Metabolický syndrom a jeho komponenty jako celospolečenský problém

Řešitelé: prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., doc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Pracoviště: Katedra interních oborů, Ústav fyziologie a patofyziologie

Anotace

Obesita a metabolický syndrom jsou závažným celospolečenským problémem a jednou z výzkumných priorit Ministerstva zdravotnictví ČR. 30 % osob české populace má diagnostikován metabolický syndrom, označovaný termínem „současná civilizační endemie“, ovlivňující medián přežívání populace. Součástí 5 komponent metabolického syndromu je obezita, zde se obě onemocnění prolínají, avšak patogeneze, díky efektu dalších faktorů metabolického syndromu se vyznačují odlišným mechanizmem poškození, než izolovaná obezita, aterogenní faktory, diabetes mellitus 2. typu a především ukládání tuku v parechymatozních tkáních vedou ke změnám morfologie a funkce a jsou matrix pro iniciaci kancerogeneze.

Z hlediska výzkumu se tato oblast jeví jako ideální pole pro výzkumný multidisciplinární tým složený jednak oborů teoreticky výzkumných jako je fyziologie, patofyziologie a biochemie, tak klinických, a to gastroenterologie, metabolismus a výživa, metabolická endoskopie a chirurgie.

Výzkumná skupina se v posledních letech zabývá výzkumem v oblasti endokrinních regulací GIT a metabolických změn po úpravách GIT v léčbě obezity. Tato tradiční oblast bude rozšířena do oblasti metabolického syndromu, která s obezitou úzce souvisí, tedy v současné době velmi studovanému tématu indukce, regulace funkce a  hodnocení parametrů funkce, resp. možná progrese směrem do karcenogeneze, u NAPD - nealkoholická pankreatická steatóza a u onemocnění jater – NAFLD, především u formy NASH. Výzkum tímto směrem je možný i díky dobrému laboratornímu a diagnostickému základu. Úspěchy, a to jak publikační, tak i z hlediska spolupráce (Harvard University, Mayo Clinic) jsou zárukou dalšího rozvoje této prioritní osy včetně budoucí návaznosti na Ph.D. programy a v budoucnu i habilitační řízení.


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 05. 2018