Vyjádření Lékařské fakulty k zveřejněnému internímu protokolu o kontrole komise NAÚ

Vedení Lékařské fakulty OU nerozumí tomu, proč se protokol o kontrole komise NAÚ, který je výhradně interním materiálem, který zatím nebyl nijak připomínkován, stal předmětem široké mediální diskuze i diskuze na půdě celé univerzity. Upozorňujeme, že tento protokol slouží jen jako podklad pro sdělení stanoviska Ostravské univerzity a lékařské fakulty k jednotlivým kontrolním zjištěním v tomto dokumentu obsaženým a teprve poté bude relevantním podkladem k vydání konečného rozhodnutí Národního akreditačního úřadu.

Zároveň si dovolujeme k celé záležitosti podotknout, že navzdory šetření komise jsme už pro právě probíhající přijímací řízení přijali celou řadu opatření, která zpřísňují pravidla odvolacího řízení. Tuto skutečnost však komise během svého šetření nijak nezohlednila a navrhuje v interním dokumentu přistoupit ke krokům, které však už fakulta před několika měsíci učinila a nové procesy nastavila. Věříme, že výše zmíněnou skutečnost i námi zaslané připomínky Národní akreditační úřad ve svém konečném rozhodnutí zohlední.


Vyjádření děkana Lékařské fakulty OU doc. MUDr. Arnošta Martínka CSc.:

S ohledem na některé hlasy volající po mém odvolání (paradoxně nikoliv z Lékařské fakulty OU) bych se rád vyjádřil, že jsem veřejně deklaroval, že v případě, že se prokáže mé osobní selhání v procesu příjímacího a odvolacího řízení, budu na svoji funkci rezignovat. Nicméně předložený protokol hovoří výhradně o systémovém selhání (což například potvrzuje i vyjádření prof. Vladimíry Dvořákové). Z tohoto důvodu nespatřuji řešení ve své rezignaci, ale naopak v přijetí nápravných opatření. V době, kdy se konečně definitivně stabilizovala situace na půdě lékařské fakulty i vztahy s fakultní nemocnicí bych svou rezignaci vnímal jako opravdu nešťastné řešení, které by ničemu nepomohlo.

Stanovisko k postupu rektora při návrhu na mé odvolání z funkce děkana z jeho vlastního podnětu

 1. Jak jsem již uvedl při jednání AS LF, jež se konalo dne 24. 6. 2019, závěry kontrolní skupiny NAU podléhají konfrontaci s námitkami Ostravské univerzity a LF OU, a návrhy opatření uvedené v Protokolu o kontrole nemají v současném stavu projednávání jakékoliv právní důsledky. Proto předložený návrh na odvolání považuji za předčasný a  nekorektní.

 2. Jak OU tak LF vypracovaly námitky k protokolu o kontrole, jimiž vyslovily jednak nesouhlas s některými kontrolními zjištěními, jež považují za zcela či částečně nesprávná a v důsledku toho i nesouhlas s právním hodnocením příslušných skutkových zjištění a jednak, a to zejména na úrovni LF. Popsaly nápravná opatření, jež byla či budou přijata na úrovni LF k odstranění vytýkaných pochybení. Teprve dnem vypořádání námitek kontrolním orgánem či jejich předáním k vyřízení příslušnému správnímu orgánu bude kontrola ukončena. Následně, nikoliv předčasně jak rektor OU již činí, bude možné vyvodit příslušné závěry. Jakýkoliv předčasný krok vůči děkanovi výrazně omezuje, ba dokonce činí nemožnou jeho možnost aktivně se účastnit projednávání námitek a činit potřebné faktické a případně právní kroky v této záležitosti a s ohledem na razantní postup vedoucí k mému odvolání z funkce děkana před ukončením kontroly se logicky naskýtá otázka, zda tento důsledek není hlavním cílem tohoto postupu.

 3. Rektorem OU tvrzené mé osobní selhání je v zásadním rozporu s kontrolními zjištěními, obsaženými v Protokolu, který jednoznačně hovoří o systémových pochybeních, existujících a trvajících na LF po celou dobu její existence bez ohledu na to, kdo vykonával funkci děkana LF.

 4. Osobně budu požadovat vyjádření ke kontrolní zprávě od příslušných osob, které mohou podat relevantní vyjádření k těmto systémovým pochybením, a to včetně vyjádření odborného garanta oboru Všeobecné lékařství, kterým je od roku 2010 prof. MUDr. J. Lata, CSc.

 5. Pro současnou situaci považuji za signifikantní také to, že jak v  původním dokumentu rektora vyhotoveným pro veřejnost, popisujícím důvody pro mé odvolání z funkce děkana LF, tak v jeho dokumentu, nazvaném Podnět k odvolání děkana LF OU ze dne 15. 7. 2019, v němž jsou popsány důvody pro mé odvolání, je proveden pouze obecný odkaz na právní předpisy, zejména příslušná ustanovení zákona č. 111/1998 Sb. upravující působnost a pravomoci děkana, aniž je explicitně k jednotlivým tvrzením uvedeno, které ustanovení tohoto zákona či vnitřního předpisu jsem porušil vytýkaným jednáním.

  Mimo to ust. § 28, odst. 3 zákona o vysokých školách stanoví, že:
  (3) Rektor může odvolat děkana z vlastního podnětu, a to pouze po předchozím vyjádření akademického senátu fakulty a se souhlasem akademického senátu veřejné vysoké školy v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty. Tolik litera zákona.

  O tom, že bych neplnil svoje povinnosti nebo závažným způsobem poškodil zájmy OU nebo LF není v Protokolu o kontrole ani zmínka a jakékoliv neplnění nebo poškození OU a LF nadále odmítám.

 6. Pokud je mi vytýkáno porušení vnitřních předpisů OU a LF, pak uvádím, že kromě obecné úpravy provedené článkem 31 – článkem 35 Statutu OU a článkem 25 Statutu OU, které pouze citují VŠ zákon, neexistoval v hodnoceném období žádný vnitřní předpis vydaný OU či LF. Tyto vnitřní předpisy v oblasti přijímacího řízení byly přijaty až začátkem roku 2019. Rovněž žádný kontrolní či metodický orgán OU v minulosti nikdy na případné nedostatky v oblasti přijímacího řízení neupozornil. Audit rektorátu, zaměřený na způsob přijímacího řízení v roce 2010 a v roce 2012, neshledal ve způsobu přijímacího a odvolacího řízení na LF OU žádné nedostatky a taktéž Institucionální akreditace LF OU v roce 2018 byla udělena LF OU v roce 2018 bez připomínek.

 7. Pokud se týče podnětu rektora OU ze dne 15. 7. 2019 k mému odvolání z funkce děkana LF, jenž mi byl doručen, předložím AS LF a AS OU své podrobné stanovisko k jednotlivým konkrétním tvrzením, jimiž musí být prokázána existence odvolacích důvodů popsaných v paragrafu 28, odstavec 3 VŠ zákona.

Doc. MUDr. A. Martínek, CSc., děkan LF OU


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 07. 2019