Zemřel prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc. – vynikající osobnost Lékařské fakulty OU

Vážený pane profesore, milý Rajko, vážení smuteční hosté,
je pro mne poctou, že se s profesorem doktorem Rajkem Dolečkem, DrSc., mohu jménem svým i jménem všech jeho spolupracovníků z klinik interní, traumatologické, popáleninové i dalších celé Fakultní nemocnice Ostrava, ale i jménem všech jeho spolupracovníků z kateder, klinik a ústavů Lékařské fakulty Ostravské univerzity, dnes naposledy setkat a rozloučit se.

Je pro mne velmi obtížné až nemožné ve svém krátkém vystoupení shrnout veškeré aspekty plného života tak vynikající osobnosti, jakou Rajko Doleček byl. Jedná se o dlouhý a bohatý život 66 let usilovné práce ve stávající FN Ostrava a ve svém závěru i na LF OU naplněný rozsáhlou odborně zdravotnickou, publicistickou, vědeckovýzkumnou a pedagogickou činností s nesmírným celospolečenským přínosem.

Z těchto důvodů bych proto u tak známé společenské osobnosti, jakou Rajko bezesporu byl, si dovolil vzpomenout pouze několik významných aspektů z jeho života, které zanechaly největší stopu a dojem na nás jeho nejbližších spolupracovníků.

Jednou z mnoha vlastností, kterou jsme jako kolegové Rajka Dolečka na něm obdivovali, byl jeho nesmírný pracovní zápal, optimismus a cílevědomost, které byly postupně korunovány následujícími úspěchy:

  • úspěšnou obhajobou kandidatury, doktorátu, docentury a profesury v oboru endokrinologie (endokrinologické odezvy u popáleninového traumatu),
  • vznikem (1951) a následným rozvojem oboru endokrinologie v MS kraji,
  • širokou publicitou metod zdravé výživy.

Bohatá vědeckovýzkumná činnost je doložena 217 odbornými články a 11 monografiemi věnovanými právě endokrinologii popálenin, traumatu, stáří a obezity.

Všeobecně známou publicistickou činnost bych namátkově doložil například publikacemi a televizními pořady, jako byly: Nebezpečný svět kalorií - oceněný cenou Zlatého krokodýla, Tajemný svět hormonů, Nemoci civilizace, Nemoc půl miliónu, Dejte léta životu a dalšími.

Neméně významným úspěchem pracovní a pedagogické činnosti Rajka Dolečka je i ta skutečnost, že byl iniciátorem a jedním ze zakladatelů Zdravotně sociální fakulty OU v roce 1993. ZSF se pak po svých dalších metamorfózách přes Fakultu zdravotnických studií stala základem pro úspěšně akreditovanou Lékařskou fakultu OU v roce 2010. Vznikem LF OU bylo korunováno mnohaleté úsilí mnoha generací od roku 1945 snažících se o vznik této fakulty v našem regionu.

Druhou vlastností hodné obdivu celého pracovního kolektivu byla i Rajkova láska k endokrinologii a k srbskému národu.

Jeho lásku k endokrinologii bych doložil Rajkovým oblíbeným mottem: „endokrinologie je krásná svou dynamikou, tzn. že sleduje hormonální odezvu organismu na nejrůznější situace dané změnami vnějšího a vnitřního prostředí. Přitom o našem osudu rozhodují substance v zanedbatelné koncentraci piktogramů“.

Lásku k srbskému národu Rajko projevil svým aktivním zapojením do protinacistického odboje ve svém mládí, v dospělosti pak v bohaté beletrické formě věnované srbskému národu. Namátkou jmenuji: Necenzurované obrazy z dějin Kosova a Metohije, Necenzurované obrazy z dějin jihoslovanských bratrů, Rozhovory s generálem Mladicem, Na cestách, a také v autobiografických publikacích Dopisy z Pontu, Příběhy strakatého Bila (pro děti), Inventura v 89 létech - Ve stínu Balkánu.

Přínos beletrické tvorby pro srbský národ byl oceněn nejvyššími státními srbskými vyznamenáními – Vysoký řád Njegoše a Zlatou medailí za zásluhy a nejvyššími církevními vyznamenáními – Nejvyšším řádem Svatého Sávy.

Další neméně významnou kolektivem obdivovanou vlastností Rajka byla jeho lidskost a přátelský přístup ke všem lidem. Historickým se stal v této oblasti výrok našeho i Rajkova blízkého spolupracovníka kolegy Daniela Balabána v tom smyslu, že, cituji: „Rajko zdraví i nejprostší ženu tak, jakoby zdravil královnu“.

Co říci závěrem?

Při bohatém a plném životě Rajka Dolečka nemohla zaznít v mém krátkém resumé celá řada významných aspektů jeho života, které odkazuji na vaši paměť a vzpomínky.

Milovaný Rajko, všechny nás mrzí, že už Tě nikdy nespatříme v našich pracovních zdravotnických a školských kolektivech, v kolektivu lékařské knihovny při hledání nejčerstvějších literárních zdrojů pro Tvé publikace, že už nikdy neochutnáme Tebou připravované proslavené kuře Tabasco na plesech FNO a že už nikdy neuslyšíme Tvůj známý milý a přátelský pozdrav „Nazdar hombre“.

Na druhé straně zcela upřímně věřím tomu, že Tvá osobnost zanechala v srdcích a myslích Tvých kolegů tak hlubokou stopu, že i přes svůj odchod zůstáváš i nadále tady mezi námi.

Milý Rajko, jménem svým a jménem Tvých kolegů se s Tebou loučím s poděkováním a hlubokou vděčnosti za vše, co jsi za svůj život pro nás i pro celou společnost vykonal.

Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Děkan Lékařské fakulty OU, přednosta IK Fakultní nemocnice Ostrava