Vyjádření k výběrovému řízení na přednostu chirurgické kliniky FNO

Na webových stránkách Fakultní nemocnice Ostrava je uveřejněno Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa, a to přednosty Chirurgické kliniky FN Ostrava s uvedením nepravdivého údaje, že FN Ostrava takto činí spolu s děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Lékařská fakulta odkazuje na obsah dopisu jejího děkana č.j. OU-60449/11-2018 ze dne 20. 7. t.r., jímž vznesla výhrady ke stanoveným podmínkám výběrového řízení a na obsah dopisu děkana LF OU č.j. OU-64942/11-2018 ze dne 1. 8. 2018, jež jsou uveřejněny spolu s tímto oznámením a kterými LF OU osvětlila řediteli FN Ostrava právně významné skutkové a právní okolnosti, pro které se nebude podílet na vyhlášení předmětného výběrového řízení a na následném vzniku protiprávního stavu popsaného dopisem děkana LF OU ze dne 1. 8. 2018.

Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., děkan LF OU


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 09. 2018