Výzkum RNDr. Hrdinky na titulní straně prestižního vědeckého časopisu Molecular Cell

Dostat se na obálku proslulého světového časopisu je pro většinu smrtelníků nedostižnou metou. RNDr. Matouš Hrdinka, Ph.D. z Katedry interních oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Kliniky hematoonkologie FNO již tento pocit zná. Recentní číslo prestižního vědeckého časopisu Molecular Cell ocenilo aktuálnost a důležitost jeho dosavadního výzkumu na Univerzitě v Oxfordu nejen samotným publikováním, ale zejména jeho zveřejněním na titulní straně.

Výzkum doktora Hrdinky se zabývá zvláštním typem buněčné signalizace založené na proteinu ubiquitinu. Ten je velmi dobře znám v souvislosti s recyklací proteinů v buňkách – o jeho významu svědčí i fakt, že za objev rozkladu bílkovin iniciovaného ubikquitinem byla trojici vědců v roce 2004 udělena Nobelova cena za chemii.

Kromě toho může ubiquitin také za určitých podmínek vytvářet lineární řetězce a je v této modifikaci klíčovým prvkem vrozené imunity. Podílí se na rozpoznávání bakterií, virů, tvorbě zánětu, komunikaci mezi buňkami i při umírání buněk. Ovšem stejně jako každý systém, i tento je zneužitelný. Některé viry (např. EBV, HBV) a bakterie (Salmonella) jsou schopny narušit jeho funkci, obejít imunitní systém a způsobit řadu chorob. Rovněž mutace určitých genů můžou vést ke chronické aktivaci tohoto ubiquitinového systém a vzniku některých typů rakoviny.

Doktor Hrdinka ve své práci objasňuje, jakým způsobem lineární ubiquitin funguje a jakým mechanismem je v buňkách tvořen. Tento teoretický (biologický) aspekt je pak následován jeho praktickou aplikací, kdy se předpokládá využití nových poznatků při léčbě onemocnění způsobených poruchou tohoto systému.

Po svém úspěšném působení v zahraničí se doktor Hrdinka připojil k mladému a dynamicky se rozvíjejícímu výzkumnému týmu prof. MUDr. Romana Hájka, CSc. na Klinice hematoonkologie FNO a LF OU, kde se bude dále věnovat základnímu výzkumu, a s využitím dosavadních poznatků o ubiquitinu také studiu nových možností léčby lymfomu a mnohočetného myelomu. Toto špičkově vybavené pracoviště umožňuje provádět biomedicínský výzkum na evropské úrovni za použití nejmodernějších metod.

V rámci budoucí spolupráce s Lékařskou a Přírodovědeckou fakultou OU doktor Hrdinka plánuje v nově budovaném viváriu ověřovat funkčnost nových terapií na unikátních myších modelech lidských nádorů. „Úloha právě budovaného malého, ale funkčního zvířetníku, je pro další rozvoj vědy na Ostravské univerzitě zcela zásadní. Jsem velmi rád, že díky pochopení vedení Ostravské univerzity, a zvláště vedení Lékařské fakulty, která z významné části vybudování zvířetníku financuje, bude na konci roku 2018 reálné provádět experimenty na zvířeti na naší univerzitě“, komentoval stávající vývoj doktor Hrdinka. Jeho výzkum bude podpořen také juniorským grantem GA ČR, který je určen excelentním mladým vědeckým pracovníkům.

Na Ostravské univerzitě bude doktor Hrdinka také zapojen do výuky imunologie a vedení studentů se zájmem o biomedicínský výzkum při přípravě bakalářských a diplomových prací.

Článek dr. Hrdinky

RNDr. Matouš Hrdinka, Ph.D.RNDr. Matouš Hrdinka, Ph.D.RNDr. Matouš Hrdinka, Ph.D.