Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018 pro studijní program / obor Porodní asistence / Porodní asistentka v prezenční formě studia a Specializace ve zdravotnictví / Komunitní péče v porodní asistenci (prezenční, kombinovaná forma)

Podání přihlášky a platba

 • Termín pro podání e-přihlášky: do 1. 7. 2017.
 • Termín přijímací zkoušky - písemný test: 7. 8. 2017.
 • Administrativní poplatek spojený s přijímacím řízením je stanoven dle Statutu OU na 560,- Kč.
 • Na Ostravské univerzitě nelze platit v hotovosti, pouze bezhotovostním stykem.
 • Uchazeči/čky, kteří/ré ve stanoveném termínu podali/ly řádně vyplněnou přihlášku ke studiu a provedli/ly platbu, obdrží pozvánku k přijímacím zkouškám obsahující podrobné informační pokyny týkající se organizačních záležitostí samotného dne konání přijímacích zkoušek (tj. přesné určení termínu, místa, času a další důležité informace). Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.
 • Administrativní poplatek je určen ke krytí výloh spojených s přijímacím řízení. Pokud se uchazeč/ka nedostaví k přijímací zkoušce, poplatek mu/jí nebude vrácen.
 • V případě chybné platby je uchazeč/ka povinen/povinna poplatek zaplatit znovu, a to tak, aby byla platba připsána na účet univerzity nejpozději do 1. 7. 2017 včetně.
 • Požádá-li uchazeč/ka písemně prostřednictvím žádosti o vrácení chybné platby a bude-li jemu/jí vyhověno, Ostravská univerzita účtuje storno poplatek ve výši 100,- Kč. Žádost o vrácení platby je nutné podat písemně nejpozději do jednoho měsíce od ukončení přijímání přihlášek ke studiu pro daný obor, přílohou této žádosti je doklad o provedené platbě.
 • Každý/á uchazeč/ka je povinen/povinna si na internetu v modulu e-přihlášky zkontrolovat skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet univerzity.
 • Uchazeč/ka, který/á poplatek uhradí v zahraničí, je povinen/povinna zaslat doklad o platbě poštou.
Bankovní spojení:
Název banky:ČNB Ostrava
Účet:0000931761, kód banky 0710
Konstantní symbol:379
Variabilní symbol pro banku:111011
Převodová pošta:702 00 Ostrava 2
Informace pro platbu ze zahraničí:
IBAN:CZ65 0710 0000 0000 0093 1761
SVIWT(BIWT):CNBACZPP

Adresa:

Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Z materiálu není přípustné pořizovat kopie a vše se děje v prostorách k tomu vyhrazených a za přítomnosti pověřeného zaměstnance Lékařské fakulty OU. Termín pro nahlédnutí je stanoven na 30. srpna 2017.

Povinné přílohy přihlášky:

Porodní asistentka

 1. Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném oboru! V potvrzení musí být uveden konkrétní studijní program/obor, pro který je vydáno. Na jednu přihlášku je možné uvést pouze jeden ze zvolených studijních oborů, při zájmu o dva obory podává uchazeč dvě elektronické přihlášky a dodá dvě lékařská potvrzení - vždy pro konkrétní zvolený obor.
 2. Žádné jiné přílohy na fakultu předem nezasílejte - pokud to bude nutné, budete o jejich doručení vždy požádáni. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení zašlete v případě, že budete navrženi pro přijetí ke studiu a tento doklad o dosaženém středoškolském vzdělání bude podmínkou pro vydání Rozhodnutí o přijetí.

Komunitní péče v porodní asistenci - prezenční forma

 1. Úředně ověřenou kopii diplomu a Diploma Supplementu (nebo vysvědčení).
 2. Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném programu/oboru.
 3. Prokazatelné aktivity uchazeče ve zvoleném oboru studia (např. téma bakalářské práce, aktivní účast na odborných konferencích, publikační činnost, dobrovolnické a jiné aktivity apod.).

Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma

 1. Úředně ověřenou kopii diplomu a Diploma Supplementu (nebo vysvědčení).
 2. Potvrzení o osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu (tzv. registrace), pokud ji uchazeč vlastní - dostačující je výstup z online náhledu Registru na webových stránkách (http://www.nconzo.cz/web/registr/4).
 3. Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném programu/oboru.
 4. Potvrzení o realizované klinické praxi v příslušném oboru.
 5. Prokazatelné aktivity uchazeče ve zvoleném oboru studia (např. téma bakalářské práce, aktivní účast na odborných konferencích, publikační činnost, dobrovolnické a jiné aktivity apod.).

K přihlášce ke studiu je nutné doložit tyto ověřené dokumenty (nutno zaslat do termínu podání přihlášky tj. 1. 7. 2017).

Děkan si vyhrazuje právo, že v případě, že nebude počet přihlášených uchazečů s platnou přihláškou rovno nebo více než:

 • Porodní asistentku 70 platných přihlášek,
 • Komunitní péče v porodní asistenci 30 platných přihlášek pro každou formu, nebude spuštěna část přijímacího řízení - pozvánka k přijímací zkoušce - uchazeči budou informování o zastavení přijímacího řízení a uchazečům bude vrácen administrativní poplatek v plné výši.

Předpokládaný nejvyšší počet přijatých uchazečů:

 • Porodní asistence: 25
 • Specializace ve zdravotnictví: 30

Předběžně uváděný počet přijatých je orientační, konečný závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných v rámci přijímacího řízení.

Přijímací zkouška - písemná část - Porodní asistentka

 • Forma zkoušky: písemný znalostní test s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.
 • Obsah písemného testu: biologie v rozsahu středoškolského učiva, společenskovědní test.
 • Písemný test: biologie - bude mít 30 otázek, společenskovědní test - bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.
 • Kritéria pro vyhodnocení písemné části přijímací zkoušky: uchazeč/ka může získat body v rozpětí 0 - 60 bodů.
 • Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška - písemná část - Komunitní péče v porodní asistenci

 • Forma zkoušky: písemný znalostní test s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.
 • Obsah písemného testu: odborný test zkoumající všeobecné znalosti zdravotních věd a znalosti z příslušného oboru, na který se uchazeč hlásí, v rozsahu bakalářského studia.
 • Písemný test bude mít 20 otázek (10 úloh bude testovat znalosti z příslušného oboru, 10 úloh znalosti zdravotních věd). Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.
 • Kritéria pro vyhodnocení písemné části příjímací zkoušky: uchazeč/ka může získat body v rozpětí 0 - 20 bodů.

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle pořadí získaných bodů. U některých oborů budou stanoveny minimální potřebné bodové hranice z jednotlivých předmětů tak, jak stanoví komise pro přijímací řízení. Vyhoví-li požadavkům přijímacího řízení více uchazečů než je maximální kapacita oboru, rozhodne o přijetí pořadí nejlépe umístěných uchazečů. V rámci odvolání proti rozhodnutí může děkan přihlédnout i k dalším aktivitám uchazeče související například se zájmem o studium daného studijního programu/oboru.

Doporučená literatura a okruhy k přijímací zkoušce pro Bc. Porodní asistentka

Biologie

 • Učebnice biologie v rozsahu učiva na gymnáziu.
 • ROSYPAL, S. a kol.: Přehled biologie. Scientia, Praha, 2003.
 • ŠMARDA, J.: Genetika pro gymnázia. Fortuna, Praha, 2003.
 • SNUSTAD, D. P., SIMMONS, M. J.: Genetika, MU Brno (překlad), 2009.

Společenskovědní test

 • ZUBÍKOVÁ, Z., DRÁBOVÁ, R. Společenské vědy v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. ISBN 978-80-253-0190-6.
 • GILERNOVÁ, I., BURIÁNEK, J. Základy psychologie, sociologie. Praha: Fortuna, 2004. ISBN 80-7168-749-9.
 • KOLEKTIV. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2009. ISBN 80-7358-122-0.
 • KOLEKTIV. Testy všeobecného přehledu k přijímacím zkouškám na VŠ. Praha: Tutor, 2006. ISBN 80-86700-22-4.
 • KOLEKTIV. Testy z víceletých gymnázií všeobecné znalosti. Brno: Didaktis, 2008. ISBN 978-80-7358-128-2

Doporučené okruhy k přijímací zkoušce pro NMgr. Komunitní péče v porodní asistenci

 • Ošetřovatelství v porodní asistenci. Role a kompetence porodní asistentky. Dějiny porodní asistence. Zdraví a nemoc. Konceptuální modely a teorie (terminologie, modely Nightingale, Henderson, Orem. Koncept funkčního typu zdraví v ošetřovatelské péči a porodní asistenci (Gordon). Rezoluce, doporučení a dokumenty WHO a EU. Regulace a registrace. Profesní organizace. Koncepce českého ošetřovatelství. Organizace ošetřovatelské péče. Potřeby pacientů/klientů v ošetřovatelství a porodní asistenci. Ošetřovatelský proces. Ošetřovatelská diagnostika. Systémy poskytování ošetřovatelské péče. Výzkum v ošetřovatelství - základní pojmy. Charakteristika kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Výzkumný proces. Etika - základní etické pojmy. Etické principy ve zdravotnictví. Etické normy v ošetřovatelství, právní normy v ošetřovatelské etice. Informovaný souhlas. Autonomie pacienta. Etické aspekty začátku a konce života. Psychologická problematika nemocného. Subjektivní prožívání nemoci. Psychologie zdravotníka. Profesionální deformace, syndrom vyhoření. Veřejné zdravotnictví - základní pojmy. Determinanty zdravotního stavu. Organizace a řízení zdravotní péče. Český systém zdravotní péče. Zdravotní pojištění, financování zdravotní péče. WHO - programy podpory zdraví, aplikace v ČR.
 • Fyziologické těhotenství - ošetřovatelská péče o ženu s fyziologickým těhotenstvím. Patologické těhotenství - ošetřovatelská péče o ženu s patologickým a rizikovým těhotenstvím. Poruchy délky těhotenství. Závažná onemocnění v těhotenství. Farmakoterapie v těhotenství. Fyziologický porod - ošetřovatelská péče o ženu při fyziologickém porodu. Patologický porod - ošetřovatelská péče o ženu při nepravidelném porodu. Porodní poranění. Fyziologické šestinedělí - ošetřovatelská péče o ženu ve fyziologickém šestinedělí. Patologické šestinedělí - ošetřovatelská péče o ženu v patologickém šestinedělí. Ošetřovatelská péče o fyziologického a patologického novorozence.

Termín přijímací zkoušky:

 • 7. srpna 2017 (bude upřesněno ve zvacím dopise)

 • Lékařská fakulta OU
  Telefon: +420 597 091 742, 1708 nebo +420 774 774 160
  Email: