OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Fyzioterapie
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Lékařská fakulta
Katedra:
Anotace oboru:
Profil absolventa:Absolvent studijního oboru fyzioterapie je vysokoškolsky kvalifikovaný zdravotnický pracovník, způsobilý k výkonu nelékařského zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Absolvent oboru má široké teoretické znalosti z oblasti fyzioterapie. Disponuje praktickými dovednostmi, které uplatňuje v léčebných metodách a konceptech tohoto oboru.

Absolvent studia je odborníkem v oboru fyzioterapie se schopností řešit vybrané úkoly týkající se podpory zdraví, prevence, edukace a poskytnutí léčebné intervence v oblasti diagnostiky a léčby poruch pohybového systému. K léčebným účelům využívá prostředků kinezioterapie a fyzikální terapie. Absolvent posuzuje aktuální zdravotní stav pomocí vyšetření, stanoví rozsah funkčního omezení pohybového systému a navrhuje léčebný postup. Poskytuje fyzioterapii prostřednictvím fyzikální terapie, pohybové terapie a speciálních fyzioterapeutických postupů a konceptů. Cíleně ovlivňuje postižené funkce tělesných systémů včetně funkcí psychických, hodnotí léčebné výsledky a posuzuje efekt terapie. Provádí analýzu běžných denních aktivit z hlediska fyzioterapie včetně cíleného ergonomické vyšetření. Podílí se na sociální rehabilitaci pacientů, popřípadě poskytuje základní informace o možnostech sociální péče. Spolupracuje s lékaři i jinými zdravotnickými pracovníky. Školí jiné zdravotnické profese, zejména v oblasti ergonomie a rehabilitačního ošetřování.
Absolvent rozvíjí své schopnosti v oblasti celoživotního vzdělávání a pokračuje v rozvíjení svých vlastních profesionálních kompetencí.

Absolvent uplatňuje své profesní kompetence zdravotnických zařízeních (nemocnice, rehabilitační centra, ambulantní zařízení, denní stacionáře, soukromé praxe fyzioterapeutů, léčebny pro dlouhodobě nemocné, lázně). V zařízeních pro prevenci a podporu zdraví (domovy pro seniory, sportovní centra, školy, veřejná zařízení pro podporu zdraví, fitness centra, pracoviště, podniky).


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:viz Termíny přijímacích zkoušek
Obsah přijímací zkoušky:
  • Forma zkoušky: písemný znalostní test s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.
  • Obsah písemného testu: biologie, fyzika v rozsahu středoškolského učiva.
  • Každý písemný test bude mít z jednotlivého oboru 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.
  • Kritéria pro vyhodnocení písemné části příjímací zkoušky: uchazeč/ka může získat body v rozpětí 0 – 60 bodů.
  • Talentová zkouška z tělesné výchovy (běh, plavání, shyby).
  • Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky.

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle pořadí získaných bodů. U některých oborů budou stanoveny minimální potřebné bodové hranice z jednotlivých předmětů tak, jak stanoví komise pro přijímací řízení. Vyhoví-li požadavkům přijímacího řízení více uchazečů než je maximální kapacita oboru, rozhodne o přijetí pořadí nejlépe umístěných uchazečů. V rámci žádosti o přezkoumání rozhodnutí může děkan přihlédnout i k dalším aktivitám uchazeče související se zájmem o studium daného studijního programu/oboru.
Kritéria přijímací zkoušky: viz Požadavky k přijetí na LF OU
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:viz Termíny přijímacích zkoušek
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:
facebook
rss
social hub