Otevřený dopis děkana Lékařské fakulty OU studentům a zaměstnancům LF OU ze dne 19. července 2019

Vážené kolegyně, kolegové, studentky a studenti,

jistě už jste zaznamenali, ať už v médiích, či ve svých emailových schránkách, informaci o tom, že rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata navrhuje mé odvolání. Důvodem je výsledek interního šetření kontrolní komise Národního akreditačního úřadu, který slouží výhradně k vydání rozhodnutí NAÚ po vypořádání připomínek ze strany kontrolované osoby a  za který mám být jako současný děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity plně zodpovědný. Doposud jsem se zdržoval jakýchkoliv obsáhlejších mediálních vyjádření. Namísto hromadného zasílání emailů a poskytování rozhovorů do médií jsem spatřoval řešení spíše ve věcné diskuzi na akademické půdě a zejména v důkladné přípravě podkladů pro účinnou argumentaci předložených výtek ve společné odpovědi Národnímu akreditačnímu úřadu.

Připravit společný materiál, který by byl ve shodě fakulty i univerzity, navrhnul i Akademický senát LF OU. Bohužel toto usnesení univerzita zcela ignorovala a Národnímu akreditačnímu úřadu zaslala do značné míry konfrontační materiál. Lékařská fakulta proto Národnímu akreditačnímu úřadu zaslala vlastní stanovisko, ve kterém poskytuje plné vysvětlení k jednotlivým bodům protokolu s hledáním nápravy. Pevně doufám, že naše stanoviska vezme NAÚ při konečném rozhodování o budoucnosti fakulty v potaz, protože zasílat materiály konfrontačního charakteru, či jakkoliv veřejně znevažovat práci kontrolorů, nepovažuji v tomto případě za šťastné řešení.

Důvodem pro mé odvolání má být skutečnost, že jsem jako děkan jednoznačně zodpovědný za přijímací řízení na fakultu a přijetí problémových uchazečů. Interní protokol však výhradně hovoří o systémových pochybeních, existujících a trvajících na LF po celou dobu její existence bez ohledu na to, kdo funkci děkana vykonával. Nemyslím si, že mé odvolání či naopak setrvání ve funkci děkana bude mít jakýkoliv vliv na konečné rozhodování Národního akreditačního úřadu.

Jak sám rektor uvádí, pokud má univerzita přesvědčit NAÚ, že učinila všechna potřebná opatření k nápravě, není možné, aby ve funkci děkana setrvával kdokoli, kdo byl za přijímání problémových studentů zodpovědný. Dovolím si však podotknout, že v protokolu není jediná zmínka o osobní zodpovědnosti děkana. Co však v médiích ani na akademické půdě nezaznělo, je skutečnost, že kontroloři v interním dokumentu několikrát zmiňují úlohu garanta oboru, kterým je od roku 2010 profesor Jan Lata. Přestože pan rektor jakoukoliv odpovědnost odmítá, je otázkou jak se k této situaci Národní akreditační úřad postaví, a zda se spokojí s řešením v podobě navrhovaného odvolání současného děkana.

Pan rektor si také otevřeně posteskl, že se lékařská fakulta mediálně nebrání nařčením a přirovnáváním k plzeňským právům. Zde si milí kolegové a studenti dovolím jednu poznámku. Nebyl jsem to já, kdo dokument o kontrole veřejně zaslal na jednotlivá pracoviště univerzit, odkud se během jediného dne dostal do médií. Pochopitelný zájem novinářů pak už jen sehrál svoji roli. Přirovnal bych to k situaci, kdy někdo založí požár a později lituje, že ho druzí účinně nehasí. Věřte, že mně jako člověka, který stál u zrodu lékařské fakulty, tato situace vůbec netěší a mrzí mě, jakému nehezkému mediálnímu obrazu, musí lékařská fakulta dlouhodobě čelit.

Jako děkan uznávám, že dlouhodobý proces přijímání uchazečů na lékařskou fakultu měl své chyby a rozhodně nebyl dokonalý. (Proto jsme už na začátku letošního roku přijali jako fakulta řadu nápravných opatření, o kterých jsme informovali Národní akreditační úřad). Odmítám však jakékoliv mediální zkratky typu manipulace, korupce a podobně. (Samozřejmě se nabízí otázka, do jaké míry jde o účelové texty s cílem definitivně zlikvidovat pověst Lékařské fakulty Ostravské univerzity, jejíž vznik nesli a nesou mnozí nelibě.)

Jsem přesvědčen, že moje odstoupení by na konečné rozhodnutí Národního akreditačního úřadu nemělo žádný vliv a jen by opět a zase destabilizovalo situaci na Lékařské fakultě, která se po složitém období děkanského dvojvládí i vyhrocených vztazích s bývalým vedením fakultní nemocnice konečně uklidnila. Na závěr mi dovolte říct, že jako děkan lékařské fakulty jsem nikdy neučinil nic, co by bylo v rozporu s elementární slušností či etikou a nikdy jsem záměrně neučinil nic, co by mohlo ohrozit důvěryhodnost, prestiž a zejména zákonnost fungování lékařské fakulty. Za tím si stojím a nebude-li zbytí, jsem připraven bránit se proti těmto nařčením i soudní cestou.

Arnošt Martínek
Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 07. 2019