PowerLab společnosti AD Instruments. Jedná se o systém, který je schopen zaznamenávat fyziologické procesy u člověka a následně je demonstrovat na počítačích. Studenti tedy budou měřit vitální funkce a naučí se je vyhodnotit a zpracovat. Závěrem se v rámci kurzu chirurgického šití a KPR naučí základním praktickým dovednostem každého lékaře. Jak teoretické semináře, tak i praktická cvičení budou probíhat v prostorách LF OU. Pro středoškolské studenty jsou vypracovány studijní opory, které rozšiřují a tvoří výukovou nadstavbu nad standardní penzum znalostí středoškoláka v oblasti biologie člověka. Jedná se o identický, ale zkrácený model vysokoškolské výuky v rámci prvních tří let vysokoškolského studia v oboru Všeobecné lékařství.

Anotace vzdělávacího modulu:

V roce 2013/14 byl odstartován 1. ročník spolupráce Lékařské fakulty OU s pilotní školou - Jazykovým gymnáziem Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, p. o., na projektu Integrace středoškoláků do výuky Fyziologie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Zaměření odpovídá dlouhodobému záměru Moravskoslezského kraje vzdělat a udržet v regionu mladé odborníky a přilákat ke studiu Lékařské fakulty OU mladé talentované lidi z okolních regionů.

Realizaci vzdělávacího modulu po organizační stránce bude zajišťovat koordinátor pro studenty - MUDr. Tomáš Michalčák. Jednotlivé kurzy budou pod vedením dvou odborných garantů - MUDr. Vojtěch Jarkuliš a MUDr. Jiří Stach. Každý garant vede skupinu lektorů, která se skládá ze studentů všeobecného lékařství, pečlivě vybraných na základě studijních výsledků a vhodných pedagogických předpokladů.

Dosavadní zkušenosti v této oblasti:

Vzdělávací modul „Medikem na zkoušku“ zajišťuje Lékařská fakulta OU. V akademickém roce 2017/2018 byl odstartován 5. ročník této vzdělávací aktivity, kdy došlo ke znásobení počtu účastníků a bylo zapojeno již několik středních škol nejen z katastrálního území města Ostravy - Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Gymnázium Hrabůvka, Gymnázium Josefa Kainara (Hlučín), Matiční Gymnázium - Ostrava, Gymnázium Hladnov, Gymnázium Olgy Havlové a Přírodovědné gymnázium PRIGO (Ostrava). Modul zahrnuje témata jak ze základních medicínských teoretických předmětů - Anatomie, Histologie a Fyziologie, tak z kliniky - Kurz chirurgického šití, Kurz kardiopulmonální resuscitace. V současné době je to jediný druh aktivity pro střední školy tohoto typu. Studenti si projdou vysokoškolským studiem a vším, co k tomu patří.

Cíle realizace modulu:

Základním cílem vzdělávacího modulu je umožnit nadaným studentům střední školy vyzkoušet si studium na VŠ ještě v době jejich středoškolského kurikula. Tato neocenitelná příležitost ověří skutečný zájem, předpoklady a profilaci budoucího absolventa střední školy. V neposlední řadě je potřeba zmínit, že rozšířené znalosti ve vybraných okruzích. Realizace tohoto vzdělávacího modulu, která navazuje na vzdělávací kurzy nabízené již od roku 2013, má za cíl zviditelnit fakt, že Ostrava je schopna nabídnout ojedinělé a kvalitní studium pro žáky SŠ v daném oboru a zajistit tak do budoucna motivované studenty a absolventy VŠ, kteří by v regionu do budoucna zakotvili.

Zapojení středních škol:

Zapojené střední školy se na projektu podílejí na principu dobrovolnosti, zájmovosti studentů a pedagogů o jejich přípravu na studium na VŠ. Při realizaci vzdělávacího modulu je zastoupeno neformální vzdělávání v rovině prestiže spolupráce střední školy s VŠ, což není zcela běžná praxe. Kurz není koncipován jako navazující platforma na Středoškolskou odbornou činnost, stojí po jejím boku jako jedna z forem rozšiřující standardní edukační kurikulum. V tomto duchu byl v uplynulých obdobích kurz podpořen náměstkyní hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věrou Pálkovou. Účast na SOČ je ponechána na rozhodnutí a praxi jednotlivých škol.

Výstupní doklad: CERTIFIKÁT o absolvování výukového modulu vydaný Lékařskou fakultou OU (podmínkou pro získání certifikátu je absolvování všech seminářů a praktických cvičení s max. 1 řádně omluvenou absencí).
Poznámka.: Součástí výuky bude evidence docházky a na konci cvičení si budou studenti moci ověřit, do jaké míry zvládli absorbovat dané penzum znalostí a to formou testu. Tak jako je to rutinně zavedeno na VŠ, tak i docházka bude striktně zaznamenána a bude sloužit jako motivační faktor pro úspěšné dokončení kurzu a získání certifikátu. Pro větší systematičnost budou pro kurzy zpracovány studijní opory, sloužící pro náběr nadstavbových znalostí.

Využití v praxi:

Po úspěšném absolvování vzdělávacího modulu obdrží účastníci - nadaní studenti - osvědčení o absolvování (certifikát) vydaný fakultou, jež může v rámci přijímacího řízení na vysokou školu prokázat zájem studenta o danou odbornou problematiku.

Fotogalerie:

Vysokoškolákem na zkoušku - Anatomie a Fyziologie
Vysokoškolákem na zkoušku - Anatomie a Fyziologie
Vysokoškolákem na zkoušku - Anatomie a Fyziologie
Vysokoškolákem na zkoušku - Anatomie a Fyziologie
Vysokoškolákem na zkoušku - Anatomie a Fyziologie

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 08. 2019