Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii

Řešitel: doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Pracoviště: Ústav medicíny katastrof

Anotace

Základním smyslem řešení projektu je zvýšení úspěšnosti komplikovaných traumatologických operací spojených s aplikací moderních instrumentárií, operačních postupů a osteosyntetických fixačních prvků se speciální povrchovou úpravou. Zavádění nových operačních postupů a nová koncepce designu osteosyntetických fixačních prvků v traumatologii významně sníží riziko opožděného hojení, vznik pakloubů nebo riziko vzniku infekce. Včasnější rehabilitací se zátěží končetiny se zkrátí doba léčení zlomenin a sníží se i poúrazová úmrtnost během hospitalizace, především u starších pacientů s komordibitami. Souvisejícím účelem řešení je snížení dávek rtg záření nejen pacientů, ale i členů operačního týmu při traumatologických operacích, vývojem a zaváděním postupů miniinvazivní aplikace implantátů s využitím navigačních postupů. Monitorování pooperační zátěže pacienta pak umožní přesné sledování hojení zlomenin u všech typů virtuálně plánovaných traumatologických operací.

Výzkum a vývoj jsou v navrhovaném projektu úzce propojeny a cíleny k praktickému využití nových vědecko-výzkumných poznatků inovativních řešení u výrobních firem zdravotnických prostředků a v klinické praxi. Základní zaměření vědecko-výzkumných aktivit v projektu je koncentrováno na řešení operačních technik a pooperační péče při léčbě zlomenin, které vychází z konkrétních požadavků uživatelů, lékařů klinických pracovišť. Protože komplexní řešení této problematiky vyžaduje zapojení inženýrů, technologů a lékařů, je úspěšné řešení projektu podmíněno mezisektorovou spoluprací technicko-vývojových úseků výrobních podniků, vědecko-výzkumných pracovišť medicínských a materiálově-inženýrských disciplín a praktických klinických pracovišť. Zároveň interdisciplinární přístup k řešení projektu zaručuje inovativní výsledky, které povedou k návrhu nových operačních technik, k využití nových osteosyntetických materiálů, operačních nástrojů a postupů v období udržitelnosti projektu. V rámci řešení projektu jsou připravovány i komplexní systémy pro předoperační podporu operačního týmu a pooperačního sledování pacienta z hlediska zatěžování a pro účinný efektivní plán rehabilitačních postupů.

Úspěšná realizace projektu je podmíněna rozšířením Biomechanické laboratoře Centra pokročilých inovačních technologií VŠB-TUO o potřebnou rozvojovou infrastrukturu. Tato laboratoř budovaná v úzké součinnosti s Klinikou úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava, kde je v provozu i její detašované pracoviště, již v současné době zavádí do klinické praxe zcela ojedinělé rehabilitační metody léčby zlomenin. V rámci řešení projektu budou vyvinuty inovativní operační postupy s navigací, které povedou ke zpřesnění a ke kontrole invazivních technik. Tím se zvýší kvalita prováděných operací, která je klíčová pro následnou rekonvalescenci a zkrácení doby hojení.


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 05. 2018