Lékařská fakulta Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci

Sjednotit podmínky výběrových řízení na přednosty klinik, prohloubit personální spolupráci ve vědě a výzkumu nebo zavést stipendijní programy pro nejlepší studenty medicíny. To je jen úzký výčet úkolů, které si stanovil děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity docent Arnošt Martínek společně s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava doktorem Jiřím Havrlantem. Oba se shodli na nutnosti intenzivnější spolupráce, kterou stvrdili podepsáním společného memoranda.

„Jsem nesmírně rád, že má Fakultní nemocnice Ostrava nového ředitele s plnohodnotným mandátem. S panem doktorem Havrlantem jsem od jeho jmenování do funkce ředitele v úzkém kontaktu. Věřím, že se nám společně podaří obnovit vzájemnou spolupráci, která byla narušena v důsledku nesmyslných destabilizačních kroků předchozího ředitele Evžena Machytky,“ říká děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. a dodává, že podepsání memoranda vnímá jako symbol obnovy oboustranné důvěry.

Stabilizovat vtahy s ostravskou lékařskou fakultou chce co nejrychleji také nový ředitel ostravské fakultní nemocnice MUDr. Jiří Havrlant: „Prostřednictvím memoranda o vzájemné spolupráci jsme si s panem děkanem stanovili cíle, kterých bychom chtěli v nejbližších měsících dosáhnout. Věřím, že zejména společným dialogem se nám podaří narušenou důvěru opět obnovit.“

Kromě sjednocení podmínek výběrových řízení na přednosty klinik v souladu se standardy Lékařských fakult ČR se oba shodli na nutnosti intenzivnější personální spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. Také proto děkan Martínek navrhnul, aby byl členem Vědecké rady LF OU nový ředitel fakultní nemocnice MUDr. Jiří Havrlant. „Ještě to musí schválit Akademický senát lékařské fakulty, ale věřím, že jeho členové nebudou mít k tomuto návrhu žádných námitek,“ dodává děkan Arnošt Martínek.

Společně s Jiřím Havrlantem se bavili také o možnosti zavést pro větší motivaci studentů v rámci jejich praxe ve fakultní nemocnici speciální stipendijní programy. Intenzivněji spolupracovat chtějí i na organizaci zahraničních pobytů pro studenty a lékaře fakultní nemocnice. A shodli se i na nutnosti personální i přístrojové spolupráce, která by zajistila úspěšnou pregraduální výchovu studentů a postgraduální výchovu lékařů a zdravotnických pracovníků v prostorách fakultní nemocnice, včetně zajištění celostátních předatestačních kurzů a atestačních zkoušek. „Jsem přesvědčen, že pokud výše zmíněných cílů dosáhneme, podaří se nám zlepšit podmínky po vzdělávání studentů, lékařů i zdravotnických nelékařských pracovníků a postupně tak obnovíme prestiž obou organizací,“ uzavírá děkan Arnošt Martínek.

medici
FOTO: Společný dialog mezi FNO a lékařskou fakultou vítají i studenti. Autor: Archiv LF OSU


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 03. 2019